Semestre

VUKOA6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage - KompAss

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kompetanseutvikling for assistentar i barnehage - KompAss
Kursnavn på engelsk: 
Competence Building for Assistants in Early Childhood Education
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage - KompAss
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2016 høst
2017 vår
Eksamenssemester
2017 vår
Emneansvarlig
Marianne Pehrson

Emneinnhold

Se studieplanens generelle del.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført studium ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor fagområdet som gjør at studenten:

 1. har faglig innsikt i yrkesetiske problemstillinger og yrkesetisk kompetanse

 2. har kjennskap til barnehagens historie og hvordan samfunnsmessige og kulturelle forhold virker inn på virksomheten

 3. kjenner til aktuelle styringsdokumenter

 4. kan møte barnehagens mangfold som en ressurs og få innblikk i pedagogiske oppdragelsespraksiser i lys av et kulturelt mangfold

 5. har kunnskap om barns væremåter og deres kulturelle ytringsformer; lek, fortellinger, barnekultur og ulike estetiske uttrykksformer

 6. kan ta i bruk barnehageansattes, barns- og foreldres ressurser og legge til rette for ulike språklige og kulturelle uttrykk i hverdagen

 7. kan bruke pedagogisk dokumentasjon og observasjon som grunnlag for didaktisk tenkning og planlegging

 8. kan planlegge, gjennomføre og evaluere et didaktisk opplegg i egen barnehage

 9. viser evne til nært samarbeid med foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere

Arbeids- og læringsaktiviteter

På samlingene for deltakerne benyttes det varierte arbeidsmåter som omfatter forelesninger, gruppearbeid, framlegg, praksisfortellinger, rollespill og refleksjonsoppgaver. All undervisning er knyttet til utøvelsen av det daglige arbeidet på arbeidsplassen. Deltakerne følger undervisning på høgskolen og arbeider med oppgaver relatert til arbeidssituasjonen i barnehagen. Alle oppgavene gjennomføres på egen arbeidsplass i samarbeid med veileder. Nærmere beskrivelse av arbeidskravene blir gitt i en egen presiseringsinstruks ved oppstart.

Hver deltaker skal ha en pedagogisk leder som veileder på arbeidsplassen. Denne har en sentral rolle i studiet, og skal følge opp deltagernes faglige utvikling i barnehagen, og legge til rette for at assistenten/fagarbeideren får mulighet til å gjennomføre sine oppgaver som de får på DMMH.

Studenten vil få oppgaver som skal utføres mellom samlingene på egen arbeidsplass. Deltagerne skal støttes i arbeidet mellom samlingene, og veilederen må ta ansvar for veiledning underveis i studiet og på deltagernes oppgaver. Det bør settes av tid på arbeidsplanen til veiledning. Det vil bli holdt to møter for veilederne i løpet av studiet.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
Barndomsminne knyttet til lekSkriftlig oppgaveIndividuell
Samarbeid med personale og foreldre i et kulturelt mangfoldSkriftlig oppgaveIndividuell
Samspill mellom barn og voksneSkriftlig oppgaveIndividuell
Estetisk/kreativ aktivitet med barnSkriftlig oppgaveIndividuell
Undervisningen er obligatorisk. Studentene må være til stede på minst 80 % av undervisningen på samlingene på DMMH.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Barndomsminne knyttet til lek
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Samarbeid med personale og foreldre i et kulturelt mangfold
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Samspill mellom barn og voksne
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Estetisk/kreativ aktivitet med barn
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Undervisningen er obligatorisk. Studentene må være til stede på minst 80 % av undervisningen på samlingene på DMMH.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Muntlig eksamenMUN1Individuell15minutter100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:15
Enhet:minutter
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått

Pensum

Bøker eller deler av bøker (1058 sider):

 • Alfheim, I. og Fodstad, C. (2014). Skal vi leke en bok? Språktilegnelse gjennom billedbøker Oslo: Universitetsforlaget. 135 sider
 • Askland, L. (2006). Kontakt med barn. Innføring i førskolelærerens arbeid på grunnlag av observasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. 211 sider.
 • Drugli, M.B. (2010). Liten i barnehagen. Forskning, teori og praksis. Oslo: Cappelen Damm forlag. 140 sider
 • Furu, A.; Granholt, M.; Moxnes, A. & Thoresen, M. (2014). Å arbeide i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 175 sider
 • Gjervan, M.; Andersen, C.E. og Bleka, M. (2012). Se mangfold. Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen.  Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2, 3, 4, 7 og 8. 97 sider
 • Pape, K. (2010): Den gode assistenten. Oslo: Kommuneforlaget. 140 sider
 • Aasgaard, A. (2013): Se meg – pedagogisk arbeid i barnehagen. Drammen: Elektronisk undervisningsforlag. 160 sider

Kompendium (196 sider)

 • Bae, B. (1996): Voksnes definisjonsmakt og barns selvopplevelse.  I: Det interessante i det alminnelige. Oslo: Pedagogisk Forum. Kap. 9. 21 sider.
 • Bae, B. (2009): Rom for medvirkning? Om kvaliteter i samspill mellom førskolelærer og barn.  I: Barn 1/2009. 20 sider
 • Bergem, Helen (2010): Leken som møteplass mellom barn og voksne. I: Barnehagefolk 4/2010. Oslo: Pedagogisk Forum. 5 sider
 • Glaser, V. (2013). Foreldresamarbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1, 2 og 8. 27 sider
 • Guss, F. G. (2003): Lek i et teaterperspektiv. Oslo HIO-rapport 2003. 20 sider
 • Løkken, G. (2004). Toddlerkultur. Oslos: Cappelen Akademisk forlag. Kapittel 1, 2 og 3. 53 sider
 • Sæther, M. og Angelo, E. (2006) Barnet og musikken. Universitetsforlaget side 67-97. 30 sider
 • Tholin, K. (2008). Yrkesetikk for førskolelærere. Bergen: Fagbokforlaget. Kap, 3. 20 sider

Totalt 1252 sider. I tillegg vil Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen med temahefter bli brukt aktivt i alle temaene.