Semestre

MLVFM5020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder II

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Vitskapsteori og forskingsmetodar II
Kursnavn på engelsk: 
Philosophy of Science and Research Methods II
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2017 høst
Eksamenssemester
2017 høst
Emneansvarlig
Anne Beate Reinertsen
Forkunnskapskrav - emner
MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder I

Emneinnhold

Videregående innføring i kvantitative og kvalitative metoder. Gjennomgang av ulike verktøy for gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser (Questback, minitab og envivo). Bruken av ulike typer casestudier vil også være sentralt i emnet. Emnet tar også opp ulike innfallsvinkler til tolkning og analyse av kvalitative data.

Forventet læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

  • har inngående kunnskap om kvantitative og kvalitative forskningsmetoder

Ferdigheter

Kandidaten ...

  • kan utøve kritisk refleksjon på en omfattende måte omkring kravene til vitenskapelighet
  • kan velge ut og bruke ulike metoder i eget forskningsdesign ut i fra krav til vitenskapelighet

Generell kompetanse

Kandidaten ...

  • kan på en omfattende måte vurdere kritisk og kvalitetssikre egen og andres forskning

Arbeids- og læringsaktiviteter

Veiledning på arbeidskrav og prosjektoppgave.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VFM2-AK1: Individuelt fagnotat angående metode og metodevalg i vitenskapelig arbeid. Fagnotatet må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.Skriftlig oppgaveIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VFM2-AK1: Individuelt fagnotat angående metode og metodevalg i vitenskapelig arbeid. Fagnotatet må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlleIndividuell skriftlig prosjektoppgave. Omfang/varighet: Hele semesteret med innlevering på nærmere bestemt dato.
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Individuell skriftlig prosjektoppgave. Omfang/varighet: Hele semesteret med innlevering på nærmere bestemt dato.
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Aksjonsforskning, institusjonell etnografi og barnehagebasert kompetanseutvikling:

Devault, M. L. What is Institutional Ethnography? Social Problems Vol. 53. No 3 s. 294-298.

Delacour, H. (2017). The Paradox of Controversial Innovation: Insights From the Rise of Impressionism. Organization Studies. Vol. 38(5). s. 597-618.

Huang, H. B. (2010). What is good action research? Why the resurgent interest? I Action Research 8 (1), s. 93-109. (17 sider)

Møller, J. (1996). Aksjonsforskning i spenningsfeltet mellom politikk og vitenskap, Nordisk pedagogikk Volum 16, s. 66-77. (10 sider)

Nielsen, B. S. & Nielsen K. A. (2010).  Aktionsforskning . I Brinkmann & Tanggaard (Eds.), Kvalitative metoder, en grundbok (97-120). Viborg, Danmark: Hans Reitzels Forlag

Reinertsen og Flatås (2017). Ledelse og poesi, affektive perspektiver i pedagogiske praksiser. Bergen: Fagbokforlaget. (ca. 200 sider)

Sjøvoll, J. & Skogen, K. (2008). Aksjonsforskning: Forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer. Bodø: Høgskolen i Bodø.

Springgay, S. og Truman, S.E. (2017). On the Need for Methods Beyond Proceduralism: Speculative Middles, (In) Tensions, and Response-Ability in Research. Qualitative Inquiry. s. 1-12. DOI: 10.1177/1077800417704464

Ulvik, M, & Riese, H. (2015). Action research in pre-service teacher education – a never ending story promoting professional development. Professional Development in Education, DOI: 10.1080/19415257.2014.1003089

Ulvik, M., Riese, H., & Roness, D. (2016). Aksjonsforskning – et bidrag til en praksisnær og teoriorientert lærerutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift, 100 (3), s. 222-239.

Utfyllende lesing:

Widerberg, K. (2015) I hjertet av velferdsstaten: En invitasjon til institusjonell etnografi.  Oslo: Cappelen Damm

 

Diskursteori:

Bregnballe, A. og Øvrelid, B. (2011). Samfunnsforskning er løsningen, men hva var problemet? To forskningsarbeideres spørsmål om relevans. Tidsskrift for samfunnsforskning 03, s. 369-378. (13 sider)

Neumann, C. E. B. & Neumann, I. B. (2012). Forskeren i forskningsprosessen: en metodebok om situering. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Ringdal, K. (2013): Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Kap 5. Bergen: Fagbokforlaget.  

Winther Jørgensen, M. og Phillips, L. (2013) Diskursanalyse som teori og metode. Fredriksberg: Roskilde universitetsforlag.

 

Skygging som metode:

Hognestad, Karin & Bøe, Marit (2016). Studying practices of leading – Qualitative shadowing in early childhood research. I: European Early Childhood Education Research Journal, 24 (5 s.)

 

Film som metode

Borgdorff, H. (2006). The debate on research in the arts (Vol. no. 02). Bergen: Kunsthøgskolen i Bergen. 27 s.

Hovik, L. (2012). Rød Sko Savnet – en kunstnerisk forskningsreise fra hendelse til dokument. I: R. G. Gjærum & B. Rasmussen (Red.), Forestilling, framføring, forskning: metodologi i anvendt teaterforskning. Trondheim: Akademika forlag. 25 s.

Hovik, L. (2014) Forsker i affekt I: DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. (3-2014) 5 s.

Heggstad, Kari Mjaaland. 2012). Å fastholde det flyktige – om videoobservasjon i drama / teaterforskning. I: R. G. Gjærum & B. Rasmussen (Red.), Forestilling, framføring, forskning: metodologi i anvendt teaterforskning. Trondheim: Akademika forlag. 17 s.

 

IntervjuI/ fokusgruppe intervjuer som metode:

Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2012). Kvalitative metoder: empiri og teoriutvikling. Oslo: Gyldendal akademisk. (Kapittel 1 Tanggaard & Brinkmann:  Intervju-samtalen som forskningsmetode).

Brinkmann, S. (2014). Doing Without Data. Qualitative Inquiry, 20(6), s. 720-725. doi:10.1177/1077800414530254Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal akademisk.

Hummelvoll, J.K. (2008). The multistage focus group interview. A relevant and fruitful method in action research based on a co-operative inquiry perspective. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, (10)  1,  s. 3-14 (11 sider)

Johansson, L. (2016). Post-qualitative line of flight and the confabulative conversation: a methodological ethnography. International Journal of Qualitative Studies in Education, 29(4), 445-466. doi: 10.1080/09518398.2015.1053157

St. Pierre, E. and Jackson, A.  (2014). Qualitative data analysis after coding. (p. 715-719). In: Qualitative Inquiry. Vol 20(6).

 

Filosofi og skriving som metode:

Ellis, C. (1999). Heartful Autoethnography. Qualitative health research, 9(5), s. 669-683.

Lapadat, J.C. (2017).  Ethics in Autoethnographic and Collaborative Autoethnography.  Qualitative Inquiry s. 1-15. DOI: 10.1177/1077800417704462

Maclure, M. (2013). Researching without representation? Language and materiality in post qualitative methodology. International Journal of Qualitative Studies in Education, 26(6), s. 658–667

Mcleod, K. (2014). Orientating to Assembling: Qualitative Inquiry for More-Than-Human Worlds. International Journal of Qualitative Methods, 13, s. 377-394.

Reinertsen, A. B. (2016a). Hva er det med Irma? På veg mot immanente kritikk praksiser og rettferdige utdanningsøyeblikk. 12(6). Lastet ned fra https://www.researchgate.net/publication/308921248_Hva_er_det_med_Irma doi:10.7577/nbf.1630

Reinertsen, A. B. (2015). uten store ord. Autoetnografisk etnometodologisk 3D-skriving. I A. B. Reinertsen (red.), Metodefestival og øyeblikksrealisme- eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer (s. 265-293). Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

Reinertsen, A. B. & Rossholt, N. (2016b). Po/etisk pedagogisk ledelse for kvalitet gjennom skriving mot immanente vurderingspraksiser og tvilens og kroppens vitenskap og metoder. Reconceptualizing Educational Research Methodology, 7(2), s. 74-84.

Sandvik, N. (2016a). Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner i et sammenvevd og uoversiktlig psykologisk, pedagogisk, politisk og økonomisk felt. I N. Sandvik (red.), Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi (s. 9-31). Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

Sandvik, N. (2016b). Bortenfor skillet mellom lek og læring: tilblivelsesøyeblikk, preferanser og fascinasjoner. I N. Sandvik (red.), Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi (s. 150-175). Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

I  tillegg vil det kunne komme forslag til utfyllende lesing i forbindelse med forelesninger og semesteroppgave.