Semestre

MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kvalitetsutvikling og endringsprosessar i organisasjonar
Kursnavn på engelsk: 
Quality Development and Processes of Change in Organizations
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2017 vår
Eksamenssemester
2017 vår
Emneansvarlig
Vibeke Glaser
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Emnet MVPLK6000

Emneinnhold

Emnet tar sikte på å gi innsikt i ulike sosiologiske, pedagogiske og filosofiske perspektiver på barnehagens plass og funksjon i et komplekst samfunn. Det legges vekt på å involvere studentene i diskusjoner om ulike forståelser av bakgrunnen for endringsprosesser i barnehagesektoren. Et viktig tema her er utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon. Studiet tar for seg ulike perspektiver på arbeid med kvalitetsutvikling og endring i barnehagen, og her vil bl.a. veiledning, dialog og samarbeid diskuteres ut fra både pedagogiske, filosofiske og estetiske perspektiv.  Emnet teoretiserer over og drøfter også ulike sider og dilemmaer for barnehagelærerens profesjonsutøvelse, bl.a. i forhold til etikk, profesjonelt skjønn, kunnskap og makt.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet:

Studenten:

  • Har en grundig forståelse av barnehagen som lærende organisasjon
  • Har inngående kjennskap til ulike forståelser av og perspektiver på arbeid med kvalitet i barnehagen
  • Har god kunnskap om og forståelse av barnehagelæreryrket som profesjon
  • Har inngående kunnskap om ulike perspektiv på og former for veiledning, dialog og samarbeid

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningsform vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, diskusjoner, veiledning, studentfremlegg og selvstendig arbeid med ulike oppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
Individuelt faglig refleksjonsskriv, basert på empiri innhentet i en barnehage. Individuell muntlig presentasjon av refleksjonsskrivet, med obligatorisk tilstedeværelse i responsgruppe. Skriftlig oppgaveIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Individuelt faglig refleksjonsskriv, basert på empiri innhentet i en barnehage. Individuell muntlig presentasjon av refleksjonsskrivet, med obligatorisk tilstedeværelse i responsgruppe.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell30timer100 %Intern og eksternAlleVarighet 30 timer på hjemmeeksamen betyr at oppgaven gis kl. 09.00 på dag én, og leveres inn kl. 15.00 på dag to. Se presiseringsinstruks
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:Varighet 30 timer på hjemmeeksamen betyr at oppgaven gis kl. 09.00 på dag én, og leveres inn kl. 15.00 på dag to. Se presiseringsinstruks
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon
Beståtte emner innen Førskolepedagogikk, Styrerutdanningen og Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Førskolepedagogikk, Styrerutdanningen og Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.