Semestre

BNNHB2030 Natur, helse og bevegelse 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Natur, helse og rørsle 2
Kursnavn på engelsk: 
Nature, Health and Movement 2
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2019 høst
2020 vår
Eksamenssemester
2019 høst
2020 vår
Emneansvarlig
Olav Bjarne Lysklett
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BNPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet legger vekt på helse og helseforebygging i barnehagen samt opplevelser og undring til fysiske fenomener i naturen sammen med barn. Sentralt i kunnskapsområdet er å kvalifisere studenten til å ha kunnskap om kroppen for å kunne ivareta barns helse og behov for bevegelse, mat og omsorg. Det vil også fokuseres på å tilegne seg praktiske ferdigheter knyttet til friluftsliv og pedagogisk arbeid i natur og nærmiljø. Kunnskapsområdet tematiserer kunnskap om barns forståelse om sin egen kropp, utfordringer og forebyggende tiltak i forhold til barns fysiske helse.

Videre skal kunnskapsområdet gi studenten kunnskap om fysiske fenomener som ligger nært barns hverdag og interesse, barns nysgjerrighet og utforskertrang og hvordan de utforsker fysiske fenomener alene eller sammen med andre barn og voksne.  Kunnskapsområdet tematiserer hvordan barn gjennom undring, utforsking og lek skaper forståelse om fysiske fenomener og teknologi i deres hverdag.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene naturfag og fysisk fostring.

Forventet læringsutbytte

Tema 1: Barns utforsking av naturfenomen, teknikk og hverdagsteknologi
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap naturfenomener med spesielt fokus på fysiske, kjemiske og meteorologiske fenomener og kan bruke denne kunnskapen sammen med barn
 • kan utforske naturen og eksperimentere med naturfenomen og med hverdagsteknologi sammen med barn gjøre enkle naturfaglige eksperimenter og forsøk sammen med barn
 • kan bruke natur og teknikk i lek og læringsaktiviteter med barn i barnehagen
 • har praktiske ferdigheter knyttet til pedagogisk virksomhet i natur og nærmiljø

Tema 2: Helse, hygiene og kosthold i barnehagen
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om og kan kritisk reflektere over helse og helsefremmende arbeid i barnehagen
 • kan ivareta måltidets pedagogiske funksjon og sørge for varierte måltider og god hygiene for alle barn i barnehagen
 • har kunnskap om motorikk og fysisk og psykisk utvikling hos barn, og hvordan dette kan jobbes med i ulike læringsmiljø
 • kan utarbeide rutiner for sikkerhet i barnehagen, samt utføre førstehjelp
 • kan ivareta egen helse i arbeidet i barnehagen

Tema 3: Friluftsliv i barnehagen
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om, og ferdigheter i, friluftsliv til alle årstider og har et reflektert syn på hvordan dette kan overføres til barnehagen
 • har kunnskaper og ferdigheter om hvordan vi kan bruke naturmaterialer i leik og utforsking sammen med barn
 • kan velge og bruke hensiktsmessige materialer, råvarer, teknikker og redskaper i praktisk arbeid med barn samt gjøre nytte av lokale naturressurser

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N2-TF1: HelseprosjektFramføring/presentasjonGruppe
N2-TF2: Friluftsliv og uteaktivitet i barnehagen (videreutvikles etter veiledning og leveres som semesteroppgave)Skriftlig oppgaveIndividuell
N2-TF3: Friluftsliv CVRapport/refleksjonsskrivIndividuell
N2-TF4: Studentorganisert overnattingsturDeltakelse på aktivitet/ekskursjonGruppe, med individuell vurdering
N2-FH2: Deltakelse førstehjelpskursOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
N2-FH4: VinterturDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
N2-NA1: Utforske naturfenomen sammen med barn Framføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-TF1: Helseprosjekt
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-TF2: Friluftsliv og uteaktivitet i barnehagen (videreutvikles etter veiledning og leveres som semesteroppgave)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-TF3: Friluftsliv CV
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-TF4: Studentorganisert overnattingstur
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-FH2: Deltakelse førstehjelpskurs
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-FH4: Vintertur
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N2-NA1: Utforske naturfenomen sammen med barn
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
OppgaveOPG1Individuell2500 ordsemester40 %InternAlleInnlevering i høstsemesteret
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell4timer60 %Intern og eksternIngenAvholdes i februar/mars
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2500 ord
Enhet:semester
Vekting:40 %
Merknader:Innlevering i høstsemesteret
Hjelpemidler:Alle
Kode:OPG1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:Avholdes i februar/mars
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • OPG1: N2-TF2, N2-TF3, N2-TF4, N2-FH2
 • SEK1: N2-TF1, N2-NA1, N2-FH4, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2019-2020

Titler merket med * finnes i digitalt kompendium

Alm, T. & Elverland, E. (Red). 2007. Barneleik med planter. Ottar nr 266. Tromsø: Tromsø museum. (48 s.) Hentet fra https://uit.no/Content/473757/Ottar%203-2007web.pdf 

Arnesen, S. A.; Gulbrandsen, K.; Gundersen, A.H. & Hovden, L. (2010). Bevegelsesglede i barnehagen. Begeistringssmitte og tilrettelegging. Oslo: Kommuneforlaget. (201 s.)

Bagøien, T. E. & Storli, R. (2013). Lag en naturlekeplass -i barnehage og skole. Oslo, Gyldendal akademisk. (100 s.)

Bakke, H. H. K. (2017). Natur 2 – Barn utforsker naturfenomener. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (107 s.)

Bergan. V. (2019). Hvordan kan økologisk dyrking bidra til bevissthet for bærekraft. I V. Bergan & K. W. W. Bjørndal (red.) Bærekraft i praksis i barnehagen. Oslo: Fagbokforlaget (16 s.)*

Fjørtoft.I (2018). Barn og bevegelse: Læring gjennom landskap. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 184-199) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (15 s.)

Haga, M. (2018). Allsidig bevegelseserfaring, fysisk utfoldelse og bevegelsesglede. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 269-280) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (11 s.)

Hagen, T. L. (2018). Bevegelseslek i natur og barnehagens nærmiljø.  I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 363-373) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (10 s.)

Helsedirektoratet (2018). Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen (Kap1). Oslo: Sosial og helsedirektoratet. (ca 30 s.) Hentet fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen

Helsenorge.no (2019, 18. februar). Hjerte- og lungeredning (HLR). Hentet fra: https://helsenorge.no/forstehjelp-og-skader/hjerte-og-lungeredning

Holter, K.& Langholm, G. (2014).Utforskende naturfag i barnehagen. I S. Broström & M. A. Letnes (Red.), Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming  (s. 87-101). Bergen: Fagbokforlaget. (15 s.)*

Holter, K. & Hov, A. M. (2017). Den gode vedvarende samtalen. Naturfagsenteret. (2 s.) Hentet fra: https://www.xn--forskerfr-t8a.no/artikkel/vis.html?tid=2196406

Ingul, C. B. (2018). Måltider og kosthold for barn i barnehagealder. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 281-302) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (21 s.)

Jansen, K.E. (2014). Utforskerstund som læringsaktivitet. I S. Broström & M. A. Letnes (red.) Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming (s. 66-86).  Bergen: Fagbokforlaget. (23 s.)*

Jørgensen, K.-A. (2018). Barn og fysisk aktivitet i et samfunnsperspektiv. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 255-268) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (13 s.)

Kjendlie, P.-L. & Thoresen, T. (2018). Bevegelseslek i og ved vann. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 395-414) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (19 s.)

Krogstad, A.; Hansen, G. K.; Høyland, K. & Moser, T. (Red.) (2012). Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 1, 3, 7, 9 og 10 (73 s.)

Langholm, G. & Tuset, E. H. (2013). Matglede i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-7, 9 (126 s.)

Langholm, G. (Red.), Hilmo, I., Holter, K., Lea, A. & Synnes, K. (2017). Forskerfrøboka. Barn og natur. Oslo: Fagbokforlaget.  Kap. 5 (63 s.)

Lundhaug, T. & Neegaard, H. R. (2013) Friluftsliv og uteliv i barnehagen. Cappelen Damm Akademiske. (170 s.)

Lundheim, R. (2013) Helse – Forebyggende helsearbeid i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. (107 s.)

Lysklett, O.B. (2013). Ute hele uka – Natur og friluftsbarnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (208 s.)

Moser, T. (2018). Den sosiale kroppen. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 83-100) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (17 s.)

Munkebye, E. & Langholm, G. (2017). Utforskende samtaler i barnehagen. Naturfagsenteret. (2 s.) Hentet fra: https://www.xn--forskerfr-t8a.no/c2167772/artikkel/vis.html?tid=2196405  

Nygård, S. I. (2018). Bevegelseslek med musikk og rytme. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 429-447) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (18 s.)​

Sandseter, E. B. H. (2018). Det opplevelses- og spenningssøkende barnet.  I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 54-66) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (12 s.)

Sandseter, E. B. S. & Hagen, T. L. (2018). Sikkerhet ved bevegelseslek i barnehagen. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 415-428) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (113 s.)​

Storli, R. (2018). Bevegelseslek i barnehagens uteområde. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 345-362) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (17 s.)

Sæther, M. & Hagen, T. L. (2018). Kreativ utfoldelse ute, gjennom bevegelse og drama. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Red.), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 448-462) (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk (14 s.)​

 

Utdelt materiale kommer i tillegg.