Semestre

VUUHP6000 Universitets- og høgskolepedagogikk

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Universitets- og høgskolepedagogikk
Kursnavn på engelsk: 
Teaching and Learning in Professional Education - Introduction for Academic Staff 1
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Universitets- og høgskolepedagogikk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2018 høst
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Marit Heldal

Emneinnhold

 • lærings- og kunnskapssyn
 • emne og programdesign
 • undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
 • mikroundervisning og presentasjonsteknikk
 • veiledningsmetoder
 • digitale verktøy

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal etter studiet ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at kandidaten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere utdanning og anvende dette til å strukturere og formulere emne- og programplaner
 • kan selvstendig og i samarbeid med kolleger anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder til å gjennomføre undervisning, formidling, veiledning og vurdering på en måte som fremmer studenters læring
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eget lærings- og kunnskapssyn, og kommunisere faglig og analytisk til egen undervisningspraksis
 • kan analysere eksisterende teorier og metoder som grunnlag for læringsaktiviteter, undervisnings- og vurderingsformer i forhold til studenters læringsutbytter
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte pedagogiske utviklingsarbeid som omhandler egen undervisning
 • kan innhente data og analysere tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og praksisfeltet til å utvikle egen undervisning

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
UHP-AK1: Analyse og refleksjonsskriv fra BIGGS’ film om «constructive allignment» (gruppeoppgave)Skriftlig oppgaveGruppe
UHP-AK2: Individuelt refleksjonsnotat fra kollegaveiledningSkriftlig oppgaveIndividuell
UHP-AK3: Individuell gjennomføring av mikroundervisning Framføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningenOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP-AK1: Analyse og refleksjonsskriv fra BIGGS’ film om «constructive allignment» (gruppeoppgave)
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP-AK2: Individuelt refleksjonsnotat fra kollegaveiledning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP-AK3: Individuell gjennomføring av mikroundervisning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningen
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell1semester Intern og eksternAllePoster
Muntlig eksamen MUN1Individuell15minutter Intern og ekstern Egen semesteroppgave/poster
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:
Merknader:Poster
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:15
Enhet:minutter
Vekting:
Merknader:
Hjelpemidler: Egen semesteroppgave/poster
Kode: MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • OPG1: Ingen
 • MUN1: Alle

Begge deleksamener må være bestått for å få bestått karakter.

Pensum

Pensumlista gjelder for studieåret 2018-2019.

Bøker som kjøpes på Akademika

Fossland, T. (2014). Digitale læringsformer i høyere utdanning. Oslo: Universitetsforlaget (150s)

Raaheim, A. (2013). Råd og tips til deg som underviser. Oslo: Gyldendal Akademisk (124s)

Pettersen, R. C. (2005). Kvalitetslæring I høyere utdanning. Oslo: Universitetsforlaget (368s)

Skagen, K. (2013). I veiledningens landskap. Oslo: Cappelen Damm akademiske (184s)

Østern, A. L. (red.) (2014). Dramaturgi i didaktisk kontekst. Bergen: Fagbokforlaget (176s)

 

Litteratur som finnes på internett

Bain, K. (2004).  What the Best College Teachers do. London: Harvard University Press. Kap. 5 (11s.) http://fdc.swjtu.edu.cn/uploadFiles/201409/28/_B_201409281035573540.pdf (s:98-109)

Barr, R. B. & Tagg, J. (1995). From Teaching To Learning - A New Paradigm for Undergraduate Education. Change, November/December 1995 (13s.) http://www.maine.edu/pdf/BarrandTagg.pdf

Bayne, S. & Ross, J. (2011). «Digital Native» and «Digital Immigrant» Discourses. A Critique. I: R. land & S. Bayne (red.), Digital Difference: Perspectives on online Learning.159-169. Sense Publishers (11s.) https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31701962/nativespaper.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1503492361&Signature=mHOAvwZ9ddxfhJabOwrqfuW0xBk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DDigital_native_and_digital_immigrant_dis.pdf

Biggs, J. (1999 ). What the Student Does: teaching for enhanced learning. Higher Education Research & Development, Vol.18, No 1, 1999 (18s.) http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0729436990180105

Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education 32: 347-364. Kluwer Academic Publishers (15s.) http://www.are.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/2199045/Biggs-1996-HE-enhancing-teaching-through-constructive-alignment.pdf

Cousin, G. (2006). An introduction to threshold concepts. Planet No.17 December 2006 (2s.) http://www.et.kent.edu/fpdc-db/files/DD%2002-threshold.pdf

Edström, K. (2008). Doing course evaluation as if learning matters most. Higher Education Research & Development, Vol.27, No 2, June 2008, 95-106.(11s.) http://www.lth.se/fileadmin/karriarcenter/Rapporter_naringslivscenter/Doing_course_evaluation_as_if_learning_matters_most.pdf

Gibbs, G. (1999). Using Assessment Strategically to Change the Way Students Learn. Brown & Glasner (red.), Assesment Matters in Higher Education. (12s.) http://www.dun-net.dk/media/113525/gibbs-1999-using-assessment-strategically-to-change-the-way-students-learn-1-.pdf  

Kristoffersen, B. (2014). Jacob Levy Moreno`s encounter term: a part of a social drama.  Zeitschrift für  Psychdrama und Soziometrie Vol.13 .2014 . 59-71. Springer ( 12s.) http://psykodramainstitutt.no/uf/90000_99999/97040/a25ec6c0cf0b2d0496ee4f634e0fb344.pdf

Rød, J. K. ( 2012). Hvordan øke læringsutbytte fra forelesninger med begrensede ressurser? Uniped Årgang 35,3/2012 s.43-56 ( 13s.) https://www.idunn.no/uniped/2012/03/hvordan_oeke_laeringsutbyttet_fra_forelesninger_med_begrensed

 

Litteratur som blir gjort tilgjengelig som digitalt kompendium via BOLK

Dale, E. L. (1999). Estetisk kvalitet i utdanningen. I: Utdanning med pedagogisk profesjonalitet. Oslo: Ad Notam Gyldendal (23s.)

Hohr, H. (2009). Å føle, å oppleve, å begripe. I: K. Steinsholt & S. Dobson (red.), Verden satt ut av spill. Postmoderne pedagogiske perspektiver.Trondheim: Tapir Akademiske Forlag.(10s.)

Karlsen, G. (2013). Provokasjon for å koble elevene på. I: A.L. Østern, G. Stavik-Karlsen & E. Angelo, (red.), Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling (s. 234-260). Oslo: Universitetsforlaget (24s.)

 

Totalt sidetall pensum: ca 1150 sider