Semestre

VUBHP6000 Barnehagepedagogikk, del 1

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barnehagepedagogikk, del 1
Kursnavn på engelsk: 
Early Childhood Education and Care Theory, Part 1
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagepedagogikk, del 1
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2019 høst
2020 vår
Eksamenssemester
2020 vår
Emneansvarlig
Ranveig Sofie Lorentzen

Emneinnhold

Se studieplanens generelle del.

Forventet læringsutbytte

Se studieplanens generelle del.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BHP1-AK1: «Syn på barn». Mappebidrag 1. Individuelt, skriftlig, med veiledning.Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP1-AK2: «Didaktisk arbeid i barnehagen». Mappebidrag 2. Individuelt, skriftlig, med veiledning.Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP1-AK3: «Observasjon og tolkning av utvalgte fokusområder i barns motoriske kompetanse». Individuelt, skriftlig.Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP1-AK4: «Barns muntlige språkutvikling». Individuelt, skriftlig.Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP1-AK5: «Mellom formidling og improvisasjon - estetisk kommunikasjon med barn». Praktisk arbeidsseminar i gruppe, med individuell skriftlig refleksjon.Praktisk arbeidAnnet
BHP1-AK6: Bestått praksisemne BHPPRA600.Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse i undervisningen.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK1: «Syn på barn». Mappebidrag 1. Individuelt, skriftlig, med veiledning.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK2: «Didaktisk arbeid i barnehagen». Mappebidrag 2. Individuelt, skriftlig, med veiledning.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK3: «Observasjon og tolkning av utvalgte fokusområder i barns motoriske kompetanse». Individuelt, skriftlig.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK4: «Barns muntlige språkutvikling». Individuelt, skriftlig.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK5: «Mellom formidling og improvisasjon - estetisk kommunikasjon med barn». Praktisk arbeidsseminar i gruppe, med individuell skriftlig refleksjon.
Gruppering:Annet
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP1-AK6: Bestått praksisemne BHPPRA600.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse i undervisningen.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Mappeeksamen MAP1Individuell1semester40 %Intern og ekstern AlleTo mappebidrag knyttet til tema 1 og 3. Se presiseringsinstruks.
Hjemmeeksamen HEM1Individuell2dager60 %Intern AlleOppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den andre dagen. Hjemmeeksamen er knyttet til tema 2.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:40 %
Merknader:To mappebidrag knyttet til tema 1 og 3. Se presiseringsinstruks.
Hjelpemidler: Alle
Kode: MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:dager
Vekting:60 %
Merknader:Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den andre dagen. Hjemmeeksamen er knyttet til tema 2.
Hjelpemidler: Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

  • MAP1: BHP1-AK1, BHP1-AK2, BHP1-AK3, BHP1-AK4, BHP1-AK5
  • HEM1: BHP1-AK6, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
BHPED-1 30 sp
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:BHPED-1
Vektingsreduksjon:30 sp

Pensum

 

Pensumlisten gjelder studieåret 2019-2020

Felles bakgrunnslitteratur for studiet:

FNs konvensjon om barns rettigheter (2003). Oslo: Barne- og familiedepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/

Kunnskapsdepartementet Lov om barnehager (barnehageloven) (2005). Lov av 17.juni 2005 nr 64, sist endret 01.08.16. Oslo: Kunnskapsdepartementet. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven 

Kunnskapsdepartementet (2017) Forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/revidering-av-rammeplan/

Kunnskapsdepartementet (2017) Støttemateriell til arbeid med rammeplan for   barnehagens innhold og oppgaver. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

 

Drama

Hammer, A. & Strømsø, G. (2015). Innledning. I A. Hammer & G. Stømsøe (Red.), Drama og skapende prosesser i barnehagen (s.11–18). Bergen: Fagbokforlaget. (7 sider)

Hammer. A. (2015). Innramminger av det lekende –performance, ritualisering, drama og teatralitet som lekende kommunikasjon. I A. Hammer & G. Stømsøe (Red.), Drama og skapende prosesser i barnehagen (s. 19–45). Bergen: Fagbokforlaget. (26 sider)

Kristoffersen, B. (2015). Gunilla Lindqvists lekpedagogiske arbeidsmåte – en didaktisk modell. I A. Hammer & G. Stømsøe (Red.), Drama og skapende prosesser i barnehagen (s. 48–64). Bergen: Fagbokforlaget. (16 sider)

Lindqvist, G. (1997) Lekens muligheter. Oslo: Gyldendal forlag. (176 sider.)

Sandnes, H. H. (2015). Å fange øyeblikket – musisk nærvær og samspill med de minste barna. I A. Hammer & G. Stømsøe (Red.), Drama og skapende prosesser i barnehagen (s. 131–153). Bergen: Fagbokforlaget. (22 sider)

 

Musikk

Sæther, M. & Angelo, E. (2012). Barnet og musikken. Innføring i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter. Oslo: Universitetsforlaget. (192 sider.)

 

Fysisk aktivitet og helse

Berg, A. (2018). Motorisk usikre barn. I E.B.H Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Barnas barnehage 3. Kroppslighet i barnehagen (3.utgave) (s. 200–215). Oslo: Gyldendal. (15 sider)

Berg, A. (2018). Observasjon av barns motorikk. I E.B.H Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Barnas barnehage 3. Kroppslighet i barnehagen (3.utgave) (s. 238–251). Oslo: Gyldendal. (13 sider)

Bjørgen, K. (2018). Praktisk planlegging og tilrettelegging av bevegelseslek i barnehagen. I E.B.H Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Barnas barnehage 3. Kroppslighet i barnehagen (3.utgave) (s. 305–331). Oslo: Gyldendal. (26 sider)

Fjørtoft, I. (2018). Barn og bevegelse: Læring gjennom landskap. I E.B.H Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Barnas barnehage 3. Kroppslighet i barnehagen (3.utgave) (s. 184–199). Oslo: Gyldendal. (15 sider)

Jagtøien, G.L. & Hansen, K. (2018). Fysisk vekst og modning. I E.B.H Sandseter, . T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Barnas barnehage 3. Kroppslighet i barnehagen (3.utgave) (s. 103–129). Oslo: Gyldendal. (26 sider)

Kibsgaard, S. & Sandseter, E.B.H. (2018). Bevegelseslek i barnekulturen, tradisjoner og kulturelt mangfold. I E.B.H Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Barnas barnehage 3. Kroppslighet i barnehagen (3.utgave) (s. 67–99). Oslo: Gyldendal. (32 sider)

Moser, T. (2018). Barns kroppslighet som del av barnehagens helhetlige dannelsesoppdrag. I E.B.H Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Barnas barnehage 3. Kroppslighet i barnehagen (3.utgave) (s. 23–43). Oslo: Gyldendal. (20 sider)

Moser, T. (2018). Motorikk, utvikling og læring – en kort innføring i grunnleggende begreper og forståelser. I E.B.H Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Barnas barnehage 3. Kroppslighet i barnehagen (3.utgave) (s. 130–152). Oslo: Gyldendal. (22 sider)

Sando, O.J. (2018). Koordinasjon. I E.B.H Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Barnas barnehage 3. Kroppslighet i barnehagen (3.utgave) (s. 153–163). Oslo: Gyldendal. (10 sider)

Sandseter, E.B.H. (2018). Det opplevelses- og spenningssøkende barnet. I E.B.H Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Barnas barnehage 3. Kroppslighet i barnehagen (3.utgave) (s. 52–66). Oslo: Gyldendal. (28 sider)

Sandseter, E.B.H. & Hagen, T.L. (2018). Sikkerhet ved bevegelseslek i barnehagen. I E.B.H Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Barnas barnehage 3. Kroppslighet i barnehagen (3.utgave) (s. 415–428). Oslo: Gyldendal. (13 sider)

Ytterhus, B. (2018). Funksjonshemmede barn og fysisk aktivitet i barnehagen – sosial deltakelse og inkludering. I E.B.H Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Barnas barnehage 3. Kroppslighet i barnehagen (3.utgave) (s. 216–235). Oslo: Gyldendal. (19 sider) 

 

Samfunnsfag

Jacobsen, D. I & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. Innføring i organisasjon og ledelse (s.126–160) (s.352–459). Bergen: Fagbokforlaget. (141 sider)

Lundestad M. (2013). Konflikter i personalgrupper i barnehager. I E. Skogen (Red.), Å være leder i barnehagen (s.153–180). Bergen: Fagbokforlaget. (27 sider)

Lundestad M. (2013). Ledelse av assistentgruppen i et relasjonelt perspektiv. I E. Skogen (Red.), Å være leder i barnehagen (s. 215–244). Bergen: Fagbokforlaget. (29 sider)

Lundestad M. (2013). Å ta vare på seg selv som leder. I E. Skogen (Red.), Å være leder i barnehagen (s. 247–260). Bergen: Fagbokforlaget. (13 sider)

Slåtten M.V. (2013). Administrativ ledelse i en pedagogisk sammenheng. I E. Skogen (Red.), Å være leder i barnehagen (s. 263–285). Bergen: Fagbokforlaget. (22 sider)

 

Norsk

Fodstad, C. (2013). Flerspåklige barn og voksne i ei språkgruppe. I M. Semundseth & M.H. Hopperstad (Red.), Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning (s. 78–92). Oslo: Cappelen. (14 sider)

Høigård, A. (2013). Barns språkutvikling. Muntlig og skriftlig. (3.utg.) (s. 67–79) (s. 115 – 228) (s. 246–311). Oslo: Universitetsforlaget. (190 sider)

Jæger, H. (2013). Når Vetle lager bildebok ved hjelp av datamaskin. En teksthendelse i hjemmet. I M. Semundseth og M.H. Hopperstad, M.H. (Red.), Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning (s. 116–132). Oslo: Cappelen. (16 sider)

Maagerø, E. (2013). Tekster på vegger og gulv. Multimodal literacy i barnehagen. I M. Semundseth & M.H. Hopperstad (Red.), Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning (s. 134–156). Oslo: Cappelen. (22 sider)

Semundseth, M. (2013). Baking og bokstaver i barnehagen. I M. Semundseth & M.H. Hopperstad (Red.), Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning (s. 60–75). Oslo: Cappelen. (15 sider)

Smidt, J. (2013). Barns vei til literacy. I M. Semundseth & M.H. Hopperstad (Red.), Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning (s. 15–29). Oslo: Cappelen. (14 sider)

 

Pedagogikk

Askland, L. & Sataøen, S.O. (2013). Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. (3. utg.) (s. 166–214). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. (48 sider)  

Birkeland, Å. & Carson, N. (2017). Veiledning for barnehagelærere. (4. utg.) (s.16–52) (s. 68–108). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (76 sider)

Frønes, M.H. (2019). Den observerende barnehagelæreren (s.11–40) (s. 65–93) (s. 115–134) (s. 135–153). Bergen: Fagbokforlaget. (65 sider)

Glaser, V. (2018). Grunnlaget for barns utvikling. I V. Glaser, I. Størksen og M.B. Drugli (Red.), Utvikling, lek og læring i   barnehagen. Forskning og praksis (2. utgave) (s. 11–21). Bergen: Fagbokforlaget. (10 sider)

Glaser, V. (2018). Ulike psykologiske retninger og perspektiver. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli Red.), Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (2.utg.) (s. 25–48). Bergen: Fagbokforlaget. (24 sider)

Gunnestad, A. (2019). Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. (2. utg.) (s. 15–118) (s. 135–172). Oslo: Universitetsforlaget. (140 sider)

Haugen, R. & Skogen, E. (2013). Holdninger og kommunikasjon. I E. Skogen (Red.), Å være leder i barnehagen (s. 105–116). Bergen: Fagbokforlaget. (11 sider)

Haugen, R. & Skogen, E. (2013). Trivsel, stress og jobbtilfredshet. I E. Skogen (Red.), Å være leder i barnehagen (s. 183–211). Bergen: Fagbokforlaget. (28 sider)

Hennum, B.A. & Østrem S. (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (120 sider)

Hogsnes, H.D. (2019). Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (s. 13–24) (s. 55–94). Bergen: Fagbokforlaget.  (50 sider)

Lundestad M. (2013). Ledelse av gruppepsykologiske forhold i personalgrupper. I E. Skogen (Red.), Å være leder i barnehagen (s. 71–102). Bergen: Fagbokforlaget. (31 sider)

Schibbye, A.L.L. & Løvlie, E. (2017). Du og barnet (s. 19–78) (s. 116 –136). Oslo: Universitetsforlaget. (80 sider)

Skarpsno, H. (2013). Barn og seksualitet (kapittel 2 og 3). Oslo: SEBU forlag. (23 sider) 

Skogen, E. & Haugen, R. (2013). Motivasjon og selvbestemmelse. I E. Skogen (Red.), Å være leder i barnehagen (s. 117–151). Bergen: Fagbokforlaget. (34 sider)

Størksen, I. (2018). Sosial utvikling. I Glaser, V., Størksen, I. & Drugli, M.B. (Red.), Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (2.utg.) (s. 79–101) . Bergen: Fagbokforlaget. (22 sider)

Tholin, K. R. (2018) Den betydningsfulle omsorgen. I V. Glaser, I. Størksen og M.B. Drugli (Red.), Utvikling, lek og læring i  barnehagen. Forskning og praksis (2.utgave) (s. 203–216). Bergen: Fagbokforlaget. (13 sider)

Öhman, M. (2012) Det viktigste er å få leke (s. 29–247). Oslo: Pedagogisk forum. (218 sider)

 

Kompendium

Musikk

Torgersen, J. K. (2012). Vår digitale musikkverden. I H. Jæger & J.H. Torgersen (Red.), Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen (s. 30–48). Oslo: Universitetsforlaget. (19 sider)

Norsk

Ryen, E. & Simonsen, H. G. (2015). Tidlig flerspråklighet – myter og realiteter. NOA norsk som andrespråk, 30 (1-2), 195–217. (22 sider)

Pedagogikk

Bae, B. (2012). Kraften i lekende samspill. Potensial for medvirkning og ytringsfrihet. I B. Bae (Red.), Medvirkning i barnehagen - potensialer i det uforutsette (s. 33–56). Bergen: Fagbokforlaget. (24 sider)

Blom, K. (2004). Norsk barndom gjennom 150 år. (s. 19–46). Bergen: Fagbokforlaget. (27 sider)

Korsvold, T. (2013). Fra familiemedlem til rettssubjekt. Framveksten av en moderne barnehagebarndom. I A. Greve, S. Mørreaunet & N. Winger (Red.),Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen (s. 61–74). Bergen: Fagbokforlaget. (11 sider)

Sjøvik, P. (2014). Funksjonsnedsettelser hos barn i førskolealderen. I Sjøvik, P. (Red.), En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen (3. utgave) (s. 145–171). Oslo: Universitetsforlaget. (22 sider)

Samfunnsfag

Granrusten, P. T. & Moen, K. H. (2009). Mindre tid til barna? I S. Mørreaunet, V. Glaser, O.F. Lillemyr & K.H. Moen (Red.), Inspirasjon og kvalitet i praksis (s. 123–138). Oslo: Pedagogisk Forum. (15 sider)

Hyrve, G. & Sataøen, S. O. (2006). Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen (s. 182–202). Oslo: Universitetsforlaget. (20 sider)