Semestre

VUMEP6030 Menighetspedagogikk 3: Livstolkning og livsmestring

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kyrkjelydspedagogikk 3: Livstolking og livsmeistring
Kursnavn på engelsk: 
Christian Education 3: Interpreting and Coping with Existence
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Menighetspedagogikk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2016 høst
2017 vår
Eksamenssemester
2017 vår
Emneansvarlig
Sturla Sagberg

Emneinnhold

Tema 1: Trosopplæring, etikk og livsmestring
Studiet tar opp etiske tema som nevnes i Plan for trosopplæring og drøfter dem opp mot aktuelle etiske teorier og tilnærminger. Det legges vekt på hvordan etisk teori former og formes av aktuell livsførsel (generelle moralske verdier og praksiser i samfunn og kirke), og på forholdet mellom en kristen virkelighetsforståelse og aktuell etisk refleksjon, livstolkning og livsmestring.

Tema 2: Trosopplæring og barn med spesielle behov og barn i vanskelige livssituasjoner
Studiet omfatter trosopplæring i møte med barn som har særskilte behov, og henter da materiale fra diakoni og spesialpedagogikk.

Tema 3: Menighetspedagogens selvforståelse
Temaet trekker tråder fra de to første temaene til drøfting av hvordan en menighetspedagogs selvforståelse påvirker og påvirkes av yrkesrollen.

Forventet læringsutbytte

Tema 1: Trosopplæring, etikk og livsmestring. Studenten

 • har kunnskap om grunntrekk i etisk tenkning
 • har kunnskap om etiske tema som forutsettes ivaretatt i trosopplæring
 • kan reflektere over hva som kan kalles kristne verdier
 • kan anvende etisk refleksjon og skjønn i  trosopplæring

Tema 2: Trosopplæring og barn med spesielle behov og barn i vanskelige livssituasjoner. Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende sider ved spesialpedagogikk som er relevant for trosopplæring
 • har kjennskap til diakonal tenkning og arbeid
 • kan anvende spesialpedagogisk og diakonal kunnskap i trosopplæring, ev. i samarbeid med andre instanser

Tema 3: Menighetspedagogens selvforståelse. Studenten

 • har kunnskap om yrkesrolle, yrkesidentitet og yrkesetikk
 • har kjennskap til ulike former for ledelse og samarbeid
 • kan anvende denne kunnskapen i arbeid med egen væremåte og i møte med barn

Arbeids- og læringsaktiviteter

Arbeids- og læringsformer blir en kombinasjon av forelesninger, veiledning og øvelser, samt selvstudium. Øvelser kan legges til både samlinger og selvstudium. De tre temaene bygger på hverandre og må ses i sammenheng.

Det planlegges 5 todagerssamlinger.

Veiledning gis både på samlingene og via nett (DMMH anvender læringsplattformen itslearning).

Det forutsettes at studentene kan benytte eget arbeidssted som tilknytning for øvelser, prosjektoppgave o.l. når det er tjenlig.

Det utarbeides egen undervisningsplan med detaljer angående undervisningssamlingene, pensum, og krav til eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
Bokrapport Nærmere beskrivelse gis i undervisningsplanenSkriftlig oppgaveIndividuell
Studentene må ha fulgt minst 60 % av samlingsundervisningen for å kunne levere eksamensbesvarelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Bokrapport Nærmere beskrivelse gis i undervisningsplanen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:Studentene må ha fulgt minst 60 % av samlingsundervisningen for å kunne levere eksamensbesvarelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell2semester100 %InternAlle
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått

Pensum

Tema 1: Trosopplæring, etikk og livsmestring

 • Engedal, L. G. (2013). I begynnelsen er relasjonen. Grunntrekk i et kristent menneskesyn. I L. G. Engedal, B. L. Persson, & E. Torp (red.), Trygge rom. Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 39-60). Oslo: Verbum (21 s)
 • Heiene, G., & Thorbjørnsen, S. O. (2011). Kristen etikk - en innføring. Oslo: Universitetsforlaget. s. 13-232 (220 s)
 • *Heiene, G. (2004). Menneskerettigheter og kristen tro. Religion og livssyn, 16(1), 12-17.
 • *Henriksen, J.-O. (2004). Hva er menneskerettigheter? Menneskerettighetene i et (modernitets)historisk perspektiv. Religion og livssyn, 16(1), 6-11.
 • *Sagberg, S. (2016). Etikk i et ingenmannsland? I S. Sagberg (red.), Mot til å være lærer - med verdier som omdreiningspunkt. Bergen: Fagbokforlaget (27 s)

Tema 2: Trosopplæring og barn med spesielle behov og barn i vanskelige livssituasjoner

 • Birkedal, E. (2012). Barn, tro, livstolkning. I A. Ramsfjell & S. Sagberg (red.), Livstolkning og livsmestring (s. 57-75). Oslo: IKO-forlaget (18 s)
 • Dahle, S., & Torgauten, T. I. (red.). (2015). Helt med! I samme fellesskap uavhengig av funksjonsevne. Oslo: Gyldendal Akademisk. Følgende kapitler: 2 (5 s), 3 (6 s), 5 (5 s), 6 (7 s), 7 (11 s), 10 (11 s), 13 (14 s), 15 (15 s), 22 (10 s), 24 (10 s). Til sammen 94 s.
 • Engedal, L. G., Persson, B. L., & Torp, E. (red.). (2013). Trygge rom. Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. Oslo: Verbum. Flere artikler: s. 63-120, 173-240, 260-328. Til sammen 200 s.
 • *Gunnestad, A. (2014). Resiliens som tilnærming i arbeid med barn som trenger særskilt hjelp. I P. Sjøvik (red.), En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen (s. 324-352). Oslo: Universitetsforlaget. (28 s)
 • *Gunnestad, A. og S’Lungile Thwala (2011). Resilience and religion in children and youth in Southern Africa. International Journal of Children’s Spirituality, vol 16, nr 2, May 2011. (s. 169-186)

Tema 3: Menighetspedagogens selvforståelse

 • Carson, N. og Birkeland, Å. (2013) Veiledning for barnehagelærere. Oslo: Cappelen Damm (s.28-43 og 53-89, til sammen 51 s).
 • *Fennefoss, A.T. og Jansen, K.E. (2008) Småbarnspedagogikk og praksisfortellinger. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 11-28 og s. 101-106, tilsammen 22 s)
 • Lerø, M. (2015). Ledelse er å forandre mennesker. I S. Dahle & T. I. Torgauten (red.), Helt med! I samme fellesskap uavhengig av funksjonsevne (s. 104-110). Oslo: Gyldendal Akademisk. (7 s)
 • Røkenes, O.H. og  Hansen, P.-H. (2012) Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget (s. 39- 44 og 71-290, minus arbeidsoppgaver og bilder, ca. 40 sider, til sammen 184 s)
 • Skau, G.M. (2011) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Damm (s.13-100 og s.127-155, tilsammen 115 s).

Utfyllende:

 • *Andreassen, T. (2016). Verdier og ledelse. I S. Sagberg (red.), Mot til å være lærer - med verdier som omdreiningspunkt. Bergen: Fagbokforlaget (ca 25 s)
 • Bergem, T. (2014). Læreren i etikkens motlys. Innføring i yrkesetisk tenkning og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Campbell, E. (2003). The ethical teacher. Maidenhead, England / New York, USA: Open University Press.
 • Palmer, P. J. (1998). The Courage to Teach. Exploring the Inner Landscape of a Teacher's Life. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

 

*I kompendium