Semestre

BHPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 2nd Year of Study (35 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2021 vår
Eksamenssemester
2021 vår
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BHPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført barnehagepraksis i 2. studieår.

Studenten:

 • viser innsikt i og reflekterer over didaktiske forutsetninger i barnehagen og pedagogisk virksomhet bygd på disse forutsetningene:
  • aktuelle styringsdokument
  • personalets forutsetninger og kompetanse
  • barnegruppas forutsetninger og kompetanse
  • det fysiske ute- og innemiljøets forutsetninger, muligheter og utfordringer
  • kulturelle forutsetninger
 • viser ferdigheter i pedagogisk lederskap knyttet til et pedagogisk innhold basert på samarbeid og kommunikasjon
 • viser evne til å gjøre etiske vurderinger av noen situasjoner på en barnehageavdeling/base
 • viser innsikt i og har ferdigheter i kontakt og samarbeid med barnas foreldre/foresatte
 • viser kunnskap om og reflekterer over barnehagens pedagogiske arbeid med de eldste barnehagebarna i tilknytning til skolestart
 • viser innsikt i og setter ord på sammenhengen mellom eget pedagogisk grunnsyn og pedagogisk praksis
 • viser innsikt i og kan reflektere over egne styrker og utfordringer hos seg selv i møte med andre

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver og den daglige virksomheten

I andre studieårs praksis er studentens evne til ledelse, samarbeid og kommunikasjon det mest sentrale

Studenten skal:

 • kartlegge barnehagens didaktiske forutsetninger
 • lage og holde et innlegg på et personal-, avdelings- eller foreldremøte om medvirkning og inkludering
 • planlegge, lede og vurdere et 3-ukers prosjekt knyttet til kunnskapsområdene 2. studieår. Prosjektet skal involvere personalet og barna i avdeling/base
 • ha minimum 1 lederuke i prosjektperioden
 • gjennomføre skriftlig etisk refleksjon av to situasjoner eller aktiviteter i løpet av praksispeioden
 • observere barns lek ute og berike leken med hensyn til lekens egenverdi for barna. Reflektere over erfaringene i etterkant
 • planlegge, gjennomføre og vurdere vinteraktiviteter for barn
 • formidle muntlig en kulturbærende fortelling i barnehagen 
 • delta aktivt i daglig samarbeid med foreldre, samt delta i foreldresamtale
 • intervjue styrer/enhetsleder om barnehagens arbeid med overgangen barnehage-skole, få erfaring med barnehagens arbeid med skolestartere, og gjennomføre uformell samtale med femåringer om barnehageslutt

Studenten skriver praksisrapport med utgangspunkt i læringsutbyttene (se mal under "Praksisdokumenter" på DMMHs nettsider)

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell35dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:35
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurdering av studentens gjennomføring av oppgaver knyttet til læringsutbyttebeskrivelser; dette vurderes muntlig og skriftlig av praksislærer (Midtveisvurdering og sluttvurdering)

Kriteriene for vurdering er:

 • Vurderingskriterier for alle tre studieår: 
  • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
  • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
  • Studentens møte med utfordringer
  • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis, muntlig og skriftlig
  • Studentens ansvar for egen læring
  • Studentens evne til selvvurdering
  • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
  • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid 
 • Læringsutbyttebeskrivelse 2. studieår

Praksisrapport (praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent). Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres 2 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og veileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH

Pensum