Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MVVPB6100 Profesjonsveiledning

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
  • Studieprogram
   Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Børge Kristoffersen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Mandag, januar 29, 2024

Emneinnhold

I dette emnet er målet å styrke profesjonsveiledningen i sammenheng med barnehagen som lærende organisasjon. Emnet er profesjonsrettet og forskningsbasert. Det vil bli gitt undervisning i estetiske, teoretiske og praktiske perspektiv på veiledning og ledelse, forankret i aktuelle styringsdokumenter og profesjonsfeltet. I emnet vektlegges også praktiske, analytiske og didaktiske veiledningskompetanser, samt ledelse av veiledning.

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • inngående teoretiske og praktiske kunnskaper om ulike veiledningsformer, med særlig vekt på ledelse av læringsprosesser ut fra estetiske og filosofiske perspektiver
 • inngående kunnskap om hvordan veiledning kan fremme læring, utvikling og kvalitet i barnehagen som organisasjon
 • inngående kunnskaper om profesjonsfeltet og innsikt i hvordan barnehagens styringsdokumenter påvirker ledelse, profesjon og organisasjon
 • omfattende kunnskaper om håndtering av utfordringer, kriser og konflikter

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennomføre veiledning og reflektere over egen ledelse og veiledningspraksis
 • anvende estetiske og filosofiske perspektiver på veiledning som ledelse
 • analysere, initiere og lede veiledningsprosesser ut fra ulike didaktiske perspektiv
 • analysere profesjonsetiske problemstillinger og reflektere kritisk over profesjonsutøvelsen
 • lede og veilede i vanskelige samtaler

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • kritisk analysere verdier som ligger til grunn for veiledning og ledelse i en lærende barnehage
 • vurdere estetiske perspektiver i veiledning og bidra til nytenkning i profesjonsfeltet
 • formidle resultater fra eget og andres forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

På samlingene varieres det mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. 

Arbeidskravene består av refleksjonsnotat og gjennomført utviklingsprosjekt.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VPB2-AK1: Refleksjonsnotat – om egen veilederrolle.Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
VPB2-AK2: Veiledningsprosjekt på egen arbeidsplass. Fagtekst med muntlig presentasjon.Framføring og rapportIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VPB2-AK1: Refleksjonsnotat – om egen veilederrolle.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VPB2-AK2: Veiledningsprosjekt på egen arbeidsplass. Fagtekst med muntlig presentasjon.
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
OppgaveOPGIndividuell1semester100 %Intern og eksternAlleOmfang: 3000 ord, +/- 10 %.

Vurderinger

Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 3000 ord, +/- 10 %.
Hjelpemidler:Alle
Kode:OPG
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

 

Arbeidskrav som må godkjennes for å få gå opp til eksamen:

OPG: Alle