Semestre

MVSTY6000 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Nasjonal leiarutdanning for styrarar i barnehagar
Kursnavn på engelsk: 
National Leadership Education for Directors of ECEC Institutions
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Varighet: 
3 semester
Undervisningssemester
2018 høst
2019 vår
2019 høst
Eksamenssemester
2019 høst
Emneansvarlig
Sissel Mørreaunet

Emneinnhold

Utdanningstilbudet skal kvalifisere styrere til å bli bedre i stand til å lede barnehagens virksomhet i samspill med omgivelsene på en måte som fremmer kvalitet. Barnehagens styrer har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med samfunnsmandatet og relevant lov- og regelverk. Som pedagogisk ansvarlig for barnehagen, må styrer ha kunnskap om barnehagens omsorgs og læringsmiljø og barns læring og utvikling under ulike betingelser. Å være styrer fordrer oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeidet og personalet i barnehagen. Gjennom studiet skal studenten utvikle sin kompetanse i å utvikle barnehagen til en lærende og omstillingsdyktig organisasjon. Kompetanseområdet Barns læring og utvikling - barnehagens omsorgs og læringsmiljø vil være gjennomgående i hele studieperioden og vil bli intergrert i de andre kompetanseområdene, og ikke organiseres som eget tema i studiet. Utvikling av egen identitet som leder vil stå sentralt. I studiet legges det vekt på å bygge bro mellom teori og erfaringsbasert kunnskap.

Innhold

Barns læring og utvikling - barnehagens omsorgs og læringsmiljø (integreres i alle kompetanseområder)
Barnehagen er en sentral arena for barns danning gjennom omsorg, lek og læring, og barnehagens styrer har det overordnede ansvaret for å ivareta dette. Styrer har ansvar for at barnehagelovens formål og verdigrunnlag, samt rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir realisert. Som øverste pedagogiske leder i barnehagen, har styrer det overordnede ansvaret for det pedagogiske arbeidet, for at personalet får veiledning og for utvikling av barnehagens kvalitet. Styrerens evne til å involvere og engasjere medarbeidere til utvikling av en felles pedagogisk plattform og arbeide med å nå felles mål i samarbeid med foreldre, vil være viktig for kvaliteten. I denne sammenheng blir involvering, forankring og relasjonsbygging sentrale aspekter, på linje med å formulere høye ambisjoner, systematiske handlingsplaner, evaluering og oppfølging. Følgende innholdselementer omhandles under dette hovedtemaet:

 • barnehagens samfunnsoppdrag og verdigrunnlag
 • utvikling av barnehagen som en arena for danning, lek, læring og omsorg
 • utviklingen av barnehagen i Norge  - et komparativt perspektiv
 • ledelse av barns læring
 • ulike perspektiv på kvalitet og kvalitetsutvikling i barnehagen
 • målrettet ledelse av det pedagogiske arbeidet
 • systematisk arbeid med vurdering og kvalitetsutvikling
 • barnehagens betydning som første del av utdanningsløpet
 • barnehagen som arena for mangfold og inkludering
 • barnehagen i samspill med omgivelsene

Styring og administrasjon
Ledelse i forhold til omgivelsene har blitt en sentral side ved styrerollen. Styrer må ha god samhandlingskompetanse i forhold til barnehageeier, kommunen som barnehagemyndighet, statlige organer og andre samarbeidspartnere innen oppvekstsektoren. Styrer har det overordnede ansvaret for barnehagens drift innenfor de rammer som barnehageeier har fastsatt. Lederen vil ofte måtte balansere en rekke hensyn opp mot hverandre. Det kan være hensyn til barnehageeier, politisk definerte mål, realisering av lovverk og rammeplanen, hensyn overfor brukerne, åpenhet og innsyn i beslutningsprosesser, faglig skjønn, likebehandling og kostnadseffektivitet ved bruk av offentlige midler. Følgende innholdselementer omhandles:

 • lover og forskrifter som angår barnehagen
 • ulike typer styring og styringsverktøy for kvalitetssikring og økonomisk styring
 • barnehageeier, barnehagemyndighet og barnehagestyrers roller
 • samarbeid med eksterne instanser (barnevern, skole, PPT m.fl.)
 • utvikling av barnehagens omsorgs og læringsmiljø i forhold til temaene: Samfunnsoppdrag og mandat, den norske barnehagesektoren sammenlignet med andre land

Samarbeid og organisasjonsbygging, veiledning av personalet
Barnehagen er en organisasjon som kan analyseres gjennom ulike perspektiver for å identifisere sterke og svake sider samt utfordringer og muligheter som grunnlag for utvikling. Styrer har et overordnet ansvar for at barnehagen fungerer godt som organisasjon. Styrer må ha evne til å fremme en felles kultur i barnehagen som også gir rom for ulikhet. Som personalleder har styrer ansvar for å engasjere og involvere medarbeiderne i å nå felles mål i samarbeid med barnas foreldre. Styrer må sørge for å tydeliggjøre forventninger til personalet og følge opp medarbeiderne gruppe- og enkeltvis. Evne til å kommunisere med medarbeidere med ulik bakgrunn og utdanning er vesentlig. Godt lederskap skaper vilkår for at de ansatte kan ta i bruk og utvide sin kompetanse slik at målene i rammeplanen nås. Følgende innholdselementer omhandles:

 • utfordringer ved barnehagen som arbeidsorganisasjon
 • roller og rolleforståelse i barnehagen som organisasjon
 • personalarbeid og kompetanseutvikling
 • veiledning, coaching og arbeid med konflikter
 • samarbeid og teambygging i barnehagen
 • samarbeid om barns trivsel og utvikling - ulike samarbeidspartnere
 • arbeidsmiljø, motivasjon og engasjement i barnehagen
 • utvikling av barnehagens omsorgs og læringsmiljø i forhold til temaene: Barnehagen som arena for mangfold og inkludering, barnehagens betydning som første del av utdanningsløpet, målrettet arbeid av det pedagogiske arbeidet og ledelse av barns læring.

Utvikling og endring i barnehagen
Det overordnede ansvaret for utvikling og endring av barnehagen som organisasjon ligger hos styrer. Personalledelse dreier seg blant annet om at medarbeidere får ta i bruk og utvikle sin kompetanse med sikte på kvalitetsutvikling i barnehagen. Dette er viktig for at barnehagen skal bli en lærende organisasjon som er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Styrer må kunne initiere og lede ulike typer endringsprosesser i barnehagen som følge av indre og ytre krav og forhold. Dette fordrer godt samarbeid med barnehageeier og andre. Styrer må kunne handle strategisk, skape allianser og oppslutning om nye tiltak, samt stimulere til ulike former for læring, entrepenørskap og innovasjon i barnehagen. Følgende innholdselementer omhandles:

 • utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon
 • ulike strategier for læring og utvikling i barnehagen
 • styrer som strategisk aktør i barnehagen
 • utvikling av innovasjon og entreprenørskap i barnehagen
 • å initiere og lede utviklingsarbeid i barnehagen
 • bruken av IKT i det pedagogiske arbeidet
 • makt og påvirkning i barnehagesektoren
 • utvikling av barnehagens omsorgs og læringsmiljø i forhold til temaene: ulike perspektiv på kvalitet og kvalitetsutvikling i barnehagen og systematisk arbeid med vurdering og kvalitetsutvikling.

Lederollen
Styrereren som barnehagens øverste leder har ansvar for at barnehagens samfunnsmandat utøves i samsvar med barnehagelovens formål med forskrift. Barnehagevirksomheten er preget av mangfold med hensyn til organisering, eierformer og personalets kompetanse. Derfor vil det være store variasjoner i styrers lederoppgaver, både når det gjelder omfang og type. Det betyr at ledelse er en funksjon som skal ivaretas i barnehagen og at det vil være flere enn styreren som skal ivareta ledelsesfunksjoner. Utvikling av egen trygghet, tydelighet, selvstendighet og identitet i lederrollen vil være viktig for å utvikle et godt lederskap. Utviklingen av styrers rolleforståelse og egen lederprofil vektlegges. Følgende momenter behandles:

 • rolleforståelse – rollebegrepet – utvikling av identitet
 • håndtering av usikkerhet og ulike typer forventninger
 • etiske dilemmaer i lederrollen
 • trygghet og mot i lederrollen
 • egen maktbase som leder – legalitet og legitimitet
 • egen læring og utvikling som leder
 • Utvikling av barnehagens omsorgs og læringsmiljø i forhold til temaene: Ledelse av barns læring og utvikling av oppdragelsesforståelse hos alle ansatte i barnehagen

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført studium har studenten kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som gjør at studenten:

 • kan ivareta det overordna ansvar for barns læring og utvikling og barnehagens omsorgs og læringsmiljø
 • kan reflektere over sin egen rolle som leder og sin lederidentitet
 • kan håndtere press, motsetninger og dilemmaer på en måte som gir grunnlag for positiv utvikling som leder
 • har inngående kunnskap om barnehagens samfunnsmandat med vekt på omsorg, lek, læring og danning og barnehagens verdigrunnlag
 • kan utøve målrettet og dynamisk ledelse av det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • kan skjelne mellom dokumenterbar kunnskap og meningsytringer på barnehagefeltet
 • har inngående kjennskap til ulike former for styring i barnehagesektoren
 • kan analysere og drøfte problemstillinger i barnehagen med utgangspunkt i ulike teorier om ledelse
 • kan anvende ulike teorier og perspektiver i arbeidet med å analysere og utvikle egen barnehage som organisasjon i samspill med omgivelsene
 • kan anvende ulike modeller og metoder for kommunikasjon, veiledning og konflikthåndtering
 • har grundig forståelse for barnehagen som lærende organisasjon
 • har inngående kunnskap om ulike endringsstrategier i barnehagen
 • kan tilrettelegge for å fremme nytenking og innovasjonsprosesser i barnehagen
 • kan gjennomføre arbeidsplassbasert utviklingsarbeid i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
STY-AK1: Ett fagnotat (to eller tre studenter sammen)Skriftlig oppgaveGruppe
STY-AK2: Ett fagnotat (to eller tre studenter sammen)Skriftlig oppgaveGruppe
STY-AK3: Ett fagnotat om utviklingsarbeid i egen barnehageSkriftlig oppgaveIndividuell
STY-AK4: Ett fagnotat (to eller tre studenter sammen)Skriftlig oppgaveGruppe
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:STY-AK1: Ett fagnotat (to eller tre studenter sammen)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:STY-AK2: Ett fagnotat (to eller tre studenter sammen)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav: STY-AK3: Ett fagnotat om utviklingsarbeid i egen barnehage
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:STY-AK4: Ett fagnotat (to eller tre studenter sammen)
Gruppering:Gruppe

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell2dager100 %Intern og eksternAlleOppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 10.00 den tredje dagen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 10.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage og Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
MVPLK6000/FØRPED02-EM3 Personalarbeid og ledelse i barnehagen5 studiepoeng
MVPLK6100/FØRPED02-EM4 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon2,5 studiepoeng
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage og Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:
Emne som gir vektingsreduksjon:MVPLK6000/FØRPED02-EM3 Personalarbeid og ledelse i barnehagen
Vektingsreduksjon:5 studiepoeng
Emne som gir vektingsreduksjon:MVPLK6100/FØRPED02-EM4 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon
Vektingsreduksjon:2,5 studiepoeng

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2018-2019

Barns læring og utvikling - barnehagens omsorgs og læringsmiljø (integreres i alle kompetanseområder)

Bøe, M. & Thoresen, M. (2012). Å skape og studere endring. Aksjonsforskning i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 85 sider.

Børhaug, K. Helgøy, I., Homme A., Lotsberg, D.Ø. & Ludvigsen, K. (2011). Styring, organisering og ledelse i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 4-8, dvs. del 2). 67 sider.

Glaser, V., Moen, K.H., Mørreaunet, S. & Søbstad, F. (red.) (2018). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. 2.utgave. Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 4, 5, 7, 12, 23). ca. 50 sider. Ny utgave

Gjems, L. (2011). Snakke sammen, tenke sammen – lære sammen. I A.K. Ulvestad & F.U. Kärki. (red.), Flerstemt veiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk. 12 sider.*

Greve, A. (2015). Barnehagelærerprofesjonens utfordringer i møte med politiske forventninger om læringsutbytte. I B.A. Hennum, M. Pettersvold & S. Østrem (red.), Profesjon og kritikk. Bergen: Fagbokforlaget (s. 201-219). 18 sider.*

Løvgren, M. (2012). I barnehagen er alle like? I B. Aamotsbakken (red.), Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget (s. 37-49).13 sider.*

Mørreaunet, S., Gotvassli, K-Å., Moen, K.H. & Skogen, E. (red). (2014). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 5 og 7) ca. 40 sider.

Seland, M. (2017). Uenig eller ulydig? Barns motstand i en lærende organisasjon. I M. Øksnes & M. Samuelsson (red.), Barndom i barnehagen. Motstand. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 23 sider.*

Sommersel, H. B., Vestergaard, S. & Larsen, M.S. (2013). Kvalitet i barnehager i skandinavisk forskning 2006-2011. En systematisk forskningskartlegging. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus: Aarhus Universitet. 40 sider. http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2013/Kunnskap%20om%20kvalitet%20i%20barnehager%20(2).pdf?epslanguage=no

348 sider 

Titler merket med * finnes i e-kompendium som legges ut på ITL.

 

Styring og administrasjon

Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2018). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Struktur, sosiale relasjoner, politikk og symboler. 6. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. (kap. 1, 9, 10). 60 sider.

Byrkjeflot, H. (2015). Ledelse på norsk: motstridende tradisjoner og idealer. I S. Einarsen, & A. Skogstad (red.), Ledelse på godt og vondt. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. 22 sider.

Børhaug, K. Helgøy, I., Homme A., Lotsberg, D.Ø. & Ludvigsen, K. (2011). Styring, organisering og ledelse i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 9-13.). 85 sider.

Børhaug, K. & Moen, K.H. (2014). Politisk-administrative rammer for barnehageledelse. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1, 4, 5,7,8,9,11,12). ca. 120 sider.

Gotvassli, K-Å. (2013). Strategisk kompetanseutvikling i barnehagen. Oslo: Cappelen/Damm. (Kap. 1). 25 sider.

Kirkhaug, R. (2017). Lederskapsskjønn. I O.J. Andersen, T. Moldenæs & H. Torsteinsen (red.), Ledelse og skjønnsutøvelse. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 33-52). ca. 17 sider.

Moe, M. (2016). Dialoger og helsebyggende relasjoner i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 6 og 8). ca 50 sider.

Moe, T. & Gotvassli, K-Å. (2017). Barnevernledelse – skjønnsutøvelse og ansvarliggjøring. I O.J. Andersen, T. Moldenæs & H. Torsteinsen (red.). Ledelse og skjønnsutøvelse. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 132-155). ca. 21 sider.

Pettersvold, M. (2015). Den nødvendige kritikken. I B.A. Hennum, M. Pettersvold & S. Østrem (red.), Profesjon og kritikk. Bergen: Fagbokforlaget (s. 39-62) 23 sider.*

Røvik, K.A. (2007). Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget (kap. 14). 18 sider. *

441 sider

Titler merket med * finnes i e-kompendium som legges ut på ITL 

 

Samarbeid og organisasjonsbygging, veiledning av personalet

Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2018). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Struktur, sosiale relasjoner, politikk og symboler. 6. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. (kap. 3-4, 6-7, 12, 13, 17). Ca. 175 sider.

Bøe, M., & Hognestad, K. (2015). «Det krever mye tankevirksomhet for du skal finne det rette øyeblikket» - refleksjon i praksis i personalledelse. Norsk pedagogisk tidsskrift(5), 351-561. (10 s).

Børhaug, K. Helgøy, I., Homme A., Lotsberg, D.Ø. & Ludvigsen, K. (2011). Styring, organisering og ledelse i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1-3, 14). 45 sider.

Gjerde, S. (2010). Coaching - hva, hvorfor,hvordan. Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 2 og 3). 30 sider.*

Gotvassli, K-Å.(2013). Strategisk kompetanseutvikling i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm. (Kap. 7, 10). ca. 45 sider.

Hammer, S. (2017). Foucault og den norske barnehagen. Introduksjon til Michel Foucaults analytiske univers. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap.4 og 6). 56 sider.

Lillemyr, O.F. (2007). Motivasjon og selvforståelse (kap.8). 18 sider.

Tveiten, S. (2013). Veiledning - mer enn ord... Bergen: Fagbokforlaget.  (Del 1, s. 33-78). 45 sider.*

Aasen,W. (2014). Vilkår for utvikling av en lærende barnehage - teamledelse og teamlæring i barnehagen. I S. Mørreaunet, K-Å Gotvassli, K.H. Moen & E. Skogen (red.), Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap.11). 18 sider.

442 sider

Titler merket med * finnes i e-kompendium som legges ut på ITL 

 

Utvikling og endring i barnehagen

Axelson, B. L. & Thylefors, I. ([1996] 2013). Konflikter. Uppkomst, dynamik och hantering. Stockholm. Natur & kultur (s. 11-64). 53 sider.

Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2018). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Struktur, sosiale relasjoner, politikk og symboler. 6. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk (kap. 18). Ca. 23 sider.

Børhaug, K. & Lotsberg, D. Ø. (2014). Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess. Nordisk barnehageforskning 2014, Vol. 7 (s. 1-17). (17 s.) http://www.nordiskbarnehageforskning.no/

Einarsen, S., Skogstad, A. & Aasland, M.S. (2015). Destruktiv ledelse: årsaker, konsekvenser og tiltak. I S. Einarsen & A. Skogstad (red.), Ledelse på godt og vondt. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget.(20 s.)

Ertesvåg, S.K. & Roland, P. (2013). Ledelse av endringsarbeid i barnehagen. Oslo: Gyldendal akademisk. (Kap. 2-9) Ca. 150 sider.

Gotvassli, K-Å. (2013b). Strategisk kompetanseutvikling i barnehagen. Oslo: Cappelen/Damm. (Kap. 5, 8, 9). Ca. 54 sider.

Hohr, H. (2009). Å føle, å oppleve, å begripe. En rekonstruksjon av John Deweys erfaringsbegrep i Verden satt ut av spill. I K. Steinsholt & S.Dobson (red.), Postmoderne pedagogiske perspektiver. 15 sider.

Lillemyr,O.F. (2007). Motivasjon og selvforståelse (kap.12). 12 sider.

Mørreaunet, S., Gotvassli, K-Å., Moen, K.H. & Skogen, E. (red.). (2014). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 1-2, 9 ). Ca. 53 sider.

397 sider

 

Lederrollen (går inn i alle kompetanseområder)

Björk, G. (2007). Martin Buber: Med livet som centrum. I K. Steinsholt & L. Løvlie (red.), Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 435-452). 17 sider.*

Brunstad, P.O. (2009). Klokt lederskap. Oslo: Gyldendal akademisk forlag. (s. 76-113). 37 sider.

Børhaug, K. & Lotsberg, D.Ø. (2010). Barnehageledelse i endring. Nordisk Barnehageforskning nr.3 VOL 3, side 79-94. 15 sider. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/277/291*

Heikka, J. & Waniganayake, M. (2011). Pedagogical Leadership from a Distributed Perspective within the Context of Early Childhood Education. International Journal of Leadership in Education, 14(4), 499-512. doi:10.1080/13603124.2011.577909. 13 sider.

Irgens, E. (2012). Dynamiske og lærende organisasjoner. Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1). 36 sider.*

Kirkhaug, R. (2013).Verdibasert ledelse. Betingelser for utøvelse av moderne lederskap. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 4-9). ca. 180 sider.

Mintzberg, H. (2009). Å jobbe som leder: Myter og fakta. I Ø.L. Martinsen (red.). (2015). Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. (kap. 2).18 sider.*

Mørreaunet, S., Gotvassli, K-Å., Moen, K.H. & Skogen, E. (red.). (2014). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 8, 12). ca. 82 sider.

398 sider

Totalt 2026 sider

Titler merket med * finnes i e-kompendium som legges ut på ITL.

 

Aktuelt lov- og regelverk som ikke blir regnet inn i pensumlista:

 • arbeidsmiljøloven (Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.)
 • barnehageloven (Lov om barnehager)
 • barneloven (Lov om barn og foreldre)
 • barneverntjenesteloven (Lov om barnevernstjenester)
 • ferieloven (Lov om ferie)
 • forvaltningsloven (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker)
 • likestillingsloven (Lov om likestilling mellom kjønnene)
 • opplæringsloven (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa)
 • rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
 • Hovedavtalen
 • Hovedtariffavtalen