MVVPB6000 Veiledningskompetanse

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2022 høst
  • Studienivå
   Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
  • Studieprogram
   Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2022 høst
  • Emneansvarlig
   Kari Nergaard
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Børge Kristoffersen

Emneinnhold

I dette emnet er målet å styrke barnehagelærerens veiledningskompetanse både som praksislærer i barnehagelærerutdanningen og som ledd i barnehagens organisasjons- og kvalitetsutvikling. Det vil bli gitt forskningsbasert undervisning om ulike veiledningsteorier og -metoder, ledelse av veilednings- og refleksjonsprosesser, dialog og diskurs, danning, etikk, roller og makt. Egenutvikling som veileder og leder vil stå sentralt. Emnet vil for øvrig vektlegge estetiske, analytiske og didaktiske kunnskaper og ferdigheter, samt kritisk refleksjon over egen praksis, slik at denne er i tråd med profesjonsetiske normer.

 

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • inngående kjennskap til veiledning av studenter i barnehagelærerutdanningen
 • inngående kjennskap til ulike perspektiver på veiledning og ledelse i arbeid med barnehagens kvalitetsutvikling
 • omfattende kunnskap om ledelse, veiledning og samarbeid innenfor barnehagesektoren
 • inngående kunnskap om etiske utfordringer og dilemmaer som er knyttet til veiledning
 • nyansert og forskningsbasert kunnskap om estetiske og didaktiske aspekter i profesjonen

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende og lede veiledningsprosesser i barnehagen
 • anvende forsknings- og erfaringsbaserte kunnskaper om veiledning og ledelse i en lærende barnehage
 • planlegge, begrunne, gjennomføre og kritisk analysere egen veilednings- og ledelsespraksis
 • analysere og reflektere over veiledning som ledd i individuelle og kollektive læreprosesser i barnehagen

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • kritisk reflektere over etiske problemstillinger innen ledelse av veiledningsprosesser
 • bidra til nytenkning og innovasjon i profesjonsfeltet
 • kan gjøre vurderinger og handle basert på faglig skjønn

Arbeids- og læringsaktiviteter

På samlingene varieres det mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. 

Arbeidskravene består i gjennomført veiledning og skriving av faglig essay.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VPB1-AK1: Gjennomført veiledning, individuelle loggerSkriftlig oppgaveIndividuell
VPB1-AK2: Faglig essaySkriftlig oppgaveIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VPB1-AK1: Gjennomført veiledning, individuelle logger
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VPB1-AK2: Faglig essay
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEKIndividuell6timer100 %Intern og eksternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være bestått for å gå opp til eksamen: 

SEK: alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVVEP6000 VeiledningspedagogikkTa kontakt med DMMH for info
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:MVVEP6000 Veiledningspedagogikk
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info