Semestre

MVVPB6100 Profesjonsveiledning

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Profesjonsrettleiing
Kursnavn på engelsk: 
Profession and Supervision
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Børge Kristoffersen

Emneinnhold

I dette emnet er målet å styrke profesjonsveiledningen i sammenheng med barnehagen som lærende organisasjon. Emnet er profesjonsrettet og forskningsbasert. Det vil bli gitt undervisning i estetiske, teoretiske og praktiske perspektiv på veiledning og ledelse, forankret i aktuelle styringsdokumenter og profesjonsfeltet. I emnet vektlegges også praktiske, analytiske og didaktiske veiledningskompetanser, samt ledelse av veiledning.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • inngående teoretiske og praktiske kunnskaper om ulike veiledningsformer, med særlig vekt på ledelse av læringsprosesser ut fra estetiske og filosofiske perspektiver
 • inngående kunnskap om hvordan veiledning kan fremme læring, utvikling og kvalitet i barnehagen som organisasjon
 • inngående kunnskaper om profesjonsfeltet og innsikt i hvordan barnehagens styringsdokumenter påvirker ledelse, profesjon og organisasjon
 • omfattende kunnskaper om håndtering av utfordringer, kriser og konflikter

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennomføre veiledning og reflektere over egen ledelse og veiledningspraksis
 • anvende estetiske og filosofiske perspektiver på veiledning som ledelse
 • analysere, initiere og lede veiledningsprosesser ut fra ulike didaktiske perspektiv
 • analysere profesjonsetiske problemstillinger og reflektere kritisk over profesjonsutøvelsen
 • lede og veilede i vanskelige samtaler

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • kritisk analysere verdier som ligger til grunn for veiledning og ledelse i en lærende barnehage
 • vurdere estetiske perspektiver i veiledning og bidra til nytenkning i profesjonsfeltet
 • formidle resultater fra eget og andres forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

På samlingene varieres det mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. 

Arbeidskravene består av refleksjonsnotat og gjennomført utviklingsprosjekt.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VPB2-AK1: Refleksjonsnotat – om egen veilederrolle.Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
VPB2-AK2: Veiledningsprosjekt på egen arbeidsplass. Fagtekst med muntlig presentasjon.Framføring og rapportIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VPB2-AK1: Refleksjonsnotat – om egen veilederrolle.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VPB2-AK2: Veiledningsprosjekt på egen arbeidsplass. Fagtekst med muntlig presentasjon.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell3dager100 %Intern og eksternAlleOmfang: 3000 ord, pluss/minus 10 %. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:Omfang: 3000 ord, pluss/minus 10 %. Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den tredje dagen.
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Pensum