Semestre

MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kvalitetsutvikling og endringsprosessar i organisasjonar
Kursnavn på engelsk: 
Quality Development and Processes of Change in Organizations
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Hilde Merete Amundsen
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Emnet MVPLK6000

Emneinnhold

Studiet tar for seg ulike perspektiver på arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagen. I denne sammenhengen vil begreper som aksjonslæring, pedagogisk utviklingsarbeid, diskurs, meningsskaping, veiledning, ledelse, dialog og samarbeid stå sentralt. Kvalitetsutvikling vil bli drøftet ut fra pedagogiske, sosiologiske, filosofiske og estetiske perspektiver. I emnet diskuteres barnehagens plass og funksjon i et komplekst samfunn, samt en rekke dilemmaer som barnehagelærerprofesjonen står i til enhver tid. Barnehagelederens profesjonsutøvelse diskuteres i lys av aksjonslæring, etikk, faglig profesjonelt skjønn, kunnskap og makt.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av emnet:

Kunnskaper

Studenten

  • har avanserte kunnskaper innenfor fagområdet ledelse og kvalitetsutvikling innenfor barnehagesektoren
  • har inngående kjennskaper til ulike perspektiver på arbeid med kvalitet i barnehagen
  • har omfattende kunnskaper om ulike perspektiver på veiledning, dialog og samarbeid
  • har inngående kunnskaper om ledelse av implementering av Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike teorier om ledelse, kvalitet og veiledning
  • kan anvende ulike former for veiledning og utvikle handlingskompetanse
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet

Generell kompetanse

Studenten

  • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
  • kan gjøre vurderinger og handle basert på faglig skjønn
  • kan bidra til utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og til utvikling av organisasjonens digitale dømmekraft

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisningsform vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, diskusjoner, veiledning, studentfremlegg og selvstendig arbeid med ulike oppgaver.

 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
PLK2-AK1a: Prosjektskisse.Skriftlig oppgaveIndividuell
PLK2-AK1b: Fagnotat om barnehagens arbeid med kvalitet.Skriftlig oppgaveIndividuell
PLK2-AK1c: Erfaringsdeling.Muntlig oppgaveGruppe
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav: PLK2-AK1a: Prosjektskisse.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:PLK2-AK1b: Fagnotat om barnehagens arbeid med kvalitet.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:PLK2-AK1c: Erfaringsdeling.
Gruppering:Gruppe

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell3dager100 %Intern og eksternAlleOppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen. Se presiseringsinstruks.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen. Se presiseringsinstruks.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav PLK2-AK1a, PLK2-AK1b og PLK2-AK1c erstatter tidligere PLK2-AK1.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
FØRPED02-EM4 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjonTa kontakt med DMMH for info
MVPLL6000 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagenTa kontakt med DMMH for info
MVSTY6000 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager2,5 studiepoeng
MVSTY6001 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager4 studiepoeng
MVPED6100 Veiledning og kvalitetsutvikling i organisasjoner2,5 studiepoeng
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:FØRPED02-EM4 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVPLL6000 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSTY6000 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Vektingsreduksjon:2,5 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSTY6001 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Vektingsreduksjon:4 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:MVPED6100 Veiledning og kvalitetsutvikling i organisasjoner
Vektingsreduksjon:2,5 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info

Pensum