Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BDFOR4550 Ledelse av barns læring i et nærmiljøperspektiv

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning, deltid
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Signe Marie Hanssen
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Forkunnskapskrav - emner

BDPRA100
BDPRA200
BDPRA300

Emneinnhold

Emnet skal bidra til at studenten tilegner seg en utdypet forståelse av hvordan barnehagen kan fremme barns helhetlige læring i et steds- og nærmiljøperspektiv. Emnet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne skape kreative og utviklende læringsmiljø for alle barn.

Studenten skal tilegne seg utdypet kompetanse til å lede personalet i arbeid med barns danningsprosesser.

Studenten skal erverve seg kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av ledende styringsdokumenter.

Emnet bygger på lærerutdanningsfagene samfunnsfag, pedagogikk, matematikk, norsk og drama. Emnet har en flerfaglig tilnærming i en spennende sammenfletting av disse fagene.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som beskrevet nedenfor:

Kunnskap:

Studenten har:

 • innsikt i nyere faglig forskning på fordypningsfagenes områder
 • kunnskap om det helhetlige oppvekstmiljøet for barn, og barnehagens rolle i et steds – og nærmiljøperspektiv
 • bred kunnskap om kommunikasjons- og samspillsteorier i ledelse av barnehagen
 • bred kunnskap om motivasjon, identitet og selvoppfatning i pedagogisk arbeid
 • kunnskap om ledende styringsdokumenter
 • utvidet kunnskap om et helhetlig syn på læring og pedagogiske konsekvenser av det
 • utvidet kunnskap om hvordan barn opplever, forstår og bruker steder, rom og nærmiljø
 • utvidet kunnskap om barns språklige og matematisk skapende utvikling i et steds – og nærmiljøperspektiv

Ferdigheter: 

Studenten kan:

 • være en medskaper, deltaker og rollemodell i barns danningsprosesser
 • fremme utforskning, undring og skaperglede i barns læringsprosesser
 • sette i gang, gjennomføre og dokumentere skapende prosesser i barnehagen
 • bruke kunst og kultur i nærmiljøet og bidra til barns ulike opplevelser og uttrykksformer, læring og identitet

Generell kompetanse:

Studenten har:

 • utvidet kompetanse om rollen som pedagogisk leder i barnehagen som lærende organisasjon
 • utvidet innsikt i og forståelse for hva lederrollene i barnehagen innebærer
 • kompetanse til å utføre og løse oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering av utviklings- og fornyingsarbeid i barnehagen i et steds – og nærmiljøperspektiv
 • kompetanse om kunstpedagogiske prosesser og prosessorienterte arbeidsmåter i samspill med barn
 • utvidet kompetanse i å arbeide flerfaglig med barns hverdagsliv i barnehagen

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

I dette fordypningsemnet vil studentene bli kjent med ulike innfallsvinkler til barns læring i et nærmiljøperspektiv. I tillegg til undervisning i klasserom, vil undervisningen bestå av et praktisk tverrfaglig prosjekt og undervisning i alle fag med sikte på lage en tverrfaglig sammenveving hvor fagene belyser hverandre. Dette vil gi studentene relevant kompetanse til å kunne oppfylle Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fokus settes på nærmiljø, sted(er og rom), prosjektarbeid, barns læringsprosesser og ledelse av barns læringsprosesser.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F-TF1: Barns nærmiljø og plassmyterSkriftlig oppgaveIndividuell
F-TF2: Ledelse av skapende arbeid i barnehagenFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF1: Barns nærmiljø og plassmyter
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF2: Ledelse av skapende arbeid i barnehagen
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell51timer50 %Intern og eksternAlle Hjemmeeksamen starter kl. 09:00 første dag, og leveres innen kl. 12:00 tredje dag
Praktisk eksamenPEK1Gruppe, med individuell vurdering40minutter50 %Intern og eksternAlleI eksamen inngår 2 dager med forberedelser. Eksamen avsluttes med 20 min visning og påfølgende samtale i 20 min. pr gruppe. Studentene må signere oppmøteliste ved ankomst hver dag som er timeplanfestet til forberedelse, samt når de drar. Deltagelse på forberedelsene er en del av eksamen og en forutsetning for å delta på visning og påfølgende samtale.

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:51
Enhet:timer
Vekting:50 %
Merknader: Hjemmeeksamen starter kl. 09:00 første dag, og leveres innen kl. 12:00 tredje dag
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:40
Enhet:minutter
Vekting:50 %
Merknader:I eksamen inngår 2 dager med forberedelser. Eksamen avsluttes med 20 min visning og påfølgende samtale i 20 min. pr gruppe. Studentene må signere oppmøteliste ved ankomst hver dag som er timeplanfestet til forberedelse, samt når de drar. Deltagelse på forberedelsene er en del av eksamen og en forutsetning for å delta på visning og påfølgende samtale.
Hjelpemidler:Alle
Kode:PEK1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • HEM1: F-TF1, OBLTS
 • PEK1: F-TF2

Øvrig informasjon

Bacheloroppgaveemnet knyttet til denne fordypningen er: BDBAC4900 Bacheloroppgave - Ledelse av barns læring i et nærmiljøperspektiv.