Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BKPRA300 Praksis i barnehage, 3. studieår (25 dager)

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2021 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2021 høst
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen (jf. DMMHs studiereglement pkt. 8), kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Forkunnskapskrav - emner

BKPRA100
BKPRA200

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført barnehagepraksis i 3. studieår.

Studenten

 1. viser kunnskap om ulike lederfunksjoner i barnehagen
 2. viser kunnskap om og ferdigheter i pedagogisk ledelse
 3. viser kunnskap om og kan lede didaktiske prosesser i barnehagen
 4. kan reflektere over sin egen evne til å veilede og lede grupper av barn og personale
 5. kan planlegge, gjennomføre og vurdere endrings-/utviklingsarbeid i barnehagen
 6. viser innsikt i og evne til å bruke egnede metoder og verktøy i vurderings-, utviklings- og dokumentasjonsarbeid
 7. kan samarbeide med foreldre/foresatte
 8. viser kunnskap om og kan aktivt reflektere over profesjonsetikk og barnehagelærerprofesjonen i et samfunnsperspektiv

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver

I praksis tredje studieår skal studenten foruten å ha ledelseskompetanse også ha et samfunnsperspektiv på egen yrkesrolle

Studenten skal: 

 • ha tre uker lederansvar som inkluderer et endrings-/utviklingsarbeid med fokus på innholdet fra fordypningsenheten. Samarbeid med medarbeidere og barnegruppe inngår i lederansvaret.
 • gjennomføre en planlagt veildeningssekvens med en medarbeider. 
 • ha lederansvar for minst ett personal-, avdelings- eller foreldremøte som avholdes i praksisperioden.
 • beskrive ulike lederfunksjoner og oppgaver på bakgrunn av samtale med styrer (se momentliste under «Praksisdokumenter» på DMMHs nettsider).
 • observere ett barns lek, aktivitet, samspill, språk, motorikk, osv. som grunnlag for å gjøre seg kjent med barnets ressurser og muligheter. Skriftliggjøre/oppsummere dette på en helhetlig måte.
 • delta aktivt i og ta lederansvar i møter med foreldre/foresatte.
 • delta i/gjennomføre en foreldresamtale.
 • reflektere muntlig og skriftlig over hvordan eget grunnsyn og egen yrkesidentitet har utviklet seg i løpet av utdanningen.
 • reflektere muntlig og skriftlig over historiske, kulturelle og politiske sider av barnehagen som samfunnsinstitusjon.

Etter praksis:

 • Studenten skriver praksisrapport med utgangspunkt i læringsutbyttene (se mal under "Praksisdokumenter" på DMMHs nettsider).

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell25dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:25
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurdering av studentens gjennomføring av oppgaver knyttet til læringsutbyttebeskrivelser; dette vurderes muntlig og skriftlig av praksislærer (Midtveisvurdering og sluttvurdering)

Kriteriene for vurdering er:

 • Vurderingskriterier for alle tre studieår: 
  • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
  • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
  • Studentens møte med utfordringer
  • Studentens ansvar for egen læring
  • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis, muntlig og skriftlig
  • Studentens evne til selvvurdering og utprøving av egn praksisteori
  • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
  • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid 
 • Læringsutbyttebeskrivelse 3. studieår

Praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent. Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres 2 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk.

Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og veileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Studenten skal gjennomføre 25 dager praksis. Evt. fravær tas igjen på undervisningsfrie dager etter avtale med praksislærer.

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH