Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BMSTM2040 Språk, tekst og matematikk

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2020 høst, 2021 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2021 vår
  • Emneansvarlig
   Oliver Thiel
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Godkjent av

gif, på vegne av prorektor BLU

Forkunnskapskrav - emner

BMPRA100

Emneinnhold

Innenfor dette kunnskapsområdet skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter knyttet til emner innenfor språk, tekst og matematikk. De skal lære om barns enspråklige og flerspråklige utvikling, matematiske utvikling, barnehagen som en arena for både lek og læring, overgangen fra barnehage til skole, samt diskusjoner knyttet til kartlegging og vurdering av barn i barnehagen. I tillegg skal det arbeides med å utvikle studentenes kunnskap om det å kunne legge til rette for språk- og matematikkglede i barnehagen. Også temaer som hvordan musikken støtter barns matematiske og språklige utvikling, barns tilegnelse av tekst- og skriftspråklige kompetanse og digitale medier er sentrale innenfor dette kunnskapsområdet.

Kunnskapsbasen i dette kunnskapsområdet bygger på fagene pedagogikk, matematikk, norsk og musikk. Undervisningen skal tydeliggjøre en barnehagepedagogisk og profesjonsnær tilnærming. Også fagdidaktisk forskning knyttet til kunnskapsområdet, er sentralt. Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet.

Læringsutbytte

Kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk består av tre overordnede tema med hver sine læringsutbyttebeskrivelser. 

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har innsikt i hvordan barn utvikler helhetlig og fleksibel matematisk forståelse
 • kan analysere barns muntlige språk
 • kan støtte barns tekstproduksjon med utgangspunkt i et utvidet tekstbegrep
 • kan anerkjenne og legge til rette for språklig mangfold i barnehagen
 • har kunnskap om sammenhengen mellom musikalske uttrykk og barns matematiske og språklige utvikling
 • kan skape et godt språk- og læringsmiljø innenfor norsk og matematikk for alle barn i barnehagen hvor utforskning, oppdagerglede og nysgjerrighet får en naturlig plass
 • har kunnskap om ulike digitale verktøy og ferdigheter i å bruke dem kreativt og kritisk i pedagogisk arbeid
 • kan reflektere over matematikkens tilstedeværelse i barnehagens hverdag og betydningen dette har for barns danning
 • kan videreutvikle matematikkgleden som oppstår i lek, hverdagssituasjoner og tilrettelagte aktiviteter
 • har kunnskap om og kan drøfte ulike forståelser knyttet til kartlegging og vurdering av barn i barnehagen
 • har kunnskap om og kan reflektere over barnehagens pedagogiske arbeid med de eldste barnehagebarna i tilknytning til skolestart
 • har kjennskap til og kan reflektere over skolens pedagogiske arbeid på 1.trinnet knyttet til fagene norsk og matematikk
 • har kunnskap om hvordan man kan legge tilrettelegge for overgangen mellom barnehage og skole, samt ha forståelse for institusjonenes egenart
 • har kunnskap om skolens styringsdokumenter

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
S-MA1: Matematikkdagen. Praktisk gruppeprosjekt og individuell skriftlig rapport med refleksjonRapport/refleksjonsskrivGruppe, med individuell vurdering
S-NO1: Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner. Praktisk og skriftlig individuell oppgaveSkriftlig oppgaveIndividuell
S-NO2: Digital fortellingFramføring/presentasjonGruppe
S-TF2 (PD-NO-MA): Overgangen barnehage/skole. Muntlig presentasjon av tverrfaglig gruppeoppgave fra praksis i grunnskolens 1. trinn. Utgjør grunnlag for godkjenning av praksisperioden. Framføring/presentasjonGruppe
S-TF1 (MU-NO-MA): Matematikk, språklek og musikk i barns barnehagehverdag. Praktisk prosjekt med muntlig presentasjon og gruppevis skriftlig innleveringSkriftlig oppgaveGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
S-PD2: Barnehagens bruk av kartleggingsverktøyFramføring/presentasjonGruppe

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-MA1: Matematikkdagen. Praktisk gruppeprosjekt og individuell skriftlig rapport med refleksjon
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-NO1: Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner. Praktisk og skriftlig individuell oppgave
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-NO2: Digital fortelling
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-TF2 (PD-NO-MA): Overgangen barnehage/skole. Muntlig presentasjon av tverrfaglig gruppeoppgave fra praksis i grunnskolens 1. trinn. Utgjør grunnlag for godkjenning av praksisperioden.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-TF1 (MU-NO-MA): Matematikk, språklek og musikk i barns barnehagehverdag. Praktisk prosjekt med muntlig presentasjon og gruppevis skriftlig innlevering
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-PD2: Barnehagens bruk av kartleggingsverktøy
Gruppering:Gruppe

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell1mappebidrag30 %InternAlle Matematikkfaglig fokus
Muntlig eksamenMUN1Individuell20minutter40 %Intern og eksternSkriftlig notat fra gjennomført prosjekt i 2. års praksis.Presentasjon av eget prosjekt i 2. års praksis, med påfølgende eksaminasjon i norsk og matematikk.
MappeeksamenMAP2Individuell1mappebidrag30 %InternAlle Norskfaglig fokus

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:mappebidrag
Vekting:30 %
Merknader: Matematikkfaglig fokus
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:Presentasjon av eget prosjekt i 2. års praksis, med påfølgende eksaminasjon i norsk og matematikk.
Hjelpemidler:Skriftlig notat fra gjennomført prosjekt i 2. års praksis.
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:mappebidrag
Vekting:30 %
Merknader:Norskfaglig fokus
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP2
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MAP1: S-MA1, S-PD2, S-TF1
 • MAP2: S-NO1, S-NO2, S-TF2
 • MUN1: OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer