VUMEP6040 Menighetspedagogikk 4: Trosopplæringens språk

Generell informasjon

Emnenavn på engelsk: 
Christian Education 4: The Language of Christian Education
Emnenavn på nynorsk: 
Kyrkjelydspedagogikk 4: Trusopplæringas språk
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Menighetspedagogikk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2017 høst
2018 vår
Eksamenssemester
2018 vår
Emneansvarlig
Sølvi Ann Fætten

Emneinnhold

Tema 1: Trosopplæringens språk og rom
Temaet omfatter gudstjenesten og andre steder eller rom der trosopplæring skjer. Det legges vekt på å vurdere hvordan barn både kan få en positiv opplevelse av liturgi og være med på å påvirke variasjon i gudstjenesten. Studiet omfatter arbeid med språkferdighet (literacy), musikkens plass og bruken av symbolikk.

Tema 2: Trosopplæringens forkynnelse
Temaet fokuserer på ulike forkynnelsesformer og på en kritisk vurdering av disse i trosopplæringskontekst. Dette omfatter bruk av rom, kropp, tekst, musikk og ulike media.

Tema 3: Trosopplæring som del av helhetlig, kristent arbeid for og med barn
Temaet samler synspunkter på trosopplæringens plass i et helhetlig syn på barn som subjekter, og på forholdet til andre sider og dimensjoner ved kirkens arbeid. Det legges vekt på å finne gode metaforer og modeller for å arbeide med trosopplæring på lang sikt. Pilegrimsmetaforen og tilhørende tradisjoner inngår i disse modellene. Temaet omfatter også pedagogisk dokumentasjon av trosopplæringsarbeidet.

Forventet læringsutbytte

Tema 1: Trosopplæringens språk og rom. Studenten

 • har god kjennskap til gudstjenestens historie, elementer og dramaturgi
 • kan planlegge trosopplæring med reflektert bruk og variasjon av de mulighetene som ligger i gudstjenesten
 • har innsikt i barns religiøse språkferdigheter og kan arbeide bevisst med språk og ikke-verbal kommunikasjon
 • kan vurdere betydningen av ulike rom for trosopplæring (hjem, kirke, fritidsrom etc.)

Tema 2: Trosopplæringens forkynnelse. Studenten

 • har kunnskap om homiletiske grunntanker og kan anvende disse på eget og andres arbeid
 • kan vurdere bruk av multimodale arbeidsformer i forkynnelsen, både etisk, teologisk og pedagogisk

Tema 3: Trosopplæring som del av helhetlig, kristent arbeid for og med barn. Studenten

 • har bred kunnskap om trosopplæringens plass i kirkens totale arbeid, jf. sentrale dimensjoner beskrevet i Plan for trosopplæring
 • har kjennskap til og kan videreutvikle modeller for trosopplæring
 • kan vurdere trosopplæring ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon

Arbeids- og læringsaktiviteter

Arbeids- og læringsformer blir en kombinasjon av forelesninger, veiledning og øvelser, samt selvstudium. Øvelser kan legges til både samlinger og selvstudium. Temaene må ses i sammenheng med hverandre.

Det planlegges 6 todagerssamlinger. Veiledning gis både på samlingene og via nett (DMMH anvender læringsplattformen itslearning).

Det forutsettes at studentene kan benytte eget arbeidssted som tilknytning for øvelser, prosjektoppgave o.l. når det er tjenlig. Det utarbeides egen undervisningsplan med detaljer angående undervisningssamlingene, pensum, og krav til eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
MEP4-AK1: Bokrapport
Nærmere beskrivelse gis i undervisningsplanen.
Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Studentene må ha fulgt minst 60 % av samlingsundervisningen for å kunne levere eksamensbesvarelse.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:MEP4-AK1: Bokrapport
Nærmere beskrivelse gis i undervisningsplanen.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Studentene må ha fulgt minst 60 % av samlingsundervisningen for å kunne levere eksamensbesvarelse.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell2semester100 %Intern og eksternAlle
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått

Pensum

Pensumliste gjelder studieåret 2017-2018

Hellemo, G. (red.) (2014). Gudstjeneste på ny. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-15-02307-6. (13-207: 197 s.)

Jakobsen, R. N., & Øierud, G. L. (red.). (2014). Prekenbeskrivelse - forstå, formidle, forbedre, forkynne. Kristiansand: Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-830-9. (148 s.)

Jensen, R. (2014). Pilegrim. Lengsel, vandring, tenkning - før og nå. Oslo: Novus forlag. ISBN 978-82-7099-781-7. (67-227, 160 s.)

Melangen, K. (2016). Kunsten å være klar. En fagbok om undervisning i kirken. Stavanger: Eide forlag. ISBN 978-82-514-0819-6 (utdrag, ca. 100 s.)

Repstad, P., & Trysnes, I. (red.). (2013). Fra forsakelse til feel-good. Musikk, sang og dans i religiøst liv. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-7634-985-6.  (1-143, 191-224, 299-307: 176 s.)

*Seland, T. (2011). Trosformidling i en virtuell verden. I J. O. Ulstein & P. M. Aadnanes (red.), Vegar i vegløysa? Ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne. ISBN 978-82-519-2741-3 (161-182: 22 s.)

Skottene, R. (2002b). Kristne symboler. En elementær innføring. Oslo: Verbum. ISBN 82-543-0918-3 (12-178: 166 s.)

Taguchi, H. L. (2015). Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02491-2 (9-112: 103 s.)

 

Totalt: 1072 sider.

* Fins som PDF på itslearning

 

Utfyllende:

Hellemo, G. (1999). Guds billedbok. Virkelighetsforståelse i religiøse tekster og bilder. Oslo: Pax Forlag. ISBN 82-530-2034-1  

Gudstjeneste for Den norske kirke. (2011). Stavanger: Eide forlag. ISBN 978-82-514-0754-0 (ressursbok)

Ramsfjell, A.  og Sagberg, S. (red.). (2012). Barnekultur og gudstjenestekultur. Oslo: IKO-forlaget. Følgende artikler:

 • Eide, S.: Fylt av undring er vi i din nærhet ... (8-18: 10 s.)
 • Fætten, S. A.: Krabbegudstjeneste - en handling i skjæringsfeltet mellom liturgi og kroppens fenomenologi (29-39: 10 s.)
 • Øystese, R.: Gudstjenesten - et språk for håp og tro? (67-84: 17 s.)

Rise, S., & Sæther, K.-W. (red.). (2013). Skjønnhet og tilbedelse. Trondheim: Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0210-5. Følgende artikler:

 • Tollefsen, T. T.: Hva er skjønnhet? (25-40: 15 s.)
 • Christoffersen, S. Aa.: Troens estetiske dimensjon (131-144: 13 s.)

*Sagberg, S. (2015). Holistic Religious Education – is it possible? Münster / New York: Waxmann. (kap. 2: 14 s.)

 

Pensum vil også foreligge som eget dokument.