Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MVBSS6000 Barns språkutvikling og språklæring

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
  • Studieprogram
   Barns språkutvikling og språklæring
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Ingrid Bjørkøy, Cecilie Fodstad
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Mandag, januar 29, 2024

Emneinnhold

Emnet gir kunnskap om og forståelse for barns en- og flerspråklige utvikling. Dialogisk samspill mellom barn og personalet, står sentralt. I dette samspillet inngår også den nonverbale kommunikasjonen. Videre vektlegges hva som kan forstås som kvalitet i språkarbeidet, både i et teoretisk og et praktisk perspektiv. Kvalitetsbegrepet i barnehagen vil videre ses i relasjon til ulike tematikker som dekkes av paraplybetegnelsen språkmiljø, slik som samtaler med barn, barnelitteraturens potensial, flerspråklighet i barnehagehverdagen, tidlig innsats, kjønn, barns lek, tidlige signaler på språkvansker og autismespekteret, relasjonell og kommunikativ musikalitet, poetiske tekster og digital hverdag. Disse tematikkene er eksempler på studiets innganger til å vurdere og styrke barnehagens pedagogiske praksis knyttet til språklig deltagelse i en inkluderende barnehage.

Barns tidlige språkutvikling og språklæring er vesentlig for barnet i et her-og-nå-perspektiv, samtidig som barneårene danner grunnlag for barns videre utvikling av språk og kommunikative kompetanse. I forlengelse av dette skal studiet ha en praktisk tilnærming til å skape et godt språkmiljø i barnehagen, tilpasset de ulike aldersgruppene fra ettåringen og frem til skolestarteren. Et ledd i dette arbeidet er evnen til å oppdage barn som trenger ekstra støtte i sin språkutvikling.

I studiet inngår et FoU-arbeid i egen barnehage som studenten skal planlegge, lede, gjennomføre og vurdere sammen med medarbeidere. FoU-arbeidet skal bygge på analyse av språkmiljøet ved egen avdeling og forankres i teori og nyere forskning. Det vil gi studenten faglig kompetanse til å lede pedagogiske endrings- og utviklingsprosesser oml barns språktilegnelse og barnehagens språkmiljø. Studiet skal dermed bidra til å øke studentenes kunnskap og ferdigheter om barnehagens språkmiljø.

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • avansert kunnskap om ulike teorier innen barns en- og flerspråklige utvikling
 • spesialisert innsikt i teori og forskning innen et avgrenset område knyttet til barns språkutvikling og språklæring i barnehagen
 • kunnskap om forskningsmetoder med relevans for FoU-arbeid i barnehagen
 • inngående innsikt i problemstillinger  vedrørende kvalitet i barnehagens språkmiljø,  og dermed barns deltagelse i språklige aktiviteter og inkludering i lek. 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere kritisk over ulike teorier om barns kommunikasjon og språklæring
 • anvende fagkunnskap for å støtte alle barns språkutvikling i et inkluderende språkmiljø
 • anvende fagkunnskaper til å oppdage barn som trenger ekstra støtte i sin språkutvikling, og til å planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak for barna
 • anvende fagkunnskaper til å støtte språkutviklingen hos barn med et annet morsmål enn norsk
 • gjennomføre tiltak som styrker læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner hos alle barn
 • bruke relevante metoder for FoU-arbeid på en selvstendig måte

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • analysere og kritisk reflektere over pedagogisk arbeid med barnehagens språkmiljø og barns språkutvikling
 • kommunisere faglig om barnehagens språkmiljø og barns språkutvikling og språklæring.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, selvstudium, nettbasert veiledning og veiledning i grupper på campus.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BSS-AK1: Analyse og teoribasert drøfting av språkmiljø i egen barnehage Framføring/presentasjonIndividuell
BSS-AK2: Kritisk analyse av kvalitetsbegrepet i sammenheng med barns språklæring og språkutviklingFramføring/presentasjonGruppe
BSS-AK3: Fagtekst om FoU-arbeid i egen barnehage (3500-4000 ord)Skriftlig oppgaveIndividuell
BSS-AK4: Fagtekst om et spesialpedagogisk tema innen språkutvikling og barnehagens språkmiljø (1500-2000 ord)Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse på samlingeneOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BSS-AK1: Analyse og teoribasert drøfting av språkmiljø i egen barnehage
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BSS-AK2: Kritisk analyse av kvalitetsbegrepet i sammenheng med barns språklæring og språkutvikling
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BSS-AK3: Fagtekst om FoU-arbeid i egen barnehage (3500-4000 ord)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BSS-AK4: Fagtekst om et spesialpedagogisk tema innen språkutvikling og barnehagens språkmiljø (1500-2000 ord)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse på samlingene
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell51timer100 %Intern og eksternAlleOmfang: 4000 ord (+/- 10%). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 12.00 den tredje dagen.

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:51
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 4000 ord (+/- 10%). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 12.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

 

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

HEM: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanseTa kontakt med DMMH for info
MSKSR4021 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanseTa kontakt med DMMH for info
MVSPE6200 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker10 studiepoeng
MVSPE6300 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker10 studiepoeng
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MSKSR4021 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6200 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker
Vektingsreduksjon:10 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6300 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker
Vektingsreduksjon:10 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info