Semestre

VUMEP6020 Menighetspedagogikk 2: Ulike syn på barn og kristendom

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kyrkjelydspedagogikk 2: Ulike syn på barn og kristendom
Kursnavn på engelsk: 
Christian Education 2: Different Views on Children and Christianity
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Menighetspedagogikk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2015 høst
2016 vår
Eksamenssemester
2016 vår
Emneansvarlig
Sturla Sagberg

Emneinnhold

Tema 1: Trosopplæringens arenaer og ulike former for læring
Studiet fokuserer på hvordan kristen tro formes i forholdet mellom hjem, skole, kirke og samfunn som ulike læringsarenaer. Hvilke utfordringer og muligheter fins når disse arenaene utforskes med tanke på trosopplæring? Temaet har hovedvekt på pedagogisk/didaktisk refleksjon.

Tema 2: Kristen tro og trostradisjon
Studiet går gjennom hovedtema i kristen troslære og kirkens historie. Det som er felles for alle kristne kirkesamfunn drøftes i forhold til viktige spørsmål i økumenisk kontekst, og i refleksjon over synet på ikke-kristne religioner. Temaet har hovedvekt på teologisk refleksjon, men omfatter også vurdering av ulike måter kristen tro har funnet uttrykk på.

Forventet læringsutbytte

Tema 1: Trosopplæringens arenaer og ulike former for læring. Studenten

 • kan gjøre rede for hovedtanker i noen sentrale didaktiske tradisjoner som har relevans for trosopplæring: Katekismetradisjonen, sosio-kulturell læring, familiepedagogikk og didaktikk knyttet til teorien om «lærende fellesskap»
 • kan vurdere trosopplæringstiltak i tilknytning til ulike læringsarenaer: familie, kirke, skole/barnehage, samfunnet som fellesarena
 • har kunnskap om barns utvikling med særlig relevans for trosopplæring
 • kjenner metaforer og modeller for læring og kan bruke dem i trosopplæring
 • kan anvende relevante estetiske arbeidsformer i trosopplæring

Tema 2: Kristen tro og trostradisjon. Studenten

 • kan gjøre rede for kirkens felles trosgrunnlag i hovedtrekk
 • kan gjøre rede for hovedtrekk i luthersk trostradisjon i sammenligning med noen andre kristne trostradisjoner
 • kan reflektere over kristendom som trostradisjon og som kultur, og over forholdet mellom kristendom og andre religioner
 • kan drøfte forholdet mellom dåp og trosopplæring
 • har kjennskap til ulike uttrykksformer i kristen trostradisjon, og kan vurdere dem i forhold til relevant religionsteori

Arbeids- og læringsaktiviteter

Arbeids- og læringsformer blir en kombinasjon av forelesning, veiledning og øvelser, samt selvstudium. Øvelser kan legges til både samlinger og selvstudium. Det undervises over de to temaene parallelt.

Samlingene planlegges til følgende datoer:

 • Samling 1: 10.-11. september 2015.
 • Samling 2: 12-13. november 2015.
 • Samling 3: 14.-15. januar 2016.
 • Samling 4: 18.-19. februar 2016.
 • Samling 5: 31. mars og 1. april 2016.

Det tas forbehold om endringer av datoer.

Veiledning gis både på samlingene og via nett (DMMH anvender plattformen It’s Learning). Det forutsettes at studentene kan benytte eget arbeidssted som tilknytning for øvelser, prosjektoppgave o.l. når det er tjenlig.Det utarbeides egen undervisningsplan med detaljer angående undervisningssamlingene, pensum, og krav til eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
Bokrapport Nærmere beskrivelse gis i undervisningsplanenSkriftlig oppgaveIndividuell
Studentene må ha fulgt minst 60 % av samlingsundervisningen for å kunne levere eksamensbesvarelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Bokrapport Nærmere beskrivelse gis i undervisningsplanen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Studentene må ha fulgt minst 60 % av samlingsundervisningen for å kunne levere eksamensbesvarelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell2semester100 %InternAlle
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått

Pensum

Berryman, J. W. (2013). The Spiritual Guidance of Children. Montessori, Godly Play, and the Future. New York / Harrisburg / Denver: Morehouse Publishing. 183 s.

Danbolt, L. J., Engedal, L. G., Stifoss-Hanssen, H., Hestad, K., & Lien, L. (2014). Religionspsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap, 2, 8 og 12, 36 s.*

Dokka, T. S. (2007a). Dybde og bredde i trosopplæringa. Prismet, 58(3), 161-170. 10 s.*

Dokka, T. S. (2007b). Trosopplæringas sakramentale forankring. I E. T. Johnsen (red.), Barneteologi og kirkens ritualer (s. 43-54). Oslo: Det praktisk-teologiske seminar. 12 s.

Evenshaug, O. og Hallen, D. (1997). Familiepedagogikk. Oslo: Ad Notam. (Utdrag) Kan også leses som e-bok på Bokhylla.no: (http://www.nb.no/nbsok/nb/56d2d18aec43e739ba7d762d1fe93afd.nbdigital?lang=no#0

Haugen, R. (2015). Barns utvikling i barnehagealder: en utviklingspsykologisk innføring. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. 160 s.

Hirsch, A. (2013, red.). Barnet i familien og menigheten. Oslo: IKO. (s. 8-55). 47 s.

Holmqvist, M. (2012). Trosopplæring som livsstil? Prismet, 63(1), 17-34, 18 s.*

Jensen, R. (2007). Kirkens trosopplæring: historiske og systematisk-teologiske perspektiv. I E. T. Johnsen (red.), Barneteologi og kirkens ritualer (pp. 113-128). Oslo: Det praktisk-teologiske seminar. 16 s.

Kloep, M., Hendry, L. B., & Jensen, K. O. (2003). Utviklingspsykologi i praksis. Oslo: Abstrakt forl. Kap. 3, 28 s.*

Leganger-Krogstad, H. (2012). Trosopplæringen som drivhjul i menighetsutvikling? Fellesskapsopplæring i kirken. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (red.), Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter (pp. 67-86). Oslo: IKO-forlaget.*

Leirvik, O. (2007). Religionspluralisme. Mangfald, konflikt og dialog i Norge. Oslo: Pax Forlag. s. 7-100, 93 sider.

Sagberg, S. (2003). Barns tro, "barnetro" og "voksentro". Om barns møte med konvensjoner for tro. I S. Sagberg & K. Steinsholt (red.), Barnet. Konstruksjoner av barn og barndom (s. 119-134). Oslo: Universitetsforlaget. 15 s.*

Sødal, H. K. (Ed.). (2009). Tro og tradisjon. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 326 s.

Østrem, S. (2007). Barns subjektskaping og det betydningsfulle tredje leddet. Erfaringer fra barnehagen som utgangspunkt for refleksjon omkring kirkens trosopplæring. Prismet, 58(3), 143-160. 18 s.*

Øystese, R. (2008). Gudsrikeleiken. I S. Sagberg (red.), Barnet i trosopplæringen. Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn (s. 146-166). Oslo: IKO-forlaget. 21 s.

Til sammen: ca 1000 sider. I tillegg kommer dokumenter til tema «møte med ikke-kristne religioner». Det forventes også kjennskap til hovedinnholdet i Den norske kirkes bekjennelsesskrifter:

Brunvoll, A. (Ed.). (1972). Den Norske kirkes bekjennelsesskrifter: ny oversettelse med innledning og noter. Oslo: Lunde. (Som e-bok: http://www.nb.no/nbsok/nb/f48c56bdff4830a19277a65c52bdb37d?index=2#0)

Noen av disse tekstene kan bli tilgjengelige som kompendium (merket *)

 

Utfyllende litteratur

Bengtson, V. L. (2013). Families and Faith. How Religion is Passed Down Across Generations. New York: Oxford University Press.

Bunge, M, J. (2001, ed.). The Child in Christian Thought. Grand Rapids, Mich. / Cambridge, U. K.: William B. Eerdmans Publishing Company. (Antologi med artikler som kan velges som tekst til gruppearbeid og seminar)

Harbo, S. (1989). Barndomserfaringer og voksentro.  En religionspsykologisk undersøkelse av forholdet mellom tidlig påvirkning og senere holdning til kristendom. Oslo: Universitetsforlaget. (Viktig avhandling om hjemmets betydning for barns trosutvikling) Som e-bok: http://www.nb.no/nbsok/nb/a38488f9971382b42767dcf08e897762?index=1#0

Lønning, P. (1989). Kristen tro. Tradisjon og oppbrudd. Oslo: Universitetsforlaget. (Fremstilling av kristen troslære som går atskillig dypere enn den som er oppført på pensumslisten)

Stordalen, T. (1994). Støv og livspust: mennesket i Det gamle testamente. Oslo: Universitetsforl. (Drøfting av menneskesynet i Det gamle testamente, viktig som bakgrunn for å drøfte menneskesynet også i lys av kristen troslære.) Som PDF-dokument: http://www.stordalen.info/Terje/Bibliography_files/Stordalen,%20Stov-og-...