VUMEP6010 Menighetspedagogikk 1: Trosopplæringens rammer og grunnlag

Generell informasjon

Emnenavn på engelsk: 
Christian Education 1: The Foundation and Frameworks of Christian Education
Emnenavn på nynorsk: 
Kyrkjelydspedagogikk 1: Trusopplæringas rammer og grunnlag
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Menighetspedagogikk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2014 høst
2015 vår
Eksamenssemester
2015 vår
Emneansvarlig
Sturla Sagberg

Emneinnhold

Tema 1: Religionspedagogikk i kirke, skole og barnehage
Studiet tar utgangspunkt i foreliggende planer for trosopplæring og gir en innføring i pedagogisk grunntenkning som kommer til uttrykk i dem. Det gis videre en innføring i aktuell lærings- og kunnskapsteori for undervisning om religion generelt og kristendom spesielt.

Tema 2: Bibelen: Innhold, lesemåter og formidling
Studiet legger vekt på bibelkunnskap, innføring i ulike måter å studere Bibelen på, inkludert barneteologisk tilnærming, samt didaktisk og estetisk arbeid med bibeltekster.

Tema 3: Kristen trospraksis, tradisjon og kultur
Studiet gir en innføring i sentrale sider ved kristen trospraksis og trostradisjon og i kristendommens plass i vårt samfunn i dag.

Forventet læringsutbytte

Tema 1: Religionspedagogikk i kirke, skole og barnehage. Studenten

  • kan gjøre rede for pedagogiske grunnbegreper og  hovedtanker og for syn på barn og barndom som berører trosopplæringsplanene
  • kjenner hovedtrekk i lærings- og kunnskapsteori
  • kan vurdere den pedagogiske tenkningen i planer for trosopplæring
  • kan anvende religionspedagogisk tenkning i planarbeid for trosopplæring

Tema 2: Bibelen: Innhold, lesemåter og formidling. Studenten

  • kan gjøre rede for hovedinnholdet i Bibelen som helhet
  • kan drøfte lesemåter og tolkninger av enkelttekster
  • kan begrunne og gjennomføre formidling og bruk av bibeltekster

Tema 3: Kristen trospraksis, tradisjon og kultur. Studenten

  • har kjennskap til noen grunntrekk i kirkens nyere historie og noen grunnleggende religionssosiologiske sider ved religiøst liv i Norge
  • har kunnskap om kristendommens betydning for norsk kultur
  • kan vurdere kristendommens betydning for barns livstolkning og livsmestring

Arbeids- og læringsaktiviteter

Arbeids- og læringsformer blir en kombinasjon av forelesning, veiledning og øvelser (didaktisk og estetisk), samt selvstudium. Øvelser kan legges til både samlinger og selvstudium.

Veiledning gis både på samlingene og via nett (DMMH anvender plattformen It’s Learning). Eksamensbesvarelse leveres også via nett.

Det forutsettes at studentene kan benytte eget arbeidssted som tilknytning for øvelser, prosjektoppgave o.l. når det er tjenlig.

Det utarbeides egen undervisningsplan med detaljer angående delemner, pensum og vurdering.

Studiet vurderes samlet på grunnlag av en hjemmeeksamen som enten Bestått eller Ikke bestått.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
Studentene må ha fulgt minst 60 % av samlingsundervisningen for å kunne levere eksamensbesvarelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Studentene må ha fulgt minst 60 % av samlingsundervisningen for å kunne levere eksamensbesvarelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave SEMOPIndividuell2semester100 %InternAlle
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Alle
Kode: SEMOP
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått