Semestre

BNNHB2030 Natur, helse og bevegelse 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Natur, helse og rørsle 2
Kursnavn på engelsk: 
Nature, Health and Movement 2
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2016 høst
2017 vår
Eksamenssemester
2016 høst
2017 vår
Emneansvarlig
Rune Storli
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BNPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet legger vekt på helse og helseforebygging i barnehagen samt opplevelser og undring til fysiske fenomener i naturen sammen med barn. Sentralt i kunnskapsområdet er å kvalifisere studenten til å ha kunnskap om kroppen for å kunne ivareta barns helse og behov for bevegelse, mat og omsorg. Det vil også fokuseres på å tilegne seg praktiske ferdigheter knyttet til pedagogisk arbeid i natur og nærmiljø. Kunnskapsområdet tematiserer kunnskap om barns forståelse om sin egen kropp, utfordringer og forebyggende tiltak i forhold til barns fysiske helse.

Videre skal kunnskapsområdet gi studenten kunnskap om fysiske fenomener som ligger nært barns hverdag og interesse, barns nysgjerrighet og utforskertrang og hvordan de utforsker fysiske fenomener alene eller sammen med andre barn og voksne.  Kunnskapsområdet tematiserer hvordan barn gjennom undring, utforsking og lek skaper forståelse om fysiske fenomener og teknologi i deres hverdag.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene naturfag og fysisk fostring.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse 2 har to overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Barns utforsking av den fysiske verden, teknikk og hverdagsteknologi
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

  • har kunnskap om verdensrommet og hva som påvirker vær, klima og årstidskiftninger og kan bruke denne kunnskapen sammen med barn
  • kan gjøre enkle naturfaglige eksperimenter og forsøk sammen med barn
  • kan bruke teknikk i lek og læringsaktiviteter med barn i barnehagen
  • har praktiske ferdigheter knyttet til pedagogisk virksomhet i natur og nærmiljø

Tema 2: Helse, hygiene og kosthold i barnehagen
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

  • har kunnskap om helse og helsefremmende arbeid i barnehagen, og kan sørge for varierte måltider og god hygiene for barn i barnehagen
  • har kunnskap om motorikk og fysisk og psykisk utvikling hos barn, og hvordan dette kan jobbes med i ulike læringsmiljø
  • kan utarbeide rutiner for sikkerhet i barnehagen, samt utføre førstehjelp
  • kan ivareta egen helse i arbeidet i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N2-NA1: Utforske fysiske fenomen sammen med barn. Gruppeprosjekt med skriftlig innleveringSkriftlig oppgaveGruppe
N2-FH1: Det fysiske miljøets betydning for barns utvikling. Førsteutkast av oppgave knyttet til semesteroppgaven.Skriftlig oppgaveIndividuell
N2-FH2: Deltakelse førstehjelpskursDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
N2-TF1: Undersøkelse av helserelatert tema i barnehagen. Skriftlig og muntlig presentasjon.Skriftlig oppgaveGruppe
N2-FH3: Studentorganisert overnattingstur. Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-NA1: Utforske fysiske fenomen sammen med barn. Gruppeprosjekt med skriftlig innlevering
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-FH1: Det fysiske miljøets betydning for barns utvikling. Førsteutkast av oppgave knyttet til semesteroppgaven.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-FH2: Deltakelse førstehjelpskurs
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-TF1: Undersøkelse av helserelatert tema i barnehagen. Skriftlig og muntlig presentasjon.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-FH3: Studentorganisert overnattingstur.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
OppgaveOPG1Individuell1semester35 %InternAlleInnlevering i høstsemesteret
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell4timer65 %Intern og eksternIngenAvholdes i februar/mars
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:35 %
Merknader:Innlevering i høstsemesteret
Hjelpemidler:Alle
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting:65 %
Merknader:Avholdes i februar/mars
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

  • OPG1: N2-NA1, N2-TF1, N2-FH2
  • SEK1: N2-FH1, N2-FH3, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Arnesen, S. A.; Gulbrandsen, K.; Gundersen, A.H. & Hovden, L. (2010). Bevegelsesglede i barnehagen. Begeistringssmitte og tilrettelegging. Oslo: Kommuneforlaget. (201 s.)

Bagøien, T. E. & Storli, R. (2013). Lag en naturlekeplass -i barnehage og skole. Oslo, Gyldendal akademisk. Hele boka (100 s.)

Bakke, H. H. K. (2013). Natur 1 – Barn opplever naturen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (208 s.)

Bakke, H. H. K. (2013). Natur 2 – Barn utforsker naturfenomener. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (107 s.)

Dervo, B. K. (red.); Skår, M.; Köler, B.; Øian, H.; Vistad, O. I.; Andersen, O. & Gundersen, V. (2014). Friluftsliv i Norge anno 2014-status og utfordringer. NINA Rapport 1073. Finnes på: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1073.pdf (106 s.)

Krogstad, A.; Hansen, G. K.; Høyland, K. & Moser, T. (red.) (2012). Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 7 og 10 (38 s.)

Kunnskapsdepartementet (2006). Temahefte om natur og miljø. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Finnes på: http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/290161-temahefte_om_natur_og_miljo.pdf  (47 s.)

Langholm, G. (red.); Hilmo, I.; Holter, K.; Lea, A. & Synnes, K. (2011). Forskerfrøboka. Barn og natur. Oslo: Fagbokforlaget.  Kap. 5, 6 (84 s.)

Langholm, G. & Tuset, E. H. (2013). Matglede i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Hele boka med unntak av kap. 8 (126 s.)

Lundhaug, T. & Neegaard, H. R. (2013) Friluftsliv og uteliv i barnehagen. Cappelen Damm Akademiske. Hele boka (170 s.)

Lundheim, R. (2013) Helse – Forebyggende helsearbeid i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. Hele boka (107 s.)

Mjaavatn, P. E. & Fjørtoft, I. (2008). Barn og fysisk aktivitet – med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år. Bufetat. Finnes på: https://www.bufdir.no/global/Barn_og_fysisk_aktivitet.pdf (29 s.)

Nordahl, A. (2009). Læring gjennom mestring: skoggruppemetoden. Oslo, Sebu forlag. Hele boka (192 s.)

Sandseter, E. B. H.; Hagen, T. L. & Moser, T. (red.) (2013). Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. (2. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 (192 s.)

Sosial- og helsedirektoratet. (2007). Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Finnes på https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/431/Retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen-IS-1484.pdf (16 s.)

I tillegg tilkommer noen utdelte artikler og opptrykt materiale.