Semestre

VUBLP6000 Læringsmiljø og pedagogisk ledelse

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Læringsmiljø og pedagogisk leiing
Kursnavn på engelsk: 
Learning Environment and Educational Leadership
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2017 høst
2018 vår
Eksamenssemester
2018 vår
Emneansvarlig
Kjersti Nissen
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Erfaring med pedagogisk ledelse

Emneinnhold

Studiet skal gi studentene grundig kompetanse i pedagogisk ledelse knyttet til barnehagens forutsetninger og barns hverdag i barnehagen. Sentralt i studiet er forståelser av barnehagens læringsmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidig samspill. Studentene skal få økt kunnskap om barns danningsprosesser knyttet til lek og læring. Bevissthet om barnehagens innhold og didaktisk kompetanse er sentralt. Studentene skal få erfaring med ledelse av kompetansebygging innen utviklings- og endringsarbeid. Kunnskap om og kritisk vurdering av kompetansebygging i barnehagen skal gi økt bevissthet om den lærende barnehagen. Implementering av sentrale føringer knyttet til nyere forskning vil stå sentralt.

Det vil bli undervist i temaer som:

 • Pedagogisk ledelse i den lærende barnehagen.
 • Barnehagens læringsmiljø, danning, medvirkning og demokratiske prosesser i barnehagen.
 • Didaktisk bevissthet, plan, spontanitet og improvisasjon.
 • Veilednings- og samhandlingskompetanse.
 • Vurdering og dokumentasjonsprosesser. 
 • Barnehagens plass i samfunnet.
 • Sentrale føringer i barnehagesektoren.

Forventet læringsutbytte

Ved fullført studium har studenten følgende kompetanse innenfor fagområdet.

Studenten:

 • Har kunnskap om pedagogisk ledelse av langsiktig og systematisk prosessuelt arbeid
 • Har kunnskap om barnehagens læringsmiljø
 • Har kunnskap om ulike perspektiver på barnehagens kvalitet og kvalitetsutvikling
 • Kan samhandle med barn og personalet i barnehagen i gjennomføring av utviklingsarbeid
 • Kan skape og lede refleksjonsprosesser i personalgruppa
 • Kan artikulere egen yrkeskompetanse
 • Har kunnskap om nyere sentrale føringer i barnehagefeltet og implementering av disse 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, dialog, skriving, refleksjon, selvstudium, IKT-basert veiledning. Veiledning i faste grupper.

Gjennom hele studieløpet kreves det at studenten skal lede et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, hvor obligatorisk veiledning og skriftlig refleksjonsarbeid inngår. På bakgrunn av disse erfaringene og egne læringsprosesser skal studentene levere en skriftlig praksisartikkel på slutten av studiet. Gjennom teori, gjennomføring av et forpliktende utviklingsarbeid i egen barnehage og refleksjoner over egen ledelse, skal studentene få utvidet kunnskap om pedagogisk ledelse.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
BLP-AK1: Gjennomføring av et utviklingsarbeid i egen barnehage dokumentert gjennom en skriftlig, individuell praksisartikkel. Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
BLP-AK2: Delta i veiledning på ledelse av utviklingsarbeidet.Praktisk arbeidIndividuell
OBLTS: 80 % tilstedeværelse på samlingene.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BLP-AK1: Gjennomføring av et utviklingsarbeid i egen barnehage dokumentert gjennom en skriftlig, individuell praksisartikkel.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:BLP-AK2: Delta i veiledning på ledelse av utviklingsarbeidet.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: 80 % tilstedeværelse på samlingene.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell2dager60 %Intern og eksternAlleOppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den andre dagen
Muntlig eksamen MUN1Individuell20minutter40 %Intern og eksternEgen praksisartikkel
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:dager
Vekting:60 %
Merknader:Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den andre dagen
Hjelpemidler:Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:
Hjelpemidler:Egen praksisartikkel
Kode: MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

HEM1: OBLTS

MUN1: BLP-AK1, BLP-AK2

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen og Språklæring og språkutvikling i barnehagen vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen og Språklæring og språkutvikling i barnehagen vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Pensum er ca. 2100 sider hvor ca. 200 sider er selvvalgte kilder.

I tillegg til pensumlitteratur forventes det at studentene forholder seg til aktuelt lovverk og rammeplan som er relevant i forhold til barnehagesektoren, NoU-er, stortingsmeldinger, Utdanningsdirektoratets veiledere og rapporter.

Amundsen, H.M. (2013.) Barns undring. Bergen: Fagbokforlaget. (188 s.)

Brekke, M. og Søndenå, K.(red.)(2009). Veiledningskvalitet. Oslo: Universitetsforlaget. (27 s.)

 • Kap. 3: Aubert, A.M.: Profesjonell relasjonskompetanse kvalitetssikres gjennom anerkjennende kollegaveiledning. (s. 44-57)
 • Kap. 11: Bjørndal, C.R.P.: Hvordan forbedre veiledningssamtalen? (s.175-189)

Broström, S. Lafton, T, og Letnes, M-A. (red.). (2015). Barnehagedidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1, 2, 3, 4, 12 og 13 (100 s.)

Bøe, M. & Thoresen, M. (2012). Å skape og studere endring: aksjonsforskning i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (90 s.)

Gotvassli, K-Å. (2015). Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget. (205 s.)

Gotvassli, K-Å (2013): Boka om ledelse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3, 4, 5 og 7 (86 s.)

Hogsnes, H.D. (red.). (2010). Barnehagens læringsliv. Bergen: Fagbokforlaget. (35 s.)

 • Kap. 1: Nordtømme, S.: Perspektiver på læring i barnehagen (s. 15-27)
 • Kap. 2: Nordtømme, S.: Deltakelse og medvirkning (s. 29-51)

Illeris, K. (2012) Læring. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3 og 4 (44 s.)

Kibsgaard, S. og Kanstad, M. (red.). Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget. (59 s.)

 • Kap. 2: Kibsgaard, S.: Strategier og forhandlinger som grunnlag for lek
 • Kap. 3: Kanstad, M.: Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv
 • Kap. 4: Olsen, T.M.: Utelek som språklæringsarena
 • Kap. 9: Kibsgaard, S.: Vil du være vennen min?

Kjær, A. (2016). Prosjektarbeid i barnehagen. Fra fascinasjon til fordypelse. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (100 s.)

Klev, R. og Levin, M. (2009). Forandring som praksis. Endringsledelse gjennom læring og utvikling. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 (140 s.)

Kolle, T., Larsen, A.S. og Ulla B. (2010). Pedagogisk dokumentasjon – inspirasjon til bevegelige praksiser. Bergen: Fagbokforlaget. (122 s.)

Krogstad, Hansen, Høyland og Moser (red.) (2012). Rom for barnehager. Bergen: Fagbokforlaget. (60 s.)

 • Kap. 6: Seland, M.: Barnehagens nye rom sett i lys av diskurser om livslang læring. (12 s.)
 • Kap. 11: Nordtømme, S.:Muligheter i mellomrom! (14 s.)
 • Kap. 12: Thorbergsen, E. : Lekemateriell og barns lek (16s.)
 • Kap. 13: Eggesbø, M.N.: Barn og rom - 1000 spørsmål. (18 s.)

Kvistad, K. og Søbstad, F. (2005) Kvalitetsarbeid i barnehagen. Oslo. Cappelen Akademiske Forlag. Kap. 6, 7, 8, 9, 10. (100 s.)

Kvistad, K. (2009). Veiledning som kilde til erkjennelse og endring i barnehagen. (s.107-122). I Mørreaunet, Glaser, Lillemyr og Moen (red.). Inspirasjon og kvalitet i praksis – med hjerte for barnehagefeltet. Oslo: Pedagogisk Forum. (15 s.)

Lindbo, I.M. (2008). Profesjoners etiske utfordringer i et flerkulturelt samfunn. I Otterstad A.M. Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold. Oslo: Universitetsforlaget (s. 179-194, 15 s.)

Nissen, K., Kvistad, K., Pareliussen, I. og Schei, S.H. (2015). Barnehagens hverdagsliv. Refleksjoner rundt læring og danning. Bergen: Fagbokforlaget. (193 s.)

Rasmussen,T.H. (red.) (2014). På spor etter lek. Lek under moderne vilkår. Bergen: Fagbokforlaget. (64 s.)

 • Kap. 4: Rasmussen, T.H.: Det er bare noget vi keker, ik'? (s. 67-84)
 • Kap 7: Johansson, E.: Lekens levde etikk (s. 127-144)
 • Kap.8: Øhman, M.: Det viktigste er å få leke (s. 145-159)
 • Kap.12: Brønstad, E,S. og Øksnes, M.: Leketøyets lekeverdi (s. 217-233)

Sand, S. (2015). Ulikhet og fellesskap. Vallset: Oplandske bokforlag. Kap. 7, s. 179-203 (25 s.)

Schei, S.H. og Kvistad, K. (2012). Kompetanseløft. Langsiktige tiltak i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (160 s.)

Steinsholt, K. og Øksnes, M. (red.) (2013). Danning i barnehagen. Perspektiver og muligheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (76 s.)

 • Steinsholt, K.: Inn i barnehagens underliv (s. 95-117)
 • Glaser, V.: Ansvarliggjøring og myndiggjøring av barnet – i et danningsperspektiv (s. 134-149)
 • Doseth, M.: Å fremme danning. (s. 150-168)
 • Halvorsen, E.M.: Danning: kultur, kunst, kreativitet (s. 205 - 226)

Vist, T. og Alvestad, M. (red.) (2012). Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. Oslo: CappelenDamm Akademisk. (44 s.)

 • Mørkeseth, E.I.: Læringskultur i barenhagen i møtet mellom «folkelig» oppdragelseskulturog førskolelærerens fagkultur (s. 20-43)
 • Alvestad, M.: Førskolelærere om læring i barnehagen – spor av læringskulturer (s. 67-88)

Pensum er med forbehold om endringer