Semestre

MVFMU6000 Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen
Kursnavn på engelsk: 
Physical Development and Activity in ECEC Institutions
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2021 høst
2022 vår
Eksamenssemester
2021 høst
2022 vår
Emneansvarlig
Olav Bjarne Lysklett
Kathrine Bjørgen

Emneinnhold

Videreutdanningen Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen tar sikte på å gi innsikt i ulike perspektiver på fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen og det fysiske miljøets betydning og funksjon for barnehagens hverdagsliv; herunder barns utvikling, helse, trivsel, omsorg, lek og læring. Studiet tar for seg perspektiver på hvordan pedagogisk arbeid må sees i sammenheng med planlegging, utforming og organisering av barnehagens fysiske miljø, og hvordan dette også henger sammen med det psykososiale miljøet, de ansattes omsorgspraksiser og barns trivsel i hverdagen. Studiet skal belyse fysisk-motorisk utvikling for alle barn slik at barnehagelærerne får økt kompetanse i å legge til rette for en progresjon tilpasset barns alder og behov i tråd med innholdet i Rammeplan for barnehagen. Teori og forskning innenfor motoriske, fysiologiske, psykologiske og bygg-/landskapsfaglige emner vil utgjøre en viktig del av studiet. Studentene vil utfordres til analytiske og kritiske vurderinger av hvordan barnehager kan tilrettelegges for å få et forbedret fysisk og psykososialt miljø for alle barn.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

En kandidat med fullført utdanning:

  • har inngående kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger og nyere forskning om hvordan barn opplever og bruker rom og steder og hvordan fysisk aktiv lek kan bidra til at barn utvikler motorikk og opplever kroppslig mestring
  • har inngående kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger og kjennskap til nyere forskning om barns trivsel og livsmestring i barnehagen
  • har grundig forståelse av barnehagens fysiske miljø som en sentral faktor for barns trivsel, motoriske utvikling, lek og læring og for barnehageansattes pedagogiske arbeid

Ferdigheter

En kandidat med fullført utdanning:

  • kan anvende nyere forskning i arbeidet med å tilrettelegge for fysisk-motorisk aktivitet med barnegruppen og det enkelte barn
  • kan med bakgrunn i ulike tilnærminger analysere og drøfte hvordan ulike typer fysisk miljø (landskap, natur, bygninger, rom, innredning, utstyr m.m.) og psykososialt miljø (ansatte, barnegruppen, enkeltbarn) har betydning for barns trivsel, lek og læring

Generell kompetanse

En kandidat med fullført utdanning:

  • har en analytisk og kritisk holdning til tilrettelegging av fysisk og psykososialt miljø som skal møte alle barns behov
  • har en overordnet forståelse av sammenhengen mellom det fysiske og det psykososiale miljøet i barnehagen
  • kan analysere relevante faglige problemstillinger knyttet til ulike perspektiver på fysisk-motorisk utvikling hos barn i et flerkulturelt og digitalisert samfunn

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningen er organisert i seminarer, gruppearbeid/diskusjoner, eget arbeid og prosjekter. Studiet har fire obligatoriske arbeidskrav.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
FMU-AK1: Refleksjon rundt et valgt perspektiv på fysisk-motorisk utvikling hos barn. Digital presentasjon.Framføring/presentasjonIndividuell
FMU-AK2: Utprøving av ny faglig kunnskap om barns motorikk og kunnskapsdeling i eget kollegium.Skriftlig oppgaveIndividuell
FMU-AK3: Presentasjon med kritisk analyse av tildelt teoretisk/empirisk artikkel. Deltakelse på seminar, inkludert muntlig presentasjon.Framføring/presentasjonIndividuell
FMU-AK4: Presentasjon av fagtekst.Framføring/presentasjonIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FMU-AK1: Refleksjon rundt et valgt perspektiv på fysisk-motorisk utvikling hos barn. Digital presentasjon.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FMU-AK2: Utprøving av ny faglig kunnskap om barns motorikk og kunnskapsdeling i eget kollegium.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FMU-AK3: Presentasjon med kritisk analyse av tildelt teoretisk/empirisk artikkel. Deltakelse på seminar, inkludert muntlig presentasjon.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FMU-AK4: Presentasjon av fagtekst.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell3dager50 %Intern og eksternAlleOmfang: 4500 ord (10-12 sider). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
OppgaveOPGIndividuell1semester50 %Intern og eksternAlleOmfang: 6000-8000 ord.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:50 %
Merknader:Omfang: 4500 ord (10-12 sider). Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:50 %
Merknader:Omfang: 6000-8000 ord.
Hjelpemidler:Alle
Kode:OPG
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

HEM (1. semester): FMU-AK1 og FMU-AK2.

OPG (2. semester): FMU-AK3 og FMU-AK4.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø15 studiepoeng
MVFAH6000 Fysisk aktivitet og helse i barnehagenTa kontakt med DMMH for info
MVFAH6100 Barns lek og fysiske aktivitet i barnehagens ulike bevegelsesmiljøerTa kontakt med DMMH for info
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø
Vektingsreduksjon:15 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:MVFAH6000 Fysisk aktivitet og helse i barnehagen
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVFAH6100 Barns lek og fysiske aktivitet i barnehagens ulike bevegelsesmiljøer
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info

Pensum