Semestre

VUBHP6100 Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk
Kursnavn på engelsk: 
Early Childhood Education and Care, Part 2: Theory on the Youngest Children
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2018 høst
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Ranveig Sofie Lorentzen

Emneinnhold

Se studieplanens generelle del.

Forventet læringsutbytte

Se studieplanens generelle del.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BHP2-AK1:«Tidlig samspill og tilknytning». Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP2-AK2: «Toddleren som meningsskapende kroppssubjekt». Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP2-AK3: «Tilrettelegging for samspill med musikk, drama og fysisk aktivitet og helse i en gruppe med de yngste barna».Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP2-AK4: «Forestilling for de yngste med vekt på barns medvirkning». Rapport/refleksjonsskrivGruppe, med individuell vurdering
BHP2-AK5: «De yngste barnas lek». Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP2-AK6: "Kunnskap om de yngste barna gjennom observasjon i praksis». Skriftlig oppgaveIndividuell
BHP2-AK7: Bestått praksisemne BHPPRA610.Praktisk arbeidIndividuell
OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse i undervisningen.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK1:«Tidlig samspill og tilknytning».
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK2: «Toddleren som meningsskapende kroppssubjekt».
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK3: «Tilrettelegging for samspill med musikk, drama og fysisk aktivitet og helse i en gruppe med de yngste barna».
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK4: «Forestilling for de yngste med vekt på barns medvirkning».
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK5: «De yngste barnas lek».
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK6: "Kunnskap om de yngste barna gjennom observasjon i praksis».
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BHP2-AK7: Bestått praksisemne BHPPRA610.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Oppfylt krav om 70 % tilstedeværelse i undervisningen.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEKIndividuell6timer100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2018-2019

Oppføringer merket * inngår i digitalt kompendium

Felles bakgrunnslitteratur for studiet:

FNs konvensjon om barns rettigheter (2003). Oslo: Barne- og familiedepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/

Kunnsapsdepartementet Lov om barnehager (barnehageloven)(2005). Lov av 17.juni 2005 nr 64, sist endret 01.08.16. Oslo: Kunnskapsdepartementet. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven 

Kunnskapsdepartementet (2017) Forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Kunnskapsdepartementet (2017) Støttemateriell til arbeid med rammeplan for   barnehagens innhold og oppgaver. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

 

Felles pensum

Hernes, L., Os, E. & Selmer-Olsen, I. (2010). Med kjærlighet til publikum. Kunst for barn under tre år. Oslo: Cappelen Akademiske forlag (182 s.)

Amundsen, H. M. (2013). Barns undring. Bergen: Fagbokforlaget. (187 s.)

Musikk

Ansnes, J. & Fjørtoft, F. (1999). Toner i fri lek. Tanker om improvisasjon blant voksne og barn. I S. Kibsgaard & A. Wostryck (Red.), Mens leken er god (s. 211-221). Oslo: Tano Aschehoug. (10.s.)*

Hungnes, Å. K. (2008). Dans i lag med Dåkk!? Musisk utfoldelse blant barn i alderen 1-3 år. Trondheim: DMMHs publikasjonsserie nr. 1/2008 (ca. 70 s.)

Knudsen, J. S. (2008a). Forskjeller og fellesskap – musikk med små barn i et flerkulturelt perspektiv. I A. M. Otterstad (Red.), Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold (s.252 -263). (11.s.)*

Knudsen, J. S. (2008b). Barns spontansang – læring, kommunikasjon eller «selvets teknologi». I G. Trondalen & E. Ruud (Red.), Perspektiver på musikk og helse (s.161-170). Oslo: NMH publikasjoner . (9 s.)*

Semundseth, M. & Aalberg, E. A. (2008). språk og musikk= sprusikk. I S Kibsgaard (Red.), Grunnleggende læring i et stimulerende miljø i barnehagen (s. 96-108). Oslo: Universitetsforlaget. (12 s.) *

Steinsholt, K. (2006). På den andre siden av ingensteds, - improvisasjon, kreativitet og ansvar for den Andre. I K. Steinsholt & H. Sommerro (Red.), Improvisasjon. Kunsten å sette seg selv i spill (s. 23-43): N.W. Damm & Søn AS . (20 s.) *

Stehouwer, G. & Nilsen,H. (1994). Den første sang.(90.s). Oslo: Norsk Musikkforlag

Valberg, T. (2008). Konsert med spedbarn som målgruppe. I G. Trondalen & E. Ruud (Red.), Perspektiver på musikk og helse (s.275-289). Oslo: NMH-publikasjoner. ( 14 s.)*

Vist, T. (2013). I lyden bor barnet, i barnet bor lyden. I S. Haugen, G. Løkken & M.  Rötle (Red.), Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. (2.utgave) Oslo: J.W. Cappelen Forlag. (kap. 5) ( 16 s.)

Fysisk aktivitet og helse

Berg, A. & Kippe, K. (2006). Småbarns kroppslige verden. Sansemotorisk utvikling hos barn 0-3 år. Oslo: SEBU forlag

Kunst og håndverk

Frisch, N. S., Letnes, M-A. & Moe, J. (Red). (2018). Boka om kunst og håndverk I barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget (kap. 1, 2, 3 og 6, 7) ( ca. 140 s.)

Haugen, S., Løkken, G. & Röhtle, M. (red.) (2013). Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 12, 13 og 14) ( 50 s.)

Hofstad, M. (2008). Små barns kroppspraksis når de tegner og maler. I B. Groven, T. M. Guldal, O. F. Lillemyr, N, Njaastd & R. Rønning (Red.), FoU i praksis 2008, rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, Tapir akademiske forlag. (12 s.) *

Drama

Fletcher-Watson, Ben. (2012). The Proscenium Press-Gang. Participation as tyranny in arts for the very young - a provocation. I A. Dalla Rosa & A. Sacchetti (Red.), An Idea of Art and Childhood - an open collection of thoughts. Artistic International Association Small Size.http://www.academia.edu/3439397/_The_Proscenium_Press-Gang_participation_as_tyranny_in_arts_for_the_very_young_

Hovik, L. (2014). Forsker i affekt. DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. (3-2014) (4 s.) *

Hovik, L. (2014). Ulike definisjoner av begrepet «affekt» og dets anvendelsesområder. Begrepets betydning for samtidens scenekunst og -kommunikasjon. BARN Nr. 2/14 (13 s.) *

Hovik, L. (2013). Babyteater – en demokratisk kunst? I M. Bakken & S.B. Hommersand (Red.), Barn, kunst og kultur. Oslo: Universitetsforlaget. (8 s.) *

Stern, D. (2003). Spedbarnets interpersonlige verden. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap 3, 4, 5, 6, 7 og 8. s. 101-251. (150 s.)

Norsk

Krogstad, A. (2013). De yngste barnas språk. I S. Haugen, G. Løkken & M. Röhtle (red.) Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 6) (14 s.)

Høigård, A. (2013). Barns språkutvikling – muntlig og skriftlig. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 og 2. (113 s.).

Pedagogikk

Abrahamsen, G. (2004). Et levende blikk. Samspillsobservasjon som metode for læring. Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 1-7) (109 s.)

Alvestad, T. (2009). Barnehagen som læringsarena for de yngste barna. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Årgang 93, s. 147-157. (10 s.)*

Alvestad, T. (2010). Små barns forhandlinger i lek. Barnehagefolk 3. Oslo: Pedagogisk Forlag. s. 70-75. (5 s.)*

Bae, B. (2012). Barnehagebarns medvirkning. I B. Bae (Red.), Medvirkning i barnehagen. Potensialer i det uforutsette. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1 s. 13 -28. (15 s.)*

Broberg M., Hagström, B. & Broberg, A. (2014). Tilknytning i barnehagen. Hva betyr trygghet for lek og læring? Oslo: Cappelen Damm Akademisk (250 s.)

Fennefoss, A. T. & Jansen, K. E. (2008). Småbarnspedagogikk og praksisfortellinger. Pedagogisk dokumentasjon gjennom tolkning og analyse. Bergen: Fagbokforlaget (106 s.)

Greve, A. (2009). Vennskap mellom små barn i barnehagen. Oslo: Pedagogisk Forum (170 s.)

Håberg, L. I. A. (2016). Kvardagslivets didaktikk i barnehagen. Ansvar og arbeidsfordeling.  Oslo: Universitetsforlaget (130 s.)

Haugen, S., Løkken, G. & Röhtle, M. (red.). (2013). Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 2, 4 og 7)( 50 s.)

Johansson, E. (2013). Små barns læring. Møter mellom barn og voksne i barnehagen. Oslo: Gyldendal Akademiske. (222. s.)

Kanstad, M. (2015). Barnehagen som arena for minoritetsspråklige ettåringers meningsfulle kommunikasjon. I S. Kibsgaard & M. Kanstad (Red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget (11 s.)

Kolle, T., Larsen, A. S. & Ulla, B. (2017). Pedagogisk dokumentasjon – inspirasjoner til bevegelige praksiser (2. utgave) Bergen: Fagbokforlaget (kap. 1-4 og 6 -9) (93 s.)

Lyngseth, E. J. (2014). Forebyggende muligheter i barnehagen gjennom kartlegging og tidlig innsats. I V. Glaser, M. B. Drugli, & I. Størksen (Red.), Utvikling, lek og læring i barnehagen – forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. (24 s.) *

Løkken, G. (2004). Toddlerkultur. Om ett og toåringers sosiale omgang i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (120 s.)