Semestre

MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kvalitetsutvikling og endringsprosessar i organisasjonar
Kursnavn på engelsk: 
Quality Development and Processes of Change in Organizations
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Merete Moe
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Emnet MVPLK6000

Emneinnhold

Studiet tar for seg ulike perspektiver på arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagen. I denne sammenheng vil begrep som meningskaping, veiledning, ledelse, dialog og samarbeid stå sentralt. Kvalitetsutvikling vil bli drøftet ut fra både pedagogiske, filosofiske og estetiske perspektiv. I emnet diskuteres barnehagens plass og funksjon i et komplekst samfunn, samt en rekke dilemma som barnehagelærerprofesjonen står overfor til enhver tid. I denne sammenheng drøftes barnehagelederens profesjonsutøvelse sett i lys av endringsprosesser, etikk, faglig profesjonelt skjønn, kunnskap og makt.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet:

Kunnskaper

Studenten

  • har avansert kunnskap innenfor fagområdet ledelse og kvalitetsutvikling innenfor barnehagesektoren
  • har inngående kjennskap til ulike perspektiver på arbeid med kvalitet i barnehagen
  • har omfattende kunnskap om ulike perspektiver på veiledning, dialog og samarbeid

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike teorier om ledelse, kvalitet og veiledning
  • kan anvende ulike former for veiledning og utvikle handlingskompetanse
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet

Generell kompetanse

Studenten

  • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
  • kan gjøre vurderinger og handle basert på faglig skjønn

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningsform vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, diskusjoner, veiledning, studentfremlegg og selvstendig arbeid med ulike oppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
PLK2-AK1: Individuelt faglig refleksjonsskriv, basert på empiri innhentet i en barnehage. Individuell muntlig presentasjon av refleksjonsskrivet, med obligatorisk tilstedeværelse i responsgruppe.Framføring og rapportIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav: PLK2-AK1: Individuelt faglig refleksjonsskriv, basert på empiri innhentet i en barnehage. Individuell muntlig presentasjon av refleksjonsskrivet, med obligatorisk tilstedeværelse i responsgruppe.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell2dager100 %Intern og eksternAlleOppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den andre dagen. Se presiseringsinstruks.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den andre dagen. Se presiseringsinstruks.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Førskolepedagogikk, Styrerutdanningen og Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
MVSTY6000 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager - Styrerutdanningen i Midt-Norge2,5 studiepoeng
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Førskolepedagogikk, Styrerutdanningen og Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSTY6000 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager - Styrerutdanningen i Midt-Norge
Vektingsreduksjon:2,5 studiepoeng

Pensum

Pensumlista gjelder for studieåret 2018-2019.

Amundsen, H. M. (2013). Barns undring. Bergen: Fagbokforlaget. (Innledningskapittel, kapittel 4, 6, 7) (33 s). 

Amundsen, O. & Kongsvik, T. (2012). Fallgruver i gjennomføring av planlagte organisasjonsendringer. Fagbladet Samfunn Økonomi nr.1 (s.19-33) (14 s) (legges ut på ITL)

Biesta, G. (2014). Utdanningens vidunderlige risiko. Bergen: Fagbokforlaget (kapittel 1, 4-6) (89 s).

Brinkmann, S., Tanggaard, L., & Hansen, W. (2012). Kvalitative metoder: empiri og teoriutvikling. Oslo: Gyldendal akademisk (Introduksjon +kapittel1) (34s)*

Bøe, M. (2011). Ledelse som reflektert aktivitet og handling i lys av barnehagen som lærende organisasjon. I A.M Otterstad & J. Rhedding-Jones (red.), Barnehagepedagogiske diskurser. Oslo: Universitetsforlaget (13 s).*

Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2013) Beyond Quality in Early Childhood Education and Care: Languages of evaluation London: Routledge. (kapittel 1-5, 7) (136 s).

Gjems, L. (2012). Meningsskaping i veiledning I T. Kroksmark & K. Åberg (red.), Veiledning i pedagogisk arbeid. Bergen: Fagbokforlaget (ss.153-169) (16 s)*

Glaser, V. (2013). Ansvarliggjøring og myndiggjøring av barnet i et danningsperspektiv. I K. Steinsholt & M. Øksnes (red.), Danning i barnehagen. Perspektiver og muligheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (ss.134-149) (15 s).*

Hansen, F.T. (2016). Fra den lærende organisation til den undrende organisation – praxis-ontologiske refleksioner over etik, undren og ’organizational wisdom’ (ss.238-272) (34 s.) I K. D. Keller (red.), Organisatorisk dannelse: Etiske perspektiver på organisatorisk læring. (1 udg.) Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Organisatorisk læring og ledelse, Nr. 2 http://vbn.aau.dk/files/255262733/ONLINE_Organisatorisk_dannelse.pdf

Hennum, B. A. & Østrem, S. (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (kapittel 2, 3, 4, 6, 70 s).

Illeris, K.(2013). Transformativ læring og identitet. København: Samfundslitteratur (ss.17-33) (16 s). *

Løvlie, L. (2009). Dannelse og profesjon. I: I Bostad, T.A., Arnøy, O.E. Dørum, B. Hagtvedt,B.  Rokne, A. Lindseth, L. Løvlie & R. Strand, R. (red.), Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning (s. 28 38). Oslo/Bergen/Bodø: UiO, UiB, HiB (10 s). http://www.uib.no/filearchive/innstilling-dannelsesutvalget.pdf

Moe, M. (2016). Dialoger og helsebyggende relasjoner i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (kapittel 3-5,9) (77 s).

Molander, A. & Terum, L. I. (red.) (2008). Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. (kapittel 3, 7, 8, 10, 11, 15 og 25) (100 s).

Reinertsen, A.B. (2014). The choice: Teaching difficult avoiding silencing or the multiplicities of our words and our subjectivities. Open Review of Educational Research. Vol (1). No. 1, 20-27.

Reinertsen, A. & Flatås, B. (2017). Ledelse og poesi; affektive perspektiver på pedagogiske praksiser. Bergen: Fagbokforlaget. (kap 3, 7). (40 s).

Røvik, K.A. (2007). Om gode og dårlige oversettelser av organisasjonsideer. I:Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget (kapittel 14) (19 s).*

Schei, S.H. og Kvistad, K. (2012). Kompetanseløft. Langsiktige tiltak i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (kapittel 3, 4, 5) (54 s).

Sidorkin, A. M. (1999). Beyond discourse: education, the self, and dialogue. Albany, N.Y.: State University of New York Press. (ss. 7-41) (33 s).

Steinsholt, K. & Løvlie, L. (red.) (2004). Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: Universitetsforlaget (kapittel om Buber (ss.435-452), Derrida (ss.669-683), Foucault (ss.618-633) og Levinas (ss.527-539) (ss.) (57 s).

Steinsholt, K. (2006). På den andre siden av ingensteds. I: K. Steinsholt & H. Sommerro (red.), Improvisasjon:kunsten å sette seg selv på spill. Oslo: N.W. DAMM & SØNN.( ss.23-43 ) (20 s).*

Søndenå, K. (2012). Refleksjonen, dialogen og demokratiet I T. Kroksmark & K. Åberg (red.), Veiledning i pedagogisk arbeid. Bergen: Fagbokforlaget (ss. 210-222) (12 s)*

Søndenå, K. (2009). Absolutt veiledning. I: M. Brekke & K. Søndenå (red.), Veiledningskvalitet. Oslo: Universitetsforlaget. (ss.17-29) (12 s).*

Titler merket med * finnes i e-kompenium. Annet aktuelt fagstoff deles ut på forelesninger.

Totalt 911 sider

 

Selvvalgt pensum

I tillegg vil det bli utformet en liste med selvvalgt pensum, som skal være klar før studiestart. Studentene velger ca 250 sider fra denne listen og/eller fra annen relevant litteratur, som godkjennes av emneansvarlig.