Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

VUKSB6000 Språklæring og språkutvikling i barnehagen

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2019 høst, 2020 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
  • Studieprogram
   Språklæring og språkutvikling i barnehagen
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2020 vår
  • Emneansvarlig
   Cecilie Fodstad, Marit Semundseth
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen treårig pedagogisk bachelorutdanning med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling.

Godkjent av

Cecilie D. Fodstad & Marit Semundseth

Emneinnhold

Studiet skal gi en teoretisk forankring og forståelse for barns språklige og flerspråklige utvikling i et sosiokulturelt perspektiv. Innenfor et slikt perspektiv vektlegges det dialogiske samspillet mellom barna og personalet. I tillegg skal studiet ha en praktisk tilnærming til arbeidet med å skape et godt språkmiljø i barnehagen. Studiet skal bidra til å øke studentens kunnskap om barns språklæring og språkutvikling, samt styrke deres kompetanse i pedagogisk ledelse knyttet til barnehagens forutsetninger og barns hverdag.

Studiet består av følgende tema:

 • Barns språklæring og språkmiljø i barnehagen
 • Samtalens verdi i et språklæringsperspektiv
 • Kommunikativ samhandling gjennom formidling av litteratur og poetiske tekster
 • Språklæring i et andrespråksperspektiv
 • Teksthendelser i barnehagen 
 • Barn med spesifikke språkvansker og kartlegging
 • Barns deltagelse, lek og læring
 • Pedagogisk ledelse og kompetanseutvikling
 • Veiledning og samhandlingsprosesser
 • Pedagogisk dokumentasjon
 • Langsiktig og prosessuelt kompetanseløft

Forventet læringsutbytte

Ved fullført studium kan studenten:

 • vurdere, støtte og legge til rette for alle barns språkutvikling og språklæring i barnehagen
 • legge til rette for barns språklæring i et dialogisk perspektiv, flerspråklige utvikling og tidlige tekstproduksjon og skriving
 • kartlegge barnehagens didaktiske forutsetninger ved oppstart av et pedagogisk utviklingsarbeid
 • lede, planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere et utviklingsarbeid i barnehagen der barn og personalet medvirker
 • utvikle og endre pedagogisk praksis slik at endringen blir en kontinuerlig prosess
 • vise kunnskap om nyere forsknings- og utviklingsarbeid om barnehagens arbeid med kommunikasjon og språklæring
 • bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling

Pensum

Pensumliste for 2019-20:

     

Alfheim, I., Fodstad, C. D., Munch, C. B. Ø. & Semundseth, M. (2018). Språklæring det siste året i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.                                         

Alfheim, I. & Fodstad, C. D. (2014). Skal vi leke en bok? Språktilegnelse gjennom litteratur. Oslo: Universitetsforlaget.                                                                              

Alstad, G. T. (2016). Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen. Forskningsperspektiver på barnehagepraksiser. Bergen: Fagbokforlaget.                                            

Alvestad, T. (2012). Små barns forhandlinger i lek. Oslo: Capplenen Damm Akademisk.                                                                                                                      

Bae, B. (2011). Gjensidige inkluderingsprosesser – muligheter i dagligdagse samspill barnehager. I T. Korsvold (red.), Barndom, barnehage, inkludering (side 104-129). Bergen: Fagbokforlaget.                                                                                 

Bøyum, S., Hofslundsengen, H., Pedersen, L. & Haukedal, K.S. (2016). Språkmiljø i barnehagen –  reproduksjon av ulikhet. I Y. Bakken & V. Solbue (red.), Mangfold i barnehagen. Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet (s. 109-123). Bergen: Fagbokforlaget.          

Ceijka, D. (2016). Hvordan lærer barn språk? Og hvordan kan vi best støtte dem i det? I Y. Bakken & V. Solbue (red.), Mangfold i barnehagen. Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet (s. 71-85). Bergen: Fagbokforlaget.                                                               

Fennefoss, A. T. & Jansen, K. E. (2004). Praksisfortellinger – på vei til innsikt og forståelse. Bergen: Fagbokforlaget.                                                                                 

Fodstad, C. D. (2018). Tre litterære sjangre: Hvordan styrker poetiske tekster, eventyr og bildebøker barns språk? I S. Kibsgaard (red.), Veier til språk i barnehagen (s. 90–102). Oslo: Universitetsforlaget.                                                                   

Fodstad, C. D. (2015). Poetiske tekster – døråpner til et nytt språk? I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv (side 97-114). Bergen:  Fagbokforlaget.                                                                                            

Gjems, L. (2011). Hverdagssamtalene – barnehagens glemte læringsarena? I L. Gjems & G. Løkken (red.), Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen (side 43-64). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.                                              

Grøver, V. (2018). Å lære språk i barnehagen. Kvaliteter ved barns samhandling med voksne og jevnaldrende som fremmer språklæring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.      

Husby, O. (2018). Tidlig språklæring – førstespråk og andrespråk. I S. Kibsgaard (red.), Veier til språk i barnehagen (side 30-44). Oslo: Universitetsforlaget.          

Johansson, E. (2012). Små barns læring. Møter mellom barn og voksne i barnehagen. Oslo: Gyldendal Akademisk.                                                                                                   

Kanstad, M. (2018). Utvikling av språkfellesskap gjennom kommunikasjon via tolk. I S. Kibsgaard (red.), Veier til språk i barnehagen (side 168-183). Oslo: Universitetsforlaget.                                                                                          

Kibsgaard, S. (2018). Språktilegnelse og kjærlighet. I S. Kibsgaard (red.), Veier til språk i barnehagen (side 19-28). Oslo: Universitetsforlaget.                               

Kibsgaard, S. (2018). Språklige læringsprosesser i barnehagen. I S. Kibsgaard (red.), Veier til språk i barnehagen (side 46-62). Oslo: Universitetsforlaget.                  

Kibsgaard, S. (2015). Strategier og forhandlinger som grunnlag for deltakelse i lek. I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv (side 27-41) Bergen: Fagbokforlaget.                                                                                

Kibsgaard, S. & Kanstad, M. (2015). Pedagogiske implikasjoner. I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv (side 167-173). Bergen: Fagbokforlaget.                                                                                              

Kulset, N. B. (2018). Språk via sang. I S. Kibsgaard (red.), Veier til språk i barnehagen (side 134-146). Oslo: Universitetsforlaget.                                                    

Lahey, M. (1988). What is language? I M. Lahey (red.), Language Disorders and Language Development (s. 1-19). Basingstoke: Macmillan.                                                                     

Neraas, S. (2018). Madeleinekaker i barnehagen: Korleis barnelitteraturen sin bruk av intertekstualitet kan bli ein del av barns meiningsdanning. I S. Kibsgaard (red.), Veier til språk i barnehagen (side 103-116). Oslo: Universitetsforlaget              

Nissen, K., Kvistad, K., Pareliussen, I. & Schei, S.H. (2015). Barnehagens hverdagsliv. Refleksjoner rundt læring og danning. Bergen: Fagbokforlaget (Kap. 1, 2, 6, 18, 20).           

Ryen, E. & Simonsen, H. G. (2015). Tidlig flerspråklighet – myter og realiteter. NOA norsk som andrespråk, 30(1-2), 195-217.                                                                   

Rygvold, A. L. & Klem, M. (2016). Spesifikke språkvansker – en begrepsavklaring. Norsk tidsskrift for Logopedi, 1, 18-22.                                                           

Semundseth, M. (2017). Ansattes bidrag til femåringers språklæring i barnehagen. Tidsskriftet FoU i Praksis, 11(2), 7-24. https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2493961/semundseth-2017-published.pdf?sequence=1&isAllowed=y                                                     

Semundseth, M. & Hopperstad, M. H. (2013). Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.                                        

Skoglund, T. & Sundvall, P. (2017). Pedagogisk ledelse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.                                                                                     

Solstad, T. (2011). Litterære samtaler i barnehagen. I L. Gjems & G. Løkken (red.), Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen (s. 92-118). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.                                                 

Storli, R. & Moser, T. (2018). Boltrelek og lekeslossing som kommunikasjon. I S. Kibsgaard (red.), Veier til språk i barnehagen (side 76-88). Oslo: Universitetsforlaget.

van Manen, M. (1993). Pedagogisk takt. Betydningen av pedagogisk omtenksomhet. Bergen: Caspar forlag. Kap. 7. (side 135-167).                                                                                                                   

I tillegg til pensumlitteratur forventes det at studentene forholder seg til aktuelt lovverk og rammeplan som er relevante for barnehagesektoren, som for eksempel NoU’er, Stortingsmeldinger og Utdanningsdirektoratets veiledere.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisning, gruppearbeid, selvstudium, IKT-basert veiledning. Veiledning i faste grupper.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
KSB-AK1: Praksisartikkel om utviklingsarbeid i egen barnehage (2000-3000 ord)Skriftlig oppgaveIndividuell
KSB-AK2: Fagtekst om bildebok (1200-1500 ord)Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Oppfylt krav om 80 % tilstedeværelse på samlingeneOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSB-AK1: Praksisartikkel om utviklingsarbeid i egen barnehage (2000-3000 ord)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:KSB-AK2: Fagtekst om bildebok (1200-1500 ord)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Oppfylt krav om 80 % tilstedeværelse på samlingene
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEM1Individuell2dager60 %Intern og ekstern AlleOppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den andre dagen.
Muntlig eksamen MUN1Individuell20minutter40 %Intern og ekstern PowerPoint eller PreziStudentene skal holde en muntlig presentasjon om sitt eget pedagogiske utviklingsarbeid. De kan benytte PowerPoint eller Prezi dersom de synes det er hensiktsmessig.

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:dager
Vekting:60 %
Merknader:Oppgaven gis ut kl. 09.00 den første dagen, og besvarelsen leveres inn kl. 15.00 den andre dagen.
Hjelpemidler: Alle
Kode: HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:Studentene skal holde en muntlig presentasjon om sitt eget pedagogiske utviklingsarbeid. De kan benytte PowerPoint eller Prezi dersom de synes det er hensiktsmessig.
Hjelpemidler: PowerPoint eller Prezi
Kode: MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • HEM1: Alle
 • MUN1: Ingen

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon: