VUUHP6000 Universitets- og høgskolepedagogikk

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
  • Studieprogram
   Universitets- og høgskolepedagogikk
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Marit Heldal
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Emneinnhold

 • lærings- og kunnskapssyn
 • emne og programdesign
 • undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
 • mikroundervisning og presentasjonsteknikk
 • veiledningsmetoder
 • digitale verktøy

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter studiet ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at kandidaten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere utdanning og anvende dette til å strukturere og formulere emne- og programplaner
 • kan selvstendig og i samarbeid med kolleger anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder til å gjennomføre undervisning, formidling, veiledning og vurdering på en måte som fremmer studenters læring
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eget lærings- og kunnskapssyn, og kommunisere faglig og analytisk til egen undervisningspraksis
 • kan analysere eksisterende teorier og metoder som grunnlag for læringsaktiviteter, undervisnings- og vurderingsformer i forhold til studenters læringsutbytter
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte pedagogiske utviklingsarbeid som omhandler egen undervisning
 • kan innhente data og analysere tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og praksisfeltet til å utvikle egen undervisning

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
UHP-AK1: Analyse og refleksjonsskriv (gruppeoppgave)Skriftlig oppgaveGruppe
UHP-AK2: Individuelt refleksjonsnotat fra kollegaveiledningSkriftlig oppgaveIndividuell
UHP-AK3: Individuell gjennomføring av mikroundervisning Framføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Oppfylt krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningenOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP-AK1: Analyse og refleksjonsskriv (gruppeoppgave)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP-AK2: Individuelt refleksjonsnotat fra kollegaveiledning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP-AK3: Individuell gjennomføring av mikroundervisning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Oppfylt krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell1semester Intern og eksternAllePoster
Muntlig eksamen MUN1Individuell15minutter Intern og ekstern Egen semesteroppgave/poster

Vurderinger

Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:
Merknader:Poster
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:15
Enhet:minutter
Vekting:
Merknader:
Hjelpemidler: Egen semesteroppgave/poster
Kode: MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • OPG1: Ingen
 • MUN1: Alle

Begge deleksamener må være bestått for å få bestått karakter.