Semestre

VUKSB6000 Språklæring og språkutvikling i barnehagen

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Språklæring og språkutvikling i barnehagen
Kursnavn på engelsk: 
Language Learning in ECEC Institutions
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Språklæring og språkutvikling i barnehagen
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2017 høst
2018 vår
Eksamenssemester
2018 vår
Emneansvarlig
Cecilie Fodstad
Marit Semundseth
Forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper: Barnehagelærerutdanning eller annen relevant utdanning

Emneinnhold

Studiet skal gi en teoretisk forankring og forståelse for barns språklige og flerspråklige utvikling i et kommunikativt perspektiv. Innenfor et slikt perspektiv vektlegges det dialogiske samspillet mellom barna og personalet. I tillegg skal studiet ha en praktisk tilnærming til arbeidet med å skape et godt språkmiljø i barnehagen. Studiet skal bidra til å øke studentenes kompetanse i pedagogisk ledelse knyttet til barnehagens forutsetninger og barns hverdag.

Studiet består av følgende tema:

 • Barns språklæring og språkmiljø i barnehagen
 • Samtalen som språklæringsarena
 • Kommunikativ samhandling gjennom formidling av litteratur og poetiske tekster
 • Språklæring i et andrespråksperspektiv
 • Teksthendelser i barnehagen og digital utforskning
 • Barns medvirkning, lek og læring
 • Pedagogisk ledelse og kompetanseutvikling
 • Veiledning og samhandlingsprosesser
 • Pedagogisk dokumentasjon
 • Langsiktig og prosessuelt kompetanseløft

Forventet læringsutbytte

Ved fullført studium har studenten følgende kompetanse innenfor tema kommunikasjon og språklæring i barnehagen.

Studenten kan:

 • vurdere, støtte og legge til rette for alle barns språkutvikling og språklæring i barnehagen
 • har bred kunnskap om barns språklæring, flerspråklighet, sosiale og skapende utvikling, samt gryende lese- og skriveferdigheter
 • kartlegge barnehagens didaktiske forutsetninger ved oppstart av et pedagogisk utviklingsarbeid
 • lede, planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere et utviklingsarbeid i barnehagen der barn og personalet medvirker
 • utvikle og endre pedagogisk praksis slik at endringen blir en kontinuerlig prosess
 • kjenner til nyere forsknings- og utviklingsarbeid om barnehagens arbeid med kommunikasjon og språklæring
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisning, gruppearbeid, selvstudium, IKT-basert veiledning. Veiledning i faste grupper.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
KSB-AK1: Praksisartikkel om utviklingsarbeid i egen barnehage (2000-3000 ord)Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
KSB-AK2: Fagtekst om bildebok (1200-1500 ord)Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Oppfylt krav om 80 % tilstedeværelse på samlingeneOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSB-AK1: Praksisartikkel om utviklingsarbeid i egen barnehage (2000-3000 ord)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSB-AK2: Fagtekst om bildebok (1200-1500 ord)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Oppfylt krav om 80 % tilstedeværelse på samlingene
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell2dager60 %Intern og ekstern AlleOppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den andre dagen.
Muntlig eksamen MUN1Individuell20minutter40 %Intern og ekstern PowerPoint eller PreziStudentene skal holde en muntlig presentasjon. De kan benytte PowerPoint eller Prezi dersom de synes det er hensiktsmessig.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:dager
Vekting:60 %
Merknader:Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den andre dagen.
Hjelpemidler: Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:Studentene skal holde en muntlig presentasjon. De kan benytte PowerPoint eller Prezi dersom de synes det er hensiktsmessig.
Hjelpemidler: PowerPoint eller Prezi
Kode: MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • HEM1: Alle
 • MUN1: Ingen

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen og Læringsmiljø og pedagogisk ledelse vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen og Læringsmiljø og pedagogisk ledelse vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Pensum

Pensumliste for studieåret 2017-2018

Alfheim, I. & Fodstad, C. D. (2014). Skal vi leke en bok? Språktilegnelse gjennom litteratur. Oslo: Universitetsforlaget.

Alstad, G. T. (2016). Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen. Forskningsperspektiver på barnehagepraksiser. Bergen: Fagbokforlaget.

Bae, B. (2011). Gjensidige inkluderingsprosesser – muligheter i dagligdagse samspill barnehager. I Tora Korsvold (red.) Barndom, barnehage, inkludering (s. 104-129). Bergen: Fagbokforlaget.

Bøyum, S., Hofslundsengen, H., Pedersen, L. og Haukedal, K.S. Språkmiljø i barnehagen – reproduksjon av ulikhet. I I Y. Bakken (red.), Mangfold i barnehagen. Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet (s. 109-123). Bergen: Fagbokforlaget.

Ceijka, D. (2016) Hvordan lærer barn språk? Og hvordan kan vi best støtte dem i det? I Y. Bakken (red.), Mangfold i barnehagen. Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet (s. 71-85). Bergen: Fagbokforlaget.

Eik, L. T. (2014). Førskolelæreres profesjonsspråk. FoU i Praksis. Artikkelsamling fra konferansen om praksisrettet FoU i lærerutdanning, Stjørdal/Levanger, 22. og 23. april 2013, 65-72.

Fennefoss, A. T. & Jansen, K. E. (2004). Praksisfortellinger – på vei til innsikt og forståelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Fodstad, C. D & Alfheim, I. (2017). Veien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna. Barn, 1,7-21.

Fodstad, C. D. (2015). Poetiske tekster – døråpner til et nytt språk? I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv (s. 97-114). Bergen: Fagbokforlaget.

Gjems, L. (2009). Å samtale seg til kunnskap. Sosiokulturelle teorier om barns læring om språk og gjennom språk. Bergen: Fagbokforlaget.

Gjems, L. (2010). Kartlegging av barns språk. Godt for hvem - godt for hva? Nordisk barnehageforskning, 3 (3), 175-182.

Gjems, L. (2011). Hverdagssamtalene – barnehagens glemte læringsarena? I L. Gjems & G. Løkken (red.), Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen (s. 43-64). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Hagtvedt, B. & Horn, E. (2012). Tidlig forebyggende innsats med fokus på språket. I E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk (s. 563-593). Latvia: Cappelen Damm AS.

Hopperstad, M., Semundseth, M. og Lorentzen, R. T. (2009). Hvilke interesser synes å motivere femåringer til å skrive i barnehagen? Tidsskriftet FoU i Praksis, 3 (2), 45-63.

Johansson, E. (2012). Små barns læring. Møter mellom barn og voksne i barnehagen. Oslo: Gyldendal Akademisk.                                                  

Kanstad, M. (2015). Barnehagen som arena for minoritetsspråklig ettåringers meningsfulle kommunikasjon. I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv (s. 43-62). Bergen: Fagbokforlaget.

Karsrud, F. T. (2014). Muntlig fortelling i barnehagen. En vei til danning, livsmot og literacy. Oslo: Cappelen Damm.

Kibsgaard, S. (2017) Children’s social play as a pathway to second language acquisition. I A. Hellman & K. Lauritsen (red.), Diversity and social justice in early childhood education: Nordic perspectives. Cambridge Scholars series no. 111-130.

Kibsgaard, S. (2015). Pedagogen i møte med barn fra ulike verdener. I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv (s. 19-25). Bergen: Fagbokforlaget.           

Kibsgaard, S. (2015). Strategier og forhandlinger som grunnlag for deltakelse i lek. I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv (s. 27-41). Bergen: Fagbokforlaget.

Kibsgaard, S. (2015). Vil du være vennen min? I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv (s. 151-165). Bergen: Fagbokforlaget.

Kibsgaard, S. & Kanstad, M. (2015). Pedagogiske implikasjoner. I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv (s. 167-173). Bergen: Fagbokforlaget            

Kvistad, K. og Søbstad, F. (2005) Kvalitetsarbeid i barnehagen. Oslo. Cappelen Akademiske Forlag. (Kap. 6,7,8,9,10).

Kulset, N. B. (2015). Sang som sosialt handlingsberedskap for andrespråkslærlinger i barnehagen. I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv (s. 79-94). Bergen: Fagbokforlaget.

Lahey, M. (1988). What is language? I M. Lahey (red.), Language Disorders and Language Development (s. 1-19). Macmillan.

Möllerud, K. H. (1996). Det poetiske språket. Poetisk språkarbeid med barn – en vei til språkglede og språkmestring. Debattserien for barnehagefolk, 4, 30-42.

Nissen, K., Kvistad, K., Pareliussen, I. og Schei, S.H. (2015). Barnehagens hverdagsliv. Refleksjoner rundt læring og danning. Bergen: Fagbokforlaget.

Olsen, T. M. (2015). Utelek som språklæringsarena. I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv (s. 63-77). Bergen: Fagbokforlaget.

Ottem, E. & Lian, A. (2008). Spesifikke språkvansker I. I I. V. Bele (red.), Språkvansker. Teoretiske perspektiver og pratiske utfordringer (s. 31-43). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.      

Lian, A. & Ottem, E. (2008). Spesifikke språkvansker II: Teori og kognitiv psykologisk forskning. I I. V. Bele (red.), Språkvansker. Teoretiske perspektiver og pratiske utfordringer (s. 43-59). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Palludan, C. (2005). Børnehaven gør en forskel (s. 129-147). København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Ryen, E. & Simonsen, H. G. (2015). Tidlig flerspråklighet – myter og realiteter. NOA norsk som andrespråk. 30 (1-2), 195-217.

Rygvold, A. L. & Klem, M. (2016). Spesifikke språkvansker – en begrepsavklaring. Norsk tidsskrift for Logopedi, 1, 18-22.

Semundseth, M. (u. u.). Ansattes bidrag til femåringers språklæring i barnehagen. Tidsskriftet FoU i praksis.                       

Semundseth, M. & Hopperstad, M. H. (2013). Barn lager tekster. Om barn tidlige tekstproduksjoner og de voksnes betydning. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Solstad, T. (2011). Litterære samtaler i barnehagen. I L. Gjems & G. Løkken (red.) Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen (s. 92-118). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

van Manen, M. (1993). Pedagogisk takt. Betydningen av pedagogisk omtenksomhet (s. 135-167). Bergen: Caspar forlag.                       

 

I tillegg til pensumlitteratur forventes det at studentene forholder seg til aktuelt lovverk og rammeplan som er relevante for barnehagesektoren, som for eksempel NoU’er, Stortingsmeldinger og Utdanningsdirektoratets veiledere.