Semestre

MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Sårbarheit og resiliens i barn sin oppvekst
Kursnavn på engelsk: 
Resilience and Vulnerability in Children’s Upbringing
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2023 vår
Eksamenssemester
2023 vår
Emneansvarlig
Sobh Chahboun
Elisabeth Walsøe Lehn

Emneinnhold

Sårbarhet og resiliens er sentralt i dette emnet, og teoretiseres og drøftes i relasjon til barns oppvektsvilkår, utvikling, lek og læring i barnehage og skole. Tema innlemmer også fokus på sosiale og emosjonelle vansker og styrker. Studentene utfordres både gjennom undervisning og veiledet praksis til å utvikle et kritisk blikk på diagnostiske begrep, ulike kartleggingsverktøy og tiltak i barnehage og skole. 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskaper:

Studenten har:

 • avansert kunnskap om tidlig samspill og betydningen av god tilknytning
 • inngående kunnskap om ulike teoretiske perspektiv på sosiale og emosjonelle vansker
 • omfattende innsikt i ulike sider ved resiliens
 • grundig kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer i barns oppvekst i individ- og systemperspektiv

Ferdigheter:

Studenten:

 • har forståelse for og kan analysere barns sårbarhet og ressurser i et relasjonelt perspektiv
 • kan anvende relevante kartleggingsformer relatert til individ og system på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre tiltak relatert til barn i sårbare situasjoner på bakgrunn av teoretisk innsikt og anvendelse av skjønn
 • kan analysere spesialpedagogisk praksis og avdekke faktorer som kan hemme eller fremme utvikling, lek og læring i individ- og systemperspektiv
 • er bevisst sine holdninger og verdier i arbeid med barn og foreldre/foresatte i utsatte situasjoner

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • analysere nødvendighet og begrensning av diagnostiske begrep og kartleggingsverktøy
 • analysere beskyttelses- og risikofaktorer i barns oppvekst
 • anvende høy grad av innsikt for å legge til rette for utvikling, lek og læring både på individ- og systemnivå

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, refleksjon og gruppediskusjoner, veiledet praksis.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
SRO-AK3: Gjennomført 55 timer veiledet praksis og praksisrapport med refleksjonPraktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
OBLTS: 70 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:SRO-AK3: Gjennomført 55 timer veiledet praksis og praksisrapport med refleksjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: 70 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamenMUN1Individuell30 minutter100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

SRO-AK3 erstatter de tidligere arbeidskravene SRO-AK1 og SRO-AK2.

 

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen i emnet:

MUN1: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVSPE6000 Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emnerTa kontakt med DMMH for info
MVSPE6100 Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emnerTa kontakt med DMMH for info
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6000 Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6100 Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info

Pensum