Semestre

MVBSS6000 Barns språkutvikling og språklæring

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barns språkutvikling og språklæring
Kursnavn på engelsk: 
Language Learning in ECEC Institutions
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Videreutdanning høyere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barns språkutvikling og språklæring
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2021 høst
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Cecilie Fodstad

Emneinnhold

Emnet gir avansert teoretisk kunnskap om og forståelse for barns en- og flerspråklige utvikling, hovedsakelig i et sosiokulturelt perspektiv. Dialogisk samspill mellom barn og personalet som del av et rikt og variert språkmiljø i barnehagen står sentralt. I dette samspillet inngår barns nonverbale kommunikasjon som vesentlig. Videre vektlegges hva som kan forstås som kvalitet i språkarbeidet, både i et teoretisk og et praktisk perspektiv. Kvalitetsbegrepet i barnehagen vil videre ses i relasjon til ulike tematikker som dekkes av paraplybetegnelsen språkmiljø, slik som samtaler med barn, barnelitteraturens potensial, flerspråklighet i barnehagehverdagen, tidlig innsats, kjønn, barns lek, tidlige signaler på språkvansker og autismespekteret, musikalsk samhandling og kommunikasjon, poetiske tekster og digital hverdag. Disse tematikkene er eksempler på studiets innganger til å vurdere og styrke barnehagens pedagogiske praksis knyttet til språktilegnelse i en inkluderende barnehage.

Barns tidlige språkutvikling og språklæring er vesentlig for barnet i et her-og-nå-perspektiv, samtidig som barneårene danner grunnlag for barns videre utvikling av språk og kommunikativ kompetanse. I forlengelse av dette skal studiet ha en praktisk tilnærming til å skape et godt språkmiljø i barnehagen, tilpasset de ulike aldersgruppene fra ettåringen og frem til skolestarteren. Et ledd i dette arbeidet er evnen til å oppdage barn som trenger ekstra støtte i sin språkutvikling.

I studiet inngår et FoU-arbeid i egen barnehage som studenten skal planlegge, lede, gjennomføre og vurdere sammen med medarbeidere. FoU-arbeidet skal bygge på analyse av språkmiljøet og forankres i teori og nyere forskning. Det vil gi studenten faglig kompetanse til å lede pedagogiske endrings- og utviklingsprosesser knyttet til barns språktilegnelse og barnehagens språkmiljø. Studiet skal dermed bidra til å øke studentenes kunnskap og ferdigheter om barns språkutvikling og språklæring, samt styrke deres kompetanse i pedagogisk ledelse knyttet til barnehagens forutsetninger og barns hverdag.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • avansert kunnskap om ulike teorier innen barns en- og flerspråklige utvikling
 • spesialisert innsikt i teori og forskning innen et avgrenset område knyttet til barns språkutvikling og språklæring i barnehagen
 • inngående kunnskap om forskningsmetoder med relevans for FoU-arbeid i barnehagen
 • inngående innsikt i problemstillinger knyttet til barns språkmiljø med utgangspunkt i begrepene kvalitet, digital praksis, kjønn og multimodalitet med vekt på bildebøker

Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere kritisk over ulike teorier om barns språkutvikling og kommunikasjon
 • anvende teoretisk kunnskap for å støtte alle barns språkutvikling i et inkluderende språkmiljø
 • anvende sine fagkunnskaper til å oppdage barn som trenger ekstra støtte i sin språkutvikling, og til å planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak for barna
 • anvende sine fagkunnskaper til å støtte språkutviklingen hos barn med et annet morsmål enn norsk
 • gjennomføre tiltak som styrker læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner hos alle barn
 • bruke relevante metoder for FoU-arbeid på en selvstendig måte

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • analysere og kritisk reflektere over pedagogisk arbeid med barnehagens språkmiljø og barns språkutvikling
 • formidle omfattende selvstendig FoU-arbeid
 • kommunisere faglig om barns språkutvikling, språklæring og barnehagens språkmiljø

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, selvstudium, nettbasert veiledning og veiledning i grupper på campus.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BSS-AK1: Analyse og teoribasert drøfting av språkmiljø i egen barnehage Framføring/presentasjonIndividuell
BSS-AK2: Kritisk analyse av kvalitetsbegrepet i sammenheng med barns språklæring og språkutviklingFramføring/presentasjonGruppe
BSS-AK3: Fagtekst om FoU-arbeid i egen barnehage (3500-4000 ord)Skriftlig oppgaveIndividuell
BSS-AK4: Fagtekst om et spesialpedagogisk tema innen språkutvikling og barnehagens språkmiljø (1500-2000 ord)Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse på samlingeneOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BSS-AK1: Analyse og teoribasert drøfting av språkmiljø i egen barnehage
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BSS-AK2: Kritisk analyse av kvalitetsbegrepet i sammenheng med barns språklæring og språkutvikling
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BSS-AK3: Fagtekst om FoU-arbeid i egen barnehage (3500-4000 ord)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BSS-AK4: Fagtekst om et spesialpedagogisk tema innen språkutvikling og barnehagens språkmiljø (1500-2000 ord)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse på samlingene
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell3dager100 %Intern og eksternAlleOmfang: 4000 ord (+/- 10%). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 4000 ord (+/- 10%). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

 

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

HEM: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanseTa kontakt med DMMH for info
MSKSR4021 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanseTa kontakt med DMMH for info
MVSPE6200 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker10 studiepoeng
MVSPE6300 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker10 studiepoeng
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:MSKSR4020 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MSKSR4021 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6200 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker
Vektingsreduksjon:10 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSPE6300 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker
Vektingsreduksjon:10 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info

Pensum