Semestre

MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Sårbarheit og resiliens i barn sin oppvekst
Kursnavn på engelsk: 
Resilience and Vulnerability in Children’s Upbringing
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2018 høst
Eksamenssemester
2018 høst
Emneansvarlig
Frode Stenseng

Emneinnhold

Sentralt i dette emnet er sårbarhet og resiliens, tema som teoretiseres og drøftes i forhold til barns oppvekstsvilkår, utvikling, lek og læring i barnehage og skole, et tema som også innlemmer fokus på sosiale og emosjonelle vansker og styrker. Studentene utfordres både gjennom undervisning og veiledet praksis til å utvikle et kritisk blikk på diagnostiske begrep, ulike kartleggingsverktøy og tiltak i barnehage og skole. 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om tidlig samspill og betydningen av god tilknytning
 • inngående kunnskap om ulike teoretiske perspektiv på sosiale og emosjonelle vansker
 • omfattende innsikt i ulike sider ved resiliens
 • grundig kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer i barns oppvekst i individ- og systemperspektiv

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har forståelse for og kan analysere barns sårbarhet og ressurser i et relasjonelt perspektiv
 • kan anvende relevante kartleggingsformer relatert til individ og system på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre tiltak relatert til barn i sårbare situasjoner på bakgrunn av teoretisk innsikt og anvendelse av skjønn
 • kan analysere spesialpedagogisk praksis og avdekke faktorer som kan hemme eller fremme utvikling, lek og læring i individ- og systemperspektiv
 • er bevisst sine holdninger og verdier i arbeid med barn og foreldre/foresatte i utsatte situasjoner

Generell kompetanse:

Kandidaten kan

 • analysere nødvendighet og begrensning av diagnostiske begrep og kartleggingsverktøy
 • analysere beskyttelses- og risikofaktorer i barns oppvekst
 • anvende høy grad av innsikt for å legge til rette for utvikling, lek og læring både på individ- og systemnivå

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, refleksjon og gruppediskusjoner, veiledet praksis.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
SRO-AK1: 50 t veiledet praksis (100 % tilstedeværelse) Praktisk arbeidIndividuell
SRO-AK2: Individuell praksisrapportRapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: 80 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:SRO-AK1: 50 t veiledet praksis (100 % tilstedeværelse)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:SRO-AK2: Individuell praksisrapport
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: 80 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell4dager100 %Intern og eksternAlleOmfang: inntil 3000 ord. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den fjerde dagen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: inntil 3000 ord. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den fjerde dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Pensum

Pensumlista gjelder for studieåret 2018-2019.

 

Bøker

Borge, A. I. H. (2010). Resiliens. Risiko og sunn utvikling. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. 179 sider.

Kvello, Ø. (2010). Barn i risiko: skadelige omsorgssituasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.Kapittel 2, 3, 4, 5, & 7, 192 sider. 

Ogden, T. (2015). Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge. Oslo:Gyldendal Akademisk. Kapittel 1, 2, 3, 4, 6, 7, & 8, 219 sider.

Sund Sjøvold, M. S., & Furuholmen, K. G. (2015). De minste barnas stemme. Oslo: Universitetsforlaget. 337 sider.

Sum bøker, ca. 950 sider.

 

Kapitler i bøker

Bjerklund, M. (2017). Diagnoser knyttet til atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser i barnehagealder – muligheter, begrensninger, risiko. I E.J. Lyngseth & B. Mørland (red.), Tidlig innsats i tidlig alder. Oslo: Gyldendal.

Gunnestad, A. (2017). Resiliens – tidlig innsats for å bygge motstandskraft og mestringsevne hos barn i risiko. I E.J. Lyngseth & B. Mørland (red.),  Tidlig innsats i tidlig alder. Oslo: Gyldendal. 

*Vogt, A. (2008). Hvordan kartlegge når barn og unge antas å ha sosiale og emosjonelle vansker? I R. Haugen (red.), Barn og unges læringsmiljø 3 - med vekt på sosiale og emosjonalle vansker. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 

Sum kapitler, ca. 75 sider

 

Artikler

*Bridgett, D. J., Burt, N. M., Edwards, E. S., & Deater-Deckard, K. (2015). Intergenerational transmission of self-regulation: A multidisciplinary review and integrative conceptual framework. Psychological Bulletin141(3), 602-654.

*Gunnar, M., & Quevedo, K. (2007). The neurobiology of stress and development. Annu. Rev. Psychol.58, 145-173.

*Gunnestad, A. (2006). Resilience in a Cross-Cultural Perspective: How resilience is generated in different cultures. Journal of Intercultural communication, (11).

*Gunnestad, A., & Thwala, S. L. (2011). Resilience and religion in children and youth in Southern Africa. International Journal of Children's Spirituality16(2), 169-185.

Kolle, T. (2017) Styrernes betydning i samarbeid om inkludering. I A-L. Arnesen (red) (2017) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. (ss.161-183). Oslo: Universitetsforlaget

*Niemiec, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. School Field7(2), 133-144.

*Seligman, M. , & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14. 

*Stenseng, F., Belsky, J., Skalicka, V., & Wichstrøm, L. (2015). Social exclusion predicts impaired self-regulation: a 2-year longitudinal panel study including the transition from preschool to school. Journal of Personality83(2), 212-220.

Sum artikler, ca. 150 sider.

*Tilgjengelig i kompendium