Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

VUUHP6100 Universitets- og høgskolepedagogikk 2

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2023 høst, 2024 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
  • Studieprogram
   Universitets- og høgskolepedagogikk
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2024 vår
  • Emneansvarlig
   Trond Løge Hagen
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Emnet Universitets- og høgskolepedagogikk 2 ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) bygger videre på basiskurset Universitets- og høgskolepedagogikk (VUUHP6000) og inngår som et av kriteriene for å oppnå merittering av utdanningsfaglig kompetanse for faglig tilsatte ved DMMH. Emnet er primært rettet inn mot tilsatte som har undervisningsoppgaver ved DMMH, men er også åpent for andre som er tilknyttet undervisning i høyere utdanning. Det forutsettes at deltakerne har undervisningsoppgaver når de gjennomfører emnet.

Forkunnskapskrav - emner

VUUHP6000

Emneinnhold

Universitets- og høgskolepedagogikk 2 skal styrke kandidatens ferdigheter som underviser i høyere utdanning, og evne til refleksjon over egen undervisningspraksis.

Emnet sikter mot å gi kunnskap om ulike undervisningsmetoder, læringsmiljø, veilednings- og vurderingsformer med relevans for undervisere i høyere utdanning.

Emnet legger vekt på teoretisk og forskningsbasert kunnskap, og er innrettet mot praktiske og kvalitative aspekter ved undervisning, veiledning, læring og vurdering.

Det forutsetter, og bygger videre på, at deltakerne har høy kompetanse i de emnene de underviser i.

Emnet består av tema knyttet til IKT i undervisning og veiledning, undervisningsledelse (med fokus på gruppeledelse og pedagogisk improvisasjon), studentveiledning og vurdering.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten kan:

 • forklare og vurdere hvordan digitale verktøy og medier kan anvendes for å utvikle fleksible undervisnings- og læringsmiljøer
 • forklare og anvende sentrale veiledningsmetoder og strategier i veiledning av studenter, både individuelt og i grupper
 • vurdere hvordan undervisning, veiledning og vurdering best kan tilpasses og anvendes i digitale læringsomgivelser

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • anvende videoskjermopptak til fagformidling og som tilbakemeldingsverktøy på studentbesvarelser - både i campusbaserte og fleksible studier
 • opprette og anvende nettbaserte møterom til fagformidling, veiledning, og tilbakemelding
 • veilede studenter individuelt og i gruppe, muntlig, skriftlig og digitalt
 • anvende et spekter av studentaktive undervisningsformer
 • gjøre forbedringer i egen undervisning og utvikle et inkluderende læringsmiljø

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • vurdere og drøfte egen rolle og faglig forankring i kollegialt samarbeid vedrørende pedagogiske problemstillinger
 • vurdere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til rollen som underviser i høyere utdanning
 • videreutvikle sin pedagogiske kompetanse på egen hånd og i kollegialt samarbeid
 • identifisere studentene som ressurs i undervisning og læring
 • bidra konstruktivt i utvikling av studiekvaliteten ved egen utdanningsinstitusjon

Arbeids- og læringsaktiviteter

Universitets- og høgskolepedagogikk 2 er lagt opp som en serie med fire todagers samlinger og en dagssamling. På samlingene vil det være en kombinasjon av forelesninger, framlegg av litteratur, plenums- og gruppediskusjoner, og miniforelesninger/øvelser. Det forutsettes at deltakerne deltar aktivt i å forme emnets innhold og opplegg. Arbeid mellom samlingene skal knyttes tett opp til deltakernes egen arbeidssituasjon. Deltakerne vil få veiledning av undervisningsteamet i forbindelse med arbeidsoppgaver mellom samlingene og prosjektarbeidet. Deltakerne skal bidra i veiledning av hverandre underveis i studiet.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
UHP2-AK1: Mappebidrag IKT i lærerutdanningenPraktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
UHP2-AK2: Mappebidrag Profesjonsforståelse i lærerutdanningenPraktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
UHP2-AK3: Mappebidrag Flerfaglig samarbeid i undervisningen Praktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
UHP2-AK4: Mappebidrag Vurdering for læringSkriftlig oppgaveGruppe
OBLTS Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP2-AK1: Mappebidrag IKT i lærerutdanningen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP2-AK2: Mappebidrag Profesjonsforståelse i lærerutdanningen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP2-AK3: Mappebidrag Flerfaglig samarbeid i undervisningen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP2-AK4: Mappebidrag Vurdering for læring
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell4mappebidrag 100 %Intern og eksternAlleAlle fire mappebidragene (arbeidskravene) totalt 3200 ord og en 8 minutter podcast.I tilelgg kommer et refleksjonsskriv på ca 1500 ord skal leveres sammen med mappebidragene.

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:mappebidrag
Vekting: 100 %
Merknader:Alle fire mappebidragene (arbeidskravene) totalt 3200 ord og en 8 minutter podcast.I tilelgg kommer et refleksjonsskriv på ca 1500 ord skal leveres sammen med mappebidragene.
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskravene: UHP2-AK1, UHP2-AK2, UHP2-AK3, UHP2-AK4 og OBLTS skal være godkjent for å ha adgang til å levere MAP1.

Mappeeksamen (MAP1) i VUUHP6100 består av følgende elementer som skal leveres på Wiseflow:

 • Alle fire mappebidragene (arbeidskravene) totalt 3200 ord i tillegg til en 8 minutter podcast
 • Et overbyggende refleksjonsskriv som omhandler egen læringsprosess tilknyttet gjennomføringen av studiet ca 1500 ord.