VUUHP6000 Universitets- og høgskolepedagogikk

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
  • Studieprogram
   Universitets- og høgskolepedagogikk
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Trond Løge Hagen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

Universitets- og høgskolepedagogikk (VUUHP 6000) er et kvalifiseringstilbud som skal fylle minstekravet til pedagogisk basiskompetanse for ansatte ved universitet og høgskoler. Emnet skal gi kandidatene mulighet til å opparbeide og utvikle grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

Emnet har til hensikt å gi kandidatene økt UH-pedagogisk profesjonsfaglig kompetanse gjennom å vektlegge en profesjonsrettet profil på læring i høyere utdanning og kandidatenes faglige forankring og undervisningspraksis. Målet med dette er å bevisstgjøre en undervisningspraksis med høy relevans til profesjonsutdanning.

Emnet legger vekt på teoretisk og forskningsbasert grunnlagskunnskap, og innrettes mot praktiske aspekter og aktiviteter tilknyttet undervisning, veiledning, og bruk av digitale verktøy. Emnet bygger på deltakernes faglige kompetanse og at undervisning skapes i et samspill med kolleger og studenter. Sentrale tematikker i emnet er lærings- og kunnskapssyn, emne og programdesign, undervisnings-, lærings-, veiledning og vurderingsformer.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter emnet ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten kan:

 • vise innsikt i eget pedagogisk grunnsyn og hvordan dette kommer til utrykk i egen undervisningspraksis
 • vise kunnskap om eksisterende teorier og metoder om studenters læring i høyere utdanning og sammenhenger mellom undervisning, læring og vurdering som grunnlag for læringsaktiviteter, undervisnings, veilednings- og vurderingsformer i forhold til studenters læringsutbytter
 • vise og anvende kunnskap om veiledning, herunder kollegaveiledning, i høyere utdanning

Ferdigheter

 • selvstendig og i samarbeid med kolleger bruke sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder til å gjennomføre undervisning, formidling, veiledning og vurdering på en måte som fremmer utdanningskvaliteten ved høgskolens utdanningsprogram
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte pedagogiske utviklingsarbeid som omhandler egen undervisning
 • kritisk vurdere hvordan digitale verktøyer påvirker forståelser av kunnskap og læringsprosesser i en profesjonsutdanning

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • analysere og forholde seg kritisk til eget lærings- og kunnskapssyn, og kommunisere faglig og analytisk til egen undervisningspraksis
 • forholde seg kritisk til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere utdanning og anvende dette til å strukturere og formulere emne- og programplaner
 • identifisere studentene som ressurs i undervisning og læring

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
UHP-AK1: Analyse og refleksjonsskriv (gruppeoppgave)Skriftlig oppgaveGruppe
UHP-AK2: Individuelt refleksjonsnotat fra kollegaveiledningSkriftlig oppgaveIndividuell
UHP-AK3: Individuell gjennomføring av mikroundervisning Framføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Oppfylt krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningenOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP-AK1: Analyse og refleksjonsskriv (gruppeoppgave)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP-AK2: Individuelt refleksjonsnotat fra kollegaveiledning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP-AK3: Individuell gjennomføring av mikroundervisning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Oppfylt krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell3500ord 50Intern og eksternAlle
Muntlig eksamen MUN1Individuell15minutter 50Intern og ekstern Egen semesteroppgave/poster Digital poster

Vurderinger

Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3500
Enhet:ord
Vekting: 50
Merknader:
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:15
Enhet:minutter
Vekting: 50
Merknader: Digital poster
Hjelpemidler: Egen semesteroppgave/poster
Kode: MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • OPG1: Ingen
 • MUN1: Alle

Begge deleksamener må være bestått for å få bestått karakter.