Semestre

MVVPB6000 Veiledningskompetanse

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Rettleiingskompetanse
Kursnavn på engelsk: 
Supervision Competency
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2020 høst
Eksamenssemester
2020 høst
Emneansvarlig
Vibeke Glaser
Børge Kristoffersen

Emneinnhold

I dette emnet er målet å styrke barnehagelærerens veiledningskompetanse som ledd i barnehagens organisasjons- og kvalitetsutvikling. Det vil bli gitt forskningsbasert undervisning i ulike veiledningsteorier og -metoder, ledelse av veiledning, danning, etikk, roller, makt, dialog og diskurs. Egenutvikling som veileder og leder vil stå sentralt. Emnet vil for øvrig vektlegge estetiske, analytiske og didaktiske kunnskaper og ferdigheter, samt kritisk refleksjon over egen praksis, slik at denne er i tråd med profesjonsetiske normer.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • inngående kjennskap til ulike lederperspektiver i arbeid med barnehagens kvalitetsutvikling
 • omfattende kunnskaper om ledelse, veiledning og samarbeid innenfor barnehagesektoren
 • omfattende estetiske, didaktiske og forskningsbaserte kunnskaper om profesjonskvalifisering
 • inngående kunnskaper om etiske utfordringer og dilemmaer som er knyttet til veiledning

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende og lede veiledningsprosesser i barnehagefeltet
 • anvende forsknings- og erfaringsbaserte kunnskaper om ledelse og veiledning i en lærende barnehage
 • planlegge, begrunne, gjennomføre og kritisk analysere egen ledelses- og veiledningspraksis
 • analysere og reflektere over veiledning som ledd i individuelle og kollektive læreprosesser i barnehagen

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • kritisk reflektere over etiske problemstillinger innen ledelses- og veiledningsfeltet
 • bidra til nytenkning og innovasjon i profesjonsfeltet
 • kan gjøre vurderinger og handle basert på faglig skjønn

Arbeids- og læringsaktiviteter

På samlingene varieres det mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. 

Arbeidskravene består i gjennomført veiledning og skriving av faglig essay.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VPB1-AK1: Gjennomført veiledning, individuelle loggerSkriftlig oppgaveIndividuell
VPB1-AK2: Faglig essaySkriftlig oppgaveIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VPB1-AK1: Gjennomført veiledning, individuelle logger
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VPB1-AK2: Faglig essay
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEKIndividuell4timer100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
MVVEP6000 VeiledningspedagogikkTa kontakt med DMMH for info
Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnetTa kontakt med DMMH for info
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:MVVEP6000 Veiledningspedagogikk
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info
Emne som gir vektingsreduksjon:Tidligere versjoner av emnene over vil også kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet
Vektingsreduksjon:Ta kontakt med DMMH for info

Pensum