Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MVPLL6000 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
  • Studieprogram
   Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Kjersti Nissen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

Videreutdanningen skal kvalifisere og styrke pedagogiske ledere i sin faglige utvikling og ledelse knyttet til refleksjons- og læringsprosesser i barnehagen for å ivareta barns danning og behov for anerkjennelse, omsorg, lek og læring. Pedagogisk ledelse ses i lys av kvalitetsutvikling og implementering av lov og rammeplan. Studiet skal gi kunnskap og bidra til å kunne lede arbeidet med å etablere en kollektiv kultur som fremmer barns trivsel, utvikling og læring i barnehagen. Refleksjon rundt egen lederrolle vil være sentralt. 

Med bakgrunn i teoretiske perspektiv på pedagogisk ledelse skal studiet gi erfaring med å planlegge, gjennomføre og vurdere kollektive utviklings- og endringsprosesser på egen arbeidsplass. Kunnskap om og kritisk vurdering av kompetansebygging i barnehagen skal gi økt bevissthet om den lærende barnehagen.

Sentrale temaer i studiet:

 • Forståelser av barnehagens leke- og læringsmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidige samspill.
 • Pedagogisk ledelse av utviklingsarbeid som kvalitetsarbeid i barnehagen, ledelse med godt faglig skjønn.
 • Vurdering og dokumentasjonsprosesser.
 • Barnehagens plass i samfunnet - samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • Perspektiver på barn – danning, omsorg, lek, læring, medvirkning og relasjonsarbeid i barnehagen
 • Veilednings- og samhandlingskompetanse

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående kunnskap om pedagogisk ledelse
 • har inngående kunnskap om barnehagens leke- og læringsmiljø
 • har inngående kunnskap om barnehagen som lærende organisasjon
 • har inngående kunnskap om ulike perspektiver på barnehagens kvalitet og kvalitetsutvikling
 • har inngående kunnskap om barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lede, planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere utviklingsarbeid i barnehagen der barn og personalet medvirker
 • kan analysere, forholde seg kritisk til og utvikle pedagogisk praksis i en kontinuerlig prosess
 • kan analysere, tolke og operasjonalisere rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, slik at barnehagens læringsmiljø for barn og ansatte blir styrket
 • kjenner til og kan anvende nyere forskning om ledelse og læringsmiljø i barnehagen
 • kan veilede og lede samhandlings- og refleksjonsprosesser. 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan reflektere kritisk over egen lederrolle
 • kan inkludere barn og personale i endrings- og utviklingsarbeid
 • kan analysere etiske problemstillinger
 • kan artikulere og kommunisere faglig yrkeskompetanse
 • kan formidle selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, erfaringsdeling og diskusjoner i plenum og i faste undervisningsgrupper. Veiledning på tekst. 

Studenten skal gjennom hele studieløpet lede et endrings- og utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, hvor obligatorisk veiledning og skriftlig refleksjonsarbeid inngår. Gjennom teori, gjennomføring av utviklingsarbeid i egen barnehage og refleksjoner over egen ledelse, skal studenten få inngående kunnskap om pedagogisk ledelse. På bakgrunn av disse erfaringene og egne læringsprosesser skal studenten levere en skriftlig dokumentasjon på slutten av studiet.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
PLL-AK1: Ledelse av oppstart av utviklingsarbeidet.Skriftlig oppgaveIndividuell
PLL-AK2: Ledelse av utviklingsarbeidet.Skriftlig oppgaveIndividuell
PLL-AK3: Delta i veiledning i undervisningsgruppe.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningGruppe, med individuell vurdering
PLL-AK4: Utviklingsarbeid i egen barnehage. Dokumentasjon og refleksjon over utviklingsarbeidet.Skriftlig oppgaveIndividuell
PLL-AK5: Erfaringsdeling – framlegg av eget utviklingsarbeid.Framføring/presentasjonGruppe, med individuell vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:PLL-AK1: Ledelse av oppstart av utviklingsarbeidet.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:PLL-AK2: Ledelse av utviklingsarbeidet.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:PLL-AK3: Delta i veiledning i undervisningsgruppe.
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:PLL-AK4: Utviklingsarbeid i egen barnehage. Dokumentasjon og refleksjon over utviklingsarbeidet.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:PLL-AK5: Erfaringsdeling – framlegg av eget utviklingsarbeid.
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell51timer60 %Intern og eksternAlleOmfang: 4000 ord. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 12.00 den tredje dagen.
Muntlig eksamenMUNIndividuell20minutter40 %Intern og eksternPraksisartikkel og egne notater

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:51
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:Omfang: 4000 ord. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 12.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:
Hjelpemidler:Praksisartikkel og egne notater
Kode:MUN
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Muntlig eksamen bygger på AK4 som dokumenteres i form av praksisartikkel som danner grunnlag for muntlig eksamen.

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

HEM: PLL-AK1, PLL-AK2, PLL-AK3 

MUN: PLL-AK4, PLL-AK5 

 

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MBMOD4030 Barns multimodale praksiser og tidlige literacy15 stp.
MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø15 stp.
MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagenTa kontakt med DMMH for info
MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjonTa kontakt med DMMH for info
MVSTY6001 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagerTa kontakt med DMMH for info
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MBMOD4030 Barns multimodale praksiser og tidlige literacy
Vektingsreduksjon:15 stp.
Emne som gir vektingsreduksjon:MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø
Vektingsreduksjon:15 stp.
Emne som gir vektingsreduksjon:MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:MVSTY6001 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info