Semestre

VUFOR6000 Fortelling

Generell informasjon

Emnenavn på engelsk: 
Storytelling
Emnenavn på nynorsk: 
Forteljing
Studiepoeng: 
7,5
Studienivå: 
Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Emnestudier på bachelornivå
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Forkunnskapskrav
Generell studiekompetanse.
Dokumentasjon på erfaring med fortelling og/eller drama/teaterfag.

Emneinnhold

Videreutdanningsenheten VUFOR6000 Fortelling er et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praktisk arbeid, kunstfaglige prosesser, faglig og didaktisk refleksjon knyttet til fortellerkunst.

VUFOR6000 Fortelling gir studenten mulighet til å fordype seg i, utforske og utvikle sin egen evne til å fortelle og til å sette fortellingen i kontekst. Den muntlige fortellingen har et dramatisk potensiale til det å skape indre, så vel som ytre bilder. Fortellingen åpner for gjensidig innlevelse, som kan gi estetiske opplevelser og stimulere til skapende prosesser.

I emnet legges det vekt på teoretisk og forskningsbasert kunnskap og undervisningen er praktisk orientert, som også inkluderer veiledning og vurdering.

Emnet består av grunnleggende fortellerteknikker, fortelleruttrykk knyttet til kropp og stemme, forståelse for virkemidler og dramaturgi, prosessuelt og skapende arbeid og refleksjon.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

  • Har kjennskap til muntlig fortelling i ulike kontekster (Ulike kontekster kan være fortelling for en spesifikk målgruppe eller i en særlig sammenheng).

  • Har kunnskap om fortellerkunstens egenart

  • Har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter

Studenten:

  • Har fått praktisk og teoretisk innsikt i hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere fortelling i kontekst

  • Har utviklet evne til formidling og engasjement gjennom individuelt og kollektivt skapende arbeid

  • Har utviklet innsikt i og kan bruke grunnleggende kunnskap om virkemidler og dramaturgi i eget fortelleruttrykk

Generell kompetanse

Studenten:

  • Har innsikt i bruken av fortellerkunst som metode ut fra etiske og estetiske kriterier

  • Kan reflektere over fortelling som prosess og kunstuttrykk

Arbeids- og læringsaktiviteter

VUFOR6000 Fortelling er lagt opp med tre samlinger. Læringen er basert på at den foregår sammen med andre. Emnet er prosessorientert og bygger på studentenes egenaktivitet. Emnet legger vekt på den praktiske siden av faget.

Mellom samlingene er det lagt opp til eget arbeid med arbeidskrav og forberedelse til eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
FOR-AK1: Fortelling i kontekstPraktisk arbeidGruppe
FOR-AK2: Prosessuelt arbeidPraktisk arbeidGruppe
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FOR-AK1: Fortelling i kontekst
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:FOR-AK2: Prosessuelt arbeid
Gruppering:Gruppe

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Praktisk eksamen PEKGruppe, med individuell vurdering60minutter 100Intern og ekstern Alle Fire studenter forbereder en fortellerforestilling med 8-10 min. per student. Forestillingen skal synliggjøre studentenes erfaringer og læringsutbytte fra emnet. Totalt 40 minutter per gruppe.
I etterkant skal gruppen ha en faglig samtale med faglærer og sensor med en ramme på 20 min.
Den totale tiden per gruppe er satt til 60 minutter.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:60
Enhet:minutter
Vekting: 100
Merknader: Fire studenter forbereder en fortellerforestilling med 8-10 min. per student. Forestillingen skal synliggjøre studentenes erfaringer og læringsutbytte fra emnet. Totalt 40 minutter per gruppe.
I etterkant skal gruppen ha en faglig samtale med faglærer og sensor med en ramme på 20 min.
Den totale tiden per gruppe er satt til 60 minutter.
Hjelpemidler: Alle
Kode: PEK
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Praktisk eksamen i gruppe. 

Begge arbeidskravene skal være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen

Pensum