Semestre

VUUHP6100 Universitets- og høgskolepedagogikk 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Universitets- og høgskolepedagogikk 2
Kursnavn på engelsk: 
Teaching and Learning in Professional Education - Introduction for Academic Staff 2
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Universitets- og høgskolepedagogikk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2019 høst
2020 vår
Eksamenssemester
2020 vår
Emneansvarlig
Trond Løge Hagen
Forkunnskapskrav
Emnet Universitets- og høgskolepedagogikk 2 ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) bygger videre på basiskurset Universitets- og høgskolepedagogikk (VUUHP6000) og inngår som et av kriteriene for å oppnå merittering av utdanningsfaglig kompetanse for faglig tilsatte ved DMMH. Emnet er primært rettet inn mot tilsatte som har undervisningsoppgaver ved DMMH, men er også åpent for andre som er tilknyttet undervisning i høyere utdanning. Det forutsettes at deltakerne har undervisningsoppgaver når de gjennomfører emnet.
Forkunnskapskrav - emner
VUUHP6000 Universitets- og høgskolepedagogikk

Emneinnhold

Universitets- og høgskolepedagogikk 2 skal styrke kandidatens ferdigheter som underviser i høyere utdanning, og evne til refleksjon over egen undervisningspraksis.

Emnet sikter mot å gi kunnskap om ulike undervisningsmetoder, læringsmiljø, veilednings- og vurderingsformer med relevans for undervisere i høyere utdanning.

Emnet legger vekt på teoretisk og forskningsbasert kunnskap, og er innrettet mot praktiske og kvalitative aspekter ved undervisning, veiledning, læring og vurdering.

Det forutsetter, og bygger videre på, at deltakerne har høy kompetanse i de emnene de underviser i.

Emnet består av tema knyttet til IKT i undervisning og veiledning, undervisningsledelse (med fokus på gruppeledelse og pedagogisk improvisasjon), studentveiledning og vurdering.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten kan:

 • forklare og vurdere hvordan digitale verktøy og medier kan anvendes for å utvikle fleksible undervisnings- og læringsmiljøer
 • forklare og anvende sentrale veiledningsmetoder og strategier i veiledning av studenter, både individuelt og i grupper
 • vurdere hvordan undervisning, veiledning og vurdering best kan tilpasses og anvendes i digitale læringsomgivelser

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • anvende videoskjermopptak til fagformidling og som tilbakemeldingsverktøy på studentbesvarelser - både i campusbaserte og fleksible studier
 • opprette og anvende nettbaserte møterom til fagformidling, veiledning, og tilbakemelding
 • veilede studenter individuelt og i gruppe, muntlig, skriftlig og digitalt
 • anvende et spekter av studentaktive undervisningsformer
 • gjøre forbedringer i egen undervisning og utvikle et inkluderende læringsmiljø

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • vurdere og drøfte egen rolle og faglig forankring i kollegialt samarbeid vedrørende pedagogiske problemstillinger
 • vurdere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til rollen som underviser i høyere utdanning
 • videreutvikle sin pedagogiske kompetanse på egenhånd og i kollegialt samarbeid
 • identifisere studentene som ressurs i undervisning og læring
 • bidra konstruktivt i utvikling av studiekvaliteten ved egen utdanningsinstitusjon

Arbeids- og læringsaktiviteter

Universitets- og høgskolepedagogikk 2 er lagt opp som en serie med fire todagers samlinger og en dagssamling. På samlingene vil det være en kombinasjon av forelesninger, framlegg av litteratur, plenums- og gruppediskusjoner, og miniforelesninger/øvelser. Det forutsettes at deltakerne deltar aktivt i å forme emnets innhold og opplegg. Arbeid mellom samlingene skal knyttes tett opp til deltakernes egen arbeidssituasjon. Deltakerne vil få veiledning av undervisningsteamet i forbindelse med arbeidsoppgaver mellom samlingene og prosjektarbeidet. Deltakerne skal bidra i veiledning av hverandre underveis i studiet.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
UHP2-AK1: Mappebidrag IKT i utdanningenPraktisk arbeidIndividuell
UHP2-AK2: Mappebidrag VeiledningSkriftlig oppgaveIndividuell
UHP2-AK3: Mappebidrag UndervisningsledelseRapport/refleksjonsskrivIndividuell
UHP2-AK4: Mappebidrag Vurdering for læringRapport/refleksjonsskrivGruppe
OBLTS Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP2-AK1: Mappebidrag IKT i utdanningen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP2-AK2: Mappebidrag Veiledning
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP2-AK3: Mappebidrag Undervisningsledelse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:UHP2-AK4: Mappebidrag Vurdering for læring
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell 1semester 100 %Intern og eksternAlle
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang: 1
Enhet:semester
Vekting: 100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått

Pensum

Fleksibel Utdanning Norge (2017) Kvalitet i nettundervisningen - en veileder. Bergen: Fleksibel utdanning Norge.
  https://issuu.com/fleksibel_utdanning_norge/docs/veleder_fun_nettversjon_small_7c3b161159dda4

Fossland, T. (2014). Digitale læringsformer i høyere utdanning. Oslo: Universitetsforlaget.

Raaheim, A. (2016) Eksamensrevolusjonen - Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer. Oslo: Gyldendal akademisk.

Komplett pensumliste blir lagt fram i forkant av studiestart, høsten 2019.