Semestre

MLVFM5020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder II

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Vitskapsteori og forskingsmetodar II
Kursnavn på engelsk: 
Philosophy of Science and Research Methods II
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2023 høst
Eksamenssemester
2023 høst
Emneansvarlig
Gry Mette Dalseng Haugen
Forkunnskapskrav - emner
MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder I

Emneinnhold

Emnet gir en fordypning i utvalgte samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder relevant for barnehageledelse. Emnet tar opp ulike innfallsvinkler til innsamling, bearbeiding, tolkning og analyse av data, samt presentasjon av funn. Integrert i emnet er et prosjektutviklingsseminar hvor man starter arbeidet med prosjektskissen for masteroppgaven. Prosjektutviklingsseminaret foregår i studiegrupper tilknyttet samlingsukene og blir ledet av tre av foreleserne på emnet. I de innledende prosjektutviklingsseminarene arbeider studentene med ferdigstilling av sine individuelle prosjektskisser, som er emnets første arbeidskrav (VFM2-AK1). Skissen videreutvikles gjennom de neste prosjektutviklingsseminarene og presenteres muntlig på en av de siste samlingene som arbeidskravet VFM2-AK3. I tillegg har skal studentene gjennomføre et arbeidskrav knyttet til bruk av statistikk (VFM2-AK2). Gjennomføring av dette arbeidskravet foregår gruppvis under en av samlingene. Arbeidet med prosjektskissen må sees i sammenheng med eksamensformen på emnet som er en semesteroppgave. Denne semesteroppgaven skal arbeides med som en del av forberedelsene til masteroppgavens vitenskapsteori- og metodedel. Skriveprosessen starter tidlig i høstsemesteret. 

Forventet læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

  • har inngående kunnskap om sentrale kvantitative og kvalitative forskningsmetoder innenfor barnehageledelse
  • har inngående kunnskap om hvordan utføre et selvstendig forskningsprosjekt innen fagområdet barnehageledelse
  • har inngående kunnskap om forskningsmetoder som kan bidra til nytenkning og organisasjonsendring i barnehagen som pedagogisk institusjon

Ferdigheter

Kandidaten ...

  • kan utøve kritisk lesning og refleksjon over barnehagerelevante forskningsbidrag med utgangspunkt i forskningsetikk og metode
  • kan velge ut og bruke ulike metoder i eget forskningsdesign knyttet til barnehageledelse ut i fra krav til vitenskapelighet og gjeldende forskningsetiske normer
  • kan anvende samfunnsvitenskapelige metoder i analyse av empiriske data
  • kan kritisk analysere og vurdere forskning og forskningsresultater knyttet til barnehageledelse

Generell kompetanse

Kandidaten ...

  • kan på en omfattende måte vurdere kritisk og kvalitetssikre egen og andres forskning innenfor feltet barnehageledelse
  • Kan analysere forskningsetiske problemstillinger knyttet til barnehageledelse
  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre egne forskningsprosjekt knyttet til temaet barnehageledelse

Arbeids- og læringsaktiviteter

Veiledning på arbeidskrav.

Det inngår et prosjektutviklingsseminar i studiet (se under emneinnhold). Dette for å komme raskest mulig igang med arbeidet med selve masteroppgaven. Veiledere til masteroppgaven tildeles etterhvert som studenten begynner å velge tema og innfallsvinkel til eget prosjekt, fortrinnsvis tidlig på høstsemesteret. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VFM2-AK1: Individuell prosjektskisse med beskrivelse av valg av tema, metode, teori og tidsplan for masteroppgaven. Prosjektskissen må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.Skriftlig oppgaveIndividuell
VFM2-AK2: Bruk av statistikk. Gruppeoppgave. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i presiseringsinstruks.Framføring/presentasjonGruppe
VFM2-AK3: Deltagelse i oppgaveseminar der foreløpig utkast til oppgave presenteres.Framføring/presentasjonIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VFM2-AK1: Individuell prosjektskisse med beskrivelse av valg av tema, metode, teori og tidsplan for masteroppgaven. Prosjektskissen må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VFM2-AK2: Bruk av statistikk. Gruppeoppgave. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i presiseringsinstruks.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VFM2-AK3: Deltagelse i oppgaveseminar der foreløpig utkast til oppgave presenteres.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlleIndividuell skriftlig semesteroppgave. Omfang/varighet: Hele semesteret med innlevering på nærmere bestemt dato. Oppgaven skal være på 4000 ord +/- 10 %.
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Individuell skriftlig semesteroppgave. Omfang/varighet: Hele semesteret med innlevering på nærmere bestemt dato. Oppgaven skal være på 4000 ord +/- 10 %.
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være bestått for å få gå opp til eksamen:

OPG1: Alle

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum