MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 vår
  • Emneansvarlig
   Sobh Chahboun, Elisabeth Walsøe Lehn
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Karianne Franck

Emneinnhold

Sårbarhet og resiliens er sentralt i emnet og ses i relasjon til barns oppvekstsvilkår, utvikling, lek og læring i barnehage og skole. Emnet innlemmer også fokus på sosiale og emosjonelle vansker og styrker, tidlig samspill og betydningen av god tilknytning, livsmestring og ulike belastninger som kan virke traumatiserende. Emnet fokuserer både på forebyggende arbeid og arbeid med å begrense risikofaktorer og styrke beskyttelsesfaktorer. Studentene utfordres både gjennom undervisning og i veiledet praksis til å utvikle et kritisk blikk på diagnostiske begrep, ulike kartleggingsverktøy og tiltak i barnehage og skole. 

 

Læringsutbytte

Studenten forventes å utvikle kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanseområder innen emnets tema.

Kunnskaper:

 • Avansert kunnskap om tidlig samspill og betydningen av god tilknytning
 • Inngående kunnskap om ulike teoretiske perspektiv på sosiale og emosjonelle vansker
 • Omfattende innsikt i ulike sider ved resiliens
 • Grundig kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer i barns oppvekst i individ- og systemperspektiv

Ferdigheter:

 • Forståelse for og kan analysere barns sårbarhet og ressurser i et relasjonelt perspektiv
 • Anvende relevante kartleggingsformer relatert til individ og system på en selvstendig måte
 • Gjennomføring av tiltak relatert til barn i sårbare situasjoner på bakgrunn av teoretisk innsikt og anvendelse av skjønn
 • Analysere spesialpedagogisk praksis og avdekke faktorer som kan hemme eller fremme utvikling, lek og læring i individ- og systemperspektiv
 • Bevisst på sine holdninger og verdier i arbeid med barn og foreldre/foresatte i utsatte situasjoner

Generell kompetanse:

 • Analysere nødvendighet og begrensning av diagnostiske begrep og kartleggingsverktøy
 • Analysere beskyttelses- og risikofaktorer i barns oppvekst
 • Anvende høy grad av innsikt for å legge til rette for utvikling, lek og læring både på individ- og systemnivå

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, refleksjon og gruppediskusjoner, veiledet praksis.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
SRO-AK3: Gjennomført 55 timer veiledet praksis og praksisrapport med refleksjonPraktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
OBLTS: 70 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:SRO-AK3: Gjennomført 55 timer veiledet praksis og praksisrapport med refleksjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: 70 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamenMUN1Individuell30 minutter100 %Intern og eksternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

SRO-AK3 erstatter de tidligere arbeidskravene SRO-AK1 og SRO-AK2.

 

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen i emnet:

MUN1: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVSPE6000 Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emnerTa kontakt med DMMH for info
MVSPE6100 Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emnerTa kontakt med DMMH for info
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6000 Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6100 Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info