Semestre

MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kvalitetsutvikling og endringsprosessar i organisasjonar
Kursnavn på engelsk: 
Quality Development and Processes of Change in Organizations
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2018 vår
Eksamenssemester
2018 vår
Emneansvarlig
Vibeke Glaser
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Emnet MVPLK6000

Emneinnhold

Emnet tar sikte på å gi innsikt i ulike sosiologiske, pedagogiske og filosofiske perspektiver på barnehagens plass og funksjon i et komplekst samfunn. Det legges vekt på å involvere studentene i diskusjoner om ulike forståelser av bakgrunnen for endringsprosesser i barnehagesektoren. Et viktig tema her er utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon. Studiet tar for seg ulike perspektiver på arbeid med kvalitetsutvikling og endring i barnehagen, og her vil bl.a. veiledning, dialog og samarbeid diskuteres ut fra både pedagogiske, filosofiske og estetiske perspektiv.  Emnet teoretiserer over og drøfter også ulike sider og dilemmaer for barnehagelærerens profesjonsutøvelse, bl.a. i forhold til etikk, profesjonelt skjønn, kunnskap og makt.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet:

Studenten:

  • Har en grundig forståelse av barnehagen som lærende organisasjon
  • Har inngående kjennskap til ulike forståelser av og perspektiver på arbeid med kvalitet i barnehagen
  • Har god kunnskap om og forståelse av barnehagelæreryrket som profesjon
  • Har inngående kunnskap om ulike perspektiv på og former for veiledning, dialog og samarbeid

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningsform vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, diskusjoner, veiledning, studentfremlegg og selvstendig arbeid med ulike oppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
PLK2-AK1: Individuelt faglig refleksjonsskriv, basert på empiri innhentet i en barnehage. Individuell muntlig presentasjon av refleksjonsskrivet, med obligatorisk tilstedeværelse i responsgruppe. Framføring og rapportIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:PLK2-AK1: Individuelt faglig refleksjonsskriv, basert på empiri innhentet i en barnehage. Individuell muntlig presentasjon av refleksjonsskrivet, med obligatorisk tilstedeværelse i responsgruppe.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell2dager100 %Intern og eksternAlleOppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den andre dagen. Se presiseringsinstruks.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den andre dagen. Se presiseringsinstruks.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Førskolepedagogikk, Styrerutdanningen og Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Førskolepedagogikk, Styrerutdanningen og Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Kjernepensum:

Amundsen, H. M. (2013). Barns undring. Bergen: Fagbokforlaget. (Innledning, kapittel 4,6,7) (33 s)

Amundsen, O. & Kongsvik, T. (2012). Fallgruver i gjennomføring av planlagte organisasjonsendringer. Fagbladet Samfunn Økonomi nr.1 (s. 19-33)(14 s.) http://www.fbdesken.com/fagbladet/PDF/samfunnogokonomi/samfunnogokonomi1.pdf

Biesta, G. (2014). Utdanningens vidunderlige risiko. Bergen: Fagbokforlaget. ( 1,4-6 ) (89 s)

Bøe, M. (2011). ”Ledelse som reflektert aktivitet og handling i lys av barnehagen som lærende organisasjon”. I Otterstad, A. M. & Rhedding-Jones, J. (red.) Barnehagepedagogiske diskurser. Oslo: Universitetsforlaget. (13 s)*

Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2013) Beyond Quality in Early Childhood Education and Care: Languages of evaluation London: Routledge. (kap.1-5, 7)(136 s).

Glaser,V.(2013). Ansvarliggjøring og myndiggjøring av barnet i et danningsperspektiv. I Steinsholt,K. & M. Øksnes (red.). Danning i barnehagen. Perspektiver og muligheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (s.134-149) (15 s)*

Gotvassli, K.Å. (2013). Strategisk kompetanseutvikling i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (kap. 8,9)(58 s).

Hammer, A. (2007). ”Når det førmoderne møter det postmoderne: en introduksjon til Richard Schechners performance teori”, Norsk Shakespeare og Teatertidskrift, nr. 2, (s. 19-23) (5 s)*

Hammer, A. (2015)."Innramminger av det lekende – performance, ritualisering, drama og teatralitet som lekende kommunikasjon", I A. Hammer & Strømsøe, G. (red).  Drama og Skapende prosesser i barnehagen, Bergen: Fagbokforlaget. (27 s)*

Hennum, B. A. & Østrem, S. (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (kapittel 2,3,4,6, 70 s)

Kroksmark, T. & Åberg, K. (2007). Veiledning i pedagogisk arbeid. Bergen: Fagbokforlaget. (kapittel 9,12) (27 s)*

Løvlie, L.(2009). Dannelse og profesjon. I: Bostad, I., Arnøy T.A., Dørum, O.E., Hagtvedt, B., Rokne, B., Lindseth, A., Løvlie, L. & Strand, R. (red.) Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning (s. 28-38). Oslo/Bergen/Bodø: UiO, UiB, HiB (10 s) http://www.uib.no/filearchive/innstilling-dannelsesutvalget.pdf

Moe, M. (2016). Dialoger og helsebyggende relasjoner i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (kapittel 3-5) (62 s).

Molander, A. og Terum, L. I.(red.)(2008). Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. (kapittel 3, 7, 8, 10, 11, 15 og 25) (100 s).

Nissen, K., Kvistad, K., Pareliussen, I. og Schei, S. H. (2015). Barnehagens hverdagsliv. Bergen: Fagbokforlaget. Del III – Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid og narrativ praksis (s. 120-156)(36 s).

Reinertsen, A.B. (2014). The choice: Teaching difficult avoiding silencing or the multiplicities of our words and our subjectivities. Open Review of Educational Research. Vol(1).No. 1, ss 20-27.

Røvik, K.A. (2007). Om gode og dårlige oversettelser av organisasjonsideer. I:Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget (kap.14)(19 s)*

Schei, S.H. og Kvistad, K. (2012). Kompetanseløft. Langsiktige tiltak i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (kapittel 3,4,5)(54 s).

Sidorkin, A. M. (1999). Beyond discourse: education, the self, and dialogue. Albany, N.Y.: State University of New York Press. (s.7-41) (33 s)

Steinsholt, K. & Løvlie, L. (red.)(2004). Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: Universitetsforlaget. (kapittel om Buber, Derrida, Foucault og Levinas) (57 s).

Steinsholt, K.(2006). På den andre siden av ingensteds. I: Improvisasjon. Kunsten å sette seg selv på spill. I: K. Steinsholt and H. Sommerro (Ed). Improvisasjon:kunsten å sette seg selv på spill. Oslo: N.W. DAMM & SØNN. (20 s)*

Søndenå, K. Absolutt veiledning. I: Brekke, M., & Søndenå, K. (2009). Veiledningskvalitet. Oslo: Universitetsforlaget. (s.17-29) (12 s)*

Turner,V. (1982). ”Social Dramas and Stories About Them” I: From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play, PAJ Publications, NY. (pp. 61- 87, (26 s) https://monoskop.org/File:Turner_Victor_From_Ritual_to_Theatre.pdf

Turner,V. (2004). “Liminality and Communitas” I: Bial, H. (red.):The Performance Studies Reader, Routledge, London & NY. (pp.79-86) (7 s) https://www.scribd.com/doc/103225138/Turner-Liminality-and-Communitas

Tveiten, S. (2013). Veiledning - mer enn ord … Bergen: Fagbokforlaget. (Del 1, s. 47-78)(33 s)*

 

963 s

Titler merket med * finnes i e-kompendium. Annet aktuelt fagstoff deles ut på forelesninger.

Selvvalgt pensum

I tillegg vil det bli en liste med selvvalgt pensum. Studentene velger 250 sider fra denne listen eller annen relevant litteratur, som godkjennes av emneansvarlig/klassestyrer.

ca 250 s.

 

Tilleggslitteratur

Bech-Karlsen,J.(2003). Gode fagtekster. Oslo: Universitetsforlaget