Semestre

VUBHP6000 Barnehagepedagogikk, del 1

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barnehagepedagogikk, del 1
Kursnavn på engelsk: 
Early Childhood Education and Care Theory, Part 1
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagepedagogikk, del 1
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2017 høst
2018 vår
Eksamenssemester
2018 vår
Emneansvarlig
Ranveig Sofie Lorentzen

Emneinnhold

Se studieplanens generelle del.

Forventet læringsutbytte

Se studieplanens generelle del.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BHP1-AK1: «Syn på barn». Mappebidrag 1. Individuelt, skriftlig, med veiledning.Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP1-AK2: «Didaktisk arbeid i barnehagen». Mappebidrag 2. Individuelt, skriftlig, med veiledning.Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP1-AK3: «Observasjon og tolkning av utvalgte fokusområder i barns motoriske kompetanse». Individuelt, skriftlig.Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP1-AK4: «Barns muntlige språkutvikling». Individuelt, skriftlig.Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP1-AK5: «Mellom formidling og improvisasjon - estetisk kommunikasjon med barn». Praktisk arbeidsseminar i gruppe, med individuell skriftlig refleksjon.Praktisk arbeidAnnet
BHP1-AK6: Bestått praksisemne BHPPRA600.Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse i undervisningen.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK1: «Syn på barn». Mappebidrag 1. Individuelt, skriftlig, med veiledning.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK2: «Didaktisk arbeid i barnehagen». Mappebidrag 2. Individuelt, skriftlig, med veiledning.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK3: «Observasjon og tolkning av utvalgte fokusområder i barns motoriske kompetanse». Individuelt, skriftlig.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK4: «Barns muntlige språkutvikling». Individuelt, skriftlig.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK5: «Mellom formidling og improvisasjon - estetisk kommunikasjon med barn». Praktisk arbeidsseminar i gruppe, med individuell skriftlig refleksjon.
Gruppering:Annet
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK6: Bestått praksisemne BHPPRA600.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse i undervisningen.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Mappeeksamen MAP1Individuell1semester40 %Intern og ekstern AlleTo mappebidrag knyttet til tema 1 og 3. Se presiseringsinstruks.
Hjemmeeksamen HEM1Individuell2dager60 %Intern AlleOppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den andre dagen. Hjemmeeksamen er knyttet til tema 2.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:40 %
Merknader:To mappebidrag knyttet til tema 1 og 3. Se presiseringsinstruks.
Hjelpemidler: Alle
Kode: MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:dager
Vekting:60 %
Merknader:Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den andre dagen. Hjemmeeksamen er knyttet til tema 2.
Hjelpemidler: Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

  • MAP1: BHP1-AK1, BHP1-AK2, BHP1-AK3, BHP1-AK4, BHP1-AK5
  • HEM1: BHP1-AK6, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
BHPED-1 30 sp
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:BHPED-1
Vektingsreduksjon:30 sp

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Felles bakgrunnslitteratur for studiet:

FNs konvensjon om barns rettigheter (2003). Oslo: Barne- og familiedepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/

Kunnskapsdepartementet Lov om barnehager (barnehageloven)(2005). Lov av 17.juni 2005 nr 64, sist endret 01.08.16. Oslo: Kunnskapsdepartementet. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven 

Kunnskapsdepartementet (2017) Forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/revidering-av-rammeplan/

Kunnskapsdepartementet (2017) Støttemateriell til arbeid med rammeplan for   barnehagens innhold og oppgaver. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

 

Drama

Lindqvist, G. (1997) Lekens muligheter. Oslo Gyldendal forlag (176 s.)

Hammer, A. og Strømsø, G. (red.) (2015). Drama og skapende prosesser i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (Innledning og kap.1, 2 og 6) (70 s.)

 

Musikk

Sæther, M. & Angelo, E. (2012). Barnet og musikken. Innføring i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter. Oslo: Universitetsforlaget. (192 s.)

 

Fysisk aktivitet og helse

Sandseter, E. B., Hagen, T. L. & Moser, T. (2013). Kroppslighet i barnehagen – pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Oslo: Gyldendal akademisk. (Kap: 1, 3-4, 6-10, 12-13, 15,17, 22-24) ( ca. 250 s.)

 

Samfunnsfag

Jacobsen, D. I & Thorsvik, J.(2013). Hvordan organisasjoner fungerer. Innføring i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget (kap. 4, 10, 11, 12) (130 s.).

Skogen, E. (Red) (2013). Å være leder i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 6 (30 sider) og del 3 (74 s.).

 

Norsk

Høigård, A. (2013). Barns språkutvikling. Muntlig og skriftlig. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-8 (277 s.)

 

Pedagogikk

Askland, L. (2011). Kontakt med barn. Innføring i førskolelærerens arbeid på grunnlag av observasjon. (2. utg.). [Oslo]: Gyldendal akademisk (210 s.)

B Birkeland, Å. & Carson, N. (2013). Veiledning for barnehagelærere. (3. utgave) Oslo: Cappelen Damm Akademiske (kap 1-4) (50 s.).

Hennum, B.A. og Østrem S. (2016) Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (kap. 1,2,3 og 5,6,7) (89 s.)

Kloep, M. & Hendry, L. B. (2003). Utviklingspsykologi praksis. Oslo: Abstrakt forlag as. (kap 1-4, og 6 ) (119 s.).

Skogen, E. (Red) (2013). Å være leder i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Del 1 og del 2 ( minus kap 6, 170 s.)

Gunnestad, A. (2014) Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget.  (Kap. 1-4) (129 s. )

Tholin (2015) Profesjonsetikk for barnehagelærere.  Bergen: Fagbokforlaget. (131 s.)

Wilhjelm, H. (2013). Barnehagen. Hus og hage fra 1630 til 2010. Oslo: Gyldendal Akademisk (Kap. 1-4) (115 s.)

Öhman, M. (2012) Det viktigste er å få leke. Oslo: Pedagogisk forum (251 s.)

 

Kompendium

 

Musikk

Torgersen, J. K. (2012): ”Vår digitale musikkverden» I H. Jæger og J.H. Torgersen, red.: Medialisert barndom. Oslo: Universitetsforlaget (19 s.)

 

Norsk

Ryen, E. & Simonsen, H. G. (2015). Tidlig flerspråklighet – myter og realiteter. I NOA norsk som andrespråk. Årgang 30, Nr 1-2. (22 s.)

 

Pedagogikk

Bae, B (u.d). Å se barn som subjekt. Oslo: Kunnskapsdepartementet (8 s.)

Gjems, L.(2011) Læring i samtaler og samhandling mellom voksne og barn i barnehagen. I V. Glaser, K. H Moen, S. Mørreaunet, og F. Søbstad, red: Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget (10 s.)

 

Samfunnsfag

Granrusten, P. T. & Moen, K. H.(2009). Mindre tid til barna? I: S. Mørreaunet mfl (red). Inspirasjon og kvalitet i praksis. Oslo: Pedagogisk Forum (15 s.).

Hyrve, G. & Sataøen, S. O. (2006). Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen. Oslo: Universitetsforlaget (side 182 – 202) (20 s.)