Semestre

BHPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 2nd Year of Study (35 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2017 vår
Eksamenssemester
2017 vår
Emneansvarlig
Brit Regine Skrove
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BHPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført barnehagepraksis i 2. studieår. Studenten:

 • har innsikt i og kan reflektere over didaktiske forutsetninger i barnehagen og pedagogisk virksomhet bygd på disse forutsetningene:
  • aktuelle styringsdokument
  • voksnes forutsetninger og kompetanse
  • barnegruppas forutsetninger og kompetanse
  • det fysiske ute- og innemiljøets forutsetninger, muligheter og utfordringer
  • kulturelle forutsetninger
 • har ferdigheter i pedagogisk lederskap knyttet til et pedagogisk innhold, gjennom samarbeid og kommunikasjon
 • har innsikt i og ferdigheter i kontakt og samarbeid med barnas foreldre/foresatte
 • har kunnskap om og kan reflektere over barnehagens pedagogiske arbeid med de eldste barnehagebarna i tilknytning til skolestart
 • har innsikt i og kan artikulere sammenhengen mellom eget pedagogisk grunnsyn og pedagogisk praksis
 • har innsikt i og kan reflektere over sterke og svake sider hos seg selv i møte med andre

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver.

 • Kartlegge barnehagens didaktiske forutsetninger
 • Lag et innlegg til et personal/foreldremøte om medvirkning og inkludering.
 • Planlegge, lede og vurdere et 3-ukers prosjekt knyttet til kunnskapsområdene 2. studieår. Prosjektet skal involvere personalet og barna i avdeling/base.
 • Studenten skal ha minimum 1 lederuke i prosjektperioden
 • Observer barn lek ute og selv berik leken med hensyn til lekens egenverdi for barna. Reflekter over erfaringene i etterkant.
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere vinteraktiviteter for barn
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere en tur med en gruppe barn med fokus på vårtegn i naturen 
 • Muntlig formidling av en kulturbærende fortelling i barnehagen
 • Aktiv deltakelse i daglig samarbeid med foreldre og deltakelse i foreldresamtale
 • Intervjue styrer/enhetsleder om barnehagens arbeid med overgangen barnehage-skole

Studenten skriver praksisrapport med utgangspunkt i læringsutbyttene (se egen mal).

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell35dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:35
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurdering av studentens gjennomføring av oppgaver knyttet til læringsutbyttebeskrivelser; dette vurderes muntlig og skriftlig av praksislærer (Midtveisvurdering og sluttvurdering)

Kriteriene for vurdering er:

 • Vurderingskriterier for alle tre studieår: 
  • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
  • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
  • Studentens møte med utfordringer
  • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis, muntlig og skriftlig
  • Studentens ansvar for egen læring
  • Studentens evne til selvvurdering og utprøving av egn praksisteori
  • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
  • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid 
 • Læringsutbyttebeskrivelse 2. studieår

Praksisrapport (praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent). Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres 2 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og veileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen.

Alle praksisstudenter er forpliktet til å sette seg godt inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.