Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endringsprosesser i organisasjoner

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Studieprogram
   Mastergradsstudium i barnehageledelse
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Hilde Merete Amundsen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

 

Studiet tar for seg ulike perspektiver på arbeid med kvalitetsutvikling og endringsprosesser i barnehagen som organisasjon. I denne sammenhengen vil begreper som organisasjonslæring, pedagogisk utviklingsarbeid, diskurs, meningsskaping, veiledning, endringsledelse, dialog og samarbeid stå sentralt. Kvalitetsutvikling og endringsprosesser vil bli drøftet ut i fra organisasjonsteoretiske, pedagogiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver. I emnet diskuteres barnehagens plass og funksjon i et komplekst samfunn, samt en rekke dilemmaer som barnehageledere  står i til enhver tid. Barnehagelederens profesjonsutøvelse diskuteres i lys av refleksivitet etikk, faglig profesjonelt skjønn, motstand mot endringer i organisasjoner, kunnskap og makt.

 

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet:

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert kunnskap i fagområdet ledelse, kvalitetsutvikling og endringsprosesser innenfor barnehagesektoren
 • har inngående kunnskap om ulike perspektiver på arbeid med kvalitet og endring i barnehagen
 • har omfattende kunnskap om ulike perspektiver på veiledning, dialog og samarbeid
 • har inngående kunnskap om ledelse for å realisere barnehagens samfunnsmandat

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike teorier om ledelse, kvalitet, endring  og veiledning
 • kan anvende ulike former for veiledning og utvikle handlingskompetanse
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan gjøre vurderinger og handle basert på faglig skjønn
 • kan bidra til utvikling av barnehagen som lærende organisasjon

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningsform vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, diskusjoner, veiledning, studentpresentasjoner og selvstendig arbeid med ulike oppgaver.

 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
PLK2-AK1a: Prosjektskisse.Skriftlig oppgaveIndividuell
PLK2-AK1b: Fagnotat om barnehagens arbeid med kvalitet.Skriftlig oppgaveIndividuell
PLK2-AK1c: Erfaringsdeling.Muntlig oppgaveGruppe

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav: PLK2-AK1a: Prosjektskisse.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:PLK2-AK1b: Fagnotat om barnehagens arbeid med kvalitet.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:PLK2-AK1c: Erfaringsdeling.
Gruppering:Gruppe

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell51timer100 %Intern og eksternAlleOppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 12.00 den tredje dagen. Omfang: 4000 ord +/- 10%. Se presiseringsinstruks.

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:51
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 12.00 den tredje dagen. Omfang: 4000 ord +/- 10%. Se presiseringsinstruks.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav PLK2-AK1a, PLK2-AK1b og PLK2-AK1c erstatter tidligere PLK2-AK1.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
FØRPED02-EM4 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjonTa kontakt med DMMH for info
MVPLL6000 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagenTa kontakt med DMMH for info
MVSTY6000 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager2,5 studiepoeng
MVSTY6001 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager4 studiepoeng
MVPED6100 Veiledning og kvalitetsutvikling i organisasjoner2,5 studiepoeng
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:FØRPED02-EM4 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVPLL6000 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSTY6000 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Vektingsreduksjon:2,5 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSTY6001 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Vektingsreduksjon:4 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:MVPED6100 Veiledning og kvalitetsutvikling i organisasjoner
Vektingsreduksjon:2,5 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info

Øvrig informasjon

Anbefalte forkunnskaper: Emnet MVPLK6000