Semestre

MLVFM5020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder II

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Vitskapsteori og forskingsmetodar II
Kursnavn på engelsk: 
Philosophy of Science and Research Methods II
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2019 høst
Eksamenssemester
2019 høst
Emneansvarlig
Gry Mette Dalseng Haugen
Forkunnskapskrav - emner
MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder I

Emneinnhold

Videregående innføring i kvantitative og kvalitative metoder.  Emnet tar opp ulike innfallsvinkler til tolkning og analyse av data. Videre til ulike former for representasjon og presentasjon av funn. Integrert i studiet er et prosjektutviklingsseminar hvor man starter utvikling av prosjektskisse til masteroppgaven. Prosjektskissen er fagets arbeidskrav. Dette ses videre i sammenheng med eksamensformen på studiet som er en semesteroppgave. Denne skal arbeides med som del i forberedelsene til masteroppgavens vitenskapsteori- og metodedel. Skriveprosessene starter opp tidlig i høstsemesteret. 

Forventet læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

  • har inngående kunnskap om kvantitative og kvalitative forskningsmetoder

Ferdigheter

Kandidaten ...

  • kan utøve kritisk refleksjon på en omfattende måte omkring kravene til vitenskapelighet
  • kan velge ut og bruke ulike metoder i eget forskningsdesign ut i fra krav til vitenskapelighet

Generell kompetanse

Kandidaten ...

  • kan på en omfattende måte vurdere kritisk og kvalitetssikre egen og andres forskning

Arbeids- og læringsaktiviteter

Veiledning på arbeidskrav og semesteroppgave.

Det inngår obligatorisk prosjektutviklingskurs i studiet.  Dette for å komme raskest mulig igang med arbeidet med selve masteroppgaven. Veiledere til masteroppgaven tildeles etterhvert som studenten begynner å velge tema og innfallsvinkling til eget prosjekt og så raskt som mulig.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
VFM2-AK1: Individuelt fagnotat angående metode og metodevalg i vitenskapelig arbeid. Fagnotatet må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.Skriftlig oppgaveIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:VFM2-AK1: Individuelt fagnotat angående metode og metodevalg i vitenskapelig arbeid. Fagnotatet må være godkjent før eksamensadgang. Nærmere presisering av innhold og kriterier for godkjenning vil bli beskrevet i eget notat.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Oppgave OPG1Individuell1semester100 %Intern og eksternAlleIndividuell skriftlig prosjektoppgave. Omfang/varighet: Hele semesteret med innlevering på nærmere bestemt dato.
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100 %
Merknader:Individuell skriftlig prosjektoppgave. Omfang/varighet: Hele semesteret med innlevering på nærmere bestemt dato.
Hjelpemidler:Alle
Kode: OPG1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte metodeemner innenfor andre mastergradsstudier vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Her finner du pensumliste for studieåret 2019-2020