Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 høst
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnehageledelse
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 høst
  • Emneansvarlig
   Merete Moe, Sine Bjerregård Hanssen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

Barnehagen er en viktig del av offentlig sektor. Moderniseringen av sektoren har fått konsekvenser for barnehagens ledelse. I tillegg er barnehagen underlagt politisk innflytelse både nasjonalt og internasjonalt.

I emnet inngår ulike og kritiske perspektiver på organisasjon og ledelse, med hovedvekt på personalledelse og pedagogisk ledelse. Som ledd i studentenes egen lederutvikling, retter emnet spesielt oppmerksomhet mot egen ledelse som kobles til teoretiske perspektiver på ledelse og organisasjon.

 

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kjennskap til teorier og nyere forskning knyttet til barnehagen som organisasjon
 • kan analysere faglige problemstillinger knyttet til barnehagen i et politisk landskap (nasjonalt og internasjonalt)
 • har inngående kunnskap om ledelse i barnehagen
 • har grundig kjennskap til ulike teorier om personalledelse, motivasjon og samarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere, analysere og drøfte ulike perspektiver på ledelse
 • kan analysere, drøfte og forholde seg kritisk til ulike perspektiver på organisasjon og ledelse i barnehagen

Generell kompetanse

Studenten

 • har god forståelse av barnehagen som del av offentlig sektor
 • kan formidle sentrale perspektiver på personalarbeid og ledelse
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningen vil foregå som en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner, studentfremlegg og veiledning på tekst.

I tillegg tilbys studentene mulighet til å følge og observere en leders arbeid (skyggepraksis) gjennom DMMHs samarbeid med f.eks lærerutdanningsbarnehager (LUBA). Dette er frivillig, men anbefales særlig studenter med begrenset ledererfaring.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
PLK1-AK1a: Skisse over ulike perspektiver på organisasjon og ledelse.Skriftlig oppgaveGruppe
PLK1-AK1b: Gjør rede for ulike perspektiver på organisasjon og ledelse, og drøft ledelsesutfordringer i barnehagen.Skriftlig oppgaveIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav: PLK1-AK1a: Skisse over ulike perspektiver på organisasjon og ledelse.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:PLK1-AK1b: Gjør rede for ulike perspektiver på organisasjon og ledelse, og drøft ledelsesutfordringer i barnehagen.
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEK1Individuell6timer100 %Intern og eksternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være bestått for å få gå opp til eksamen:

SEK1: Alle

Arbeidskrav som er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

Arbeidskrav PLK1-AK1a og PLK1-AK1b erstatter tidligere PLK1-AK1.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
FØRPED02-EM3 Personalarbeid og ledelse i barnehagenTa kontakt med DMMH for info
MVBIK6000 Forvaltning av kommunalt eierskap og kvalitetsutvikling i barnehagenTa kontakt med DMMH for info
MVBIK6100 Barnehagen som en lærende organisasjonTa kontakt med DMMH for info
MVPLL6000 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagenTa kontakt med DMMH for info
MVSTY6000 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager5 studiepoeng
MVSTY6001 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager6 studiepoeng
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:FØRPED02-EM3 Personalarbeid og ledelse i barnehagen
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVBIK6000 Forvaltning av kommunalt eierskap og kvalitetsutvikling i barnehagen
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVBIK6100 Barnehagen som en lærende organisasjon
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVPLL6000 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSTY6000 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Vektingsreduksjon:5 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSTY6001 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Vektingsreduksjon:6 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info