Semestre

MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Spesialpedagogikk som fag og felt
Kursnavn på engelsk: 
Special Needs Education as a Subject and a Field
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2018 høst
Eksamenssemester
2018 høst
Emneansvarlig
Monica Bjerklund

Emneinnhold

Under dette emnet er det fokus både på fagets framvekst og egenart, på tidlig innsats i tidlig alder, rettigheter i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning og ulike støtte- og hjelpeinstanser i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet, også med referanse til et internasjonalt perspektiv. Videre omhandles ulike funksjonsnedsettelser og sentrale føringer for tilrettelegging for utvikling, lek og læring i ulike kontekster, noe som også inkluderer et kritisk blikk på kategorisering av vansker.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om faget i et historisk og et internasjonalt perspektiv og inngående innsikt i fagets og feltets verdigrunnlag
 • inngående kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og samspills- og lærevansker i et relasjonelt perspektiv
 • omfattende kunnskap om tidlig innsats og forebygging
 • omfattende kunnskap om problemstillinger knyttet til barns rettigheter, med særskilt vekt på rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 • grundig innsikt i roller og arbeidsfordeling i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • gjennomføre en kunnskapsbasert analyse av faget og forholde seg kritisk til fagets egenart
 • analysere og kritisk vurdere problemstillinger knyttet til rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 • undersøke, analysere og på en selvstendig måte formidle kunnskap om relevante samarbeidspartnere
 • aktivt tilrettelegge for et utviklingsfremmende læringsmiljø
 • utarbeide og kritisk vurdere problemstillinger knyttet til ulike sider ved individuelle opplæringsplaner

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan formidle inngående innsikt i og forståelse for fagets egenart i et historisk, internasjonalt og nåtidig perspektiv
 • har grundig teoretisk innsikt i betydningen av tidlig innsats og forebygging
 • kan anvende og formidle fagets verdigrunnlag muntlig og skriftlig på en selvstendig måte
 • kan analysere og vurdere relevante faktorer som hemmer og fremmer utvikling, lek og læring
 • kan kommunisere etiske og faglige problemstillinger knyttet til arbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelse

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner, feltstudium, rapportering og muntlig presentasjon. 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
SPF-AK1: Feltstudium i gruppeDeltakelse på aktivitet/ekskursjonGruppe
SPF-AK2: Feltrapport i gruppe Rapport/refleksjonsskrivGruppe
SPF-AK3: Muntlig presentasjon i gruppeFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: 80 % tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:SPF-AK1: Feltstudium i gruppe
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:SPF-AK2: Feltrapport i gruppe
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:SPF-AK3: Muntlig presentasjon i gruppe
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: 80 % tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamen SEK1Individuell4timer100 %Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode: SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet.
Vektingsreduksjon:

Pensum

Pensumlista gjelder for studieåret 2018-2019.

Pensum er på ca 1368  sider felles pensum. Studentene vil også få forslag om supplerende litteratur i løpet av studieåret. I tillegg til oppgitt litteratur følger ca. 50  sider selvvalgt pensum. Det tas forbehold om justeringer og endringer i pensum.

 

Med forbehold om endringer

*Almqvist, L., Hellnäs, P., Stefansson, M. & Granlund, M. (2006). “I can play!” Young children´s perceptions of health. Pediatric Rehabilitation, 9(3), s. 275-284. 9 sider.

**Almås, S. H. (2016). Bourdieus teori om utdanningssystemet. I E. Willumsen & A. Ødegård (red.), Tverrprofesjonelt samarbeid. Et samfunnsoppdrag. Oslo: Universietetsforlaget. (s. 131-144) 13 sider.

Arnesen, A-L. (2017). Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. I A-L. Arnesen (red.), Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 19-35) 16 sider.

Arnesen, A-L., Kolle, T. & Solli, K.A. (2017). De problematiske kategoriene i institusjonelle og faglige sammenhenger. I A-L. Arnesen (red.), Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 93-113) 20 sider.

Befring, E. (2012). Spesialpedagogikk: historisk framvekst, ansvarsoppgaver, forståelsesmåter og nye perspektiver. I E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelens Forlag as. (s. 33-57) 24 sider.

**Befring, E. (2015). Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s.10-27) 17 sider.

Berg, A. (2017). Rytmens pedagogikk i barnehagen, og dens betydning for barns egenutvikling, språkutvikling, læring, motorisk utvikling, konsentrasjon og praktisk tilrettelegging. Oslo: Pedagogisk forum. (kap. 6, 7) 35 sider.

*Cameron, D.L. & Tveit, A.D: (2013). Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen. Tidsskriftet FOU i praksis. 7(1), s. 9-26. 17 sider.

Daa, E., Holme, E. & Wiig, I. (2014). Sjeldne funksjonsvansker i barnehagen. I B.I.B. Hvidsten (red.), Spesialpedagogikk i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (s.329-342) 13 sider.

Dalen, M. (2011). Intervju som forskningsmetode – en kvalitativ tilnærming. Oslo: Universitetsforlaget. (s.13 - 40) 27 sider.

Gomnæs, U.T. & Rognhaug, B. (2012). Utviklingshemning - mangfold og lærehemning.  I E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk. (s. 385-404) 19 sider.

Groven, B. (2013). Spesialpedagogen i endringstider. Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 1, 7 og 9) 40 sider.

Groven, B. (2017). Organisering av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen: ordninger, begrunnelser og dilemmaer. I E.J. Lyngseth & B. Mørland (red.), Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal akademisk. (s. 73-88) 15 sider.

Groven, B. & Rostad, A.M. (2017). Forebygging og tidlig innsats – en historisk, ideologisk og teoretisk innramming. I E.J. Lyngseth & B. Mørland (red.), Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal akademisk. (s. 20-47) 15 sider.

Hausstätter, R.S. (2014). Tidlig innsats som systematisk strategi i barnehagen. I B.I.B. Hvidsten (red.), Spesialpedagogikk i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 41-52) 11 sider.

Hausstätter, R.S. (2012). Den individuelle opplæringsplanen som strategisk dokument. I  R.S. Hausstätter (red.), Inkluderende spesialundervisning. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 127-138) 11 sider.

Hennum, R. (2012). Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse. I N. Høstmælingen, E.S. Kjørholt & K. Sandberg (red.), Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 310-336) 26 sider.

Heyerdahl, F. (2012). Retten til ikke-diskriminering. I N. Høstmælingen, E.S. Kjørholt & K. Sandberg (red.), Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 31-50) 19 sider.

Kassah, B.L.L. & Kassah, A.K. (2014). Funksjonshemning og normalitetsdilemmaet. I B.I.B. Hvidsten (red.), Spesialpedagogikk i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (s.29-40) 11 sider.

Kinge, E. (2012). Tverretatlig samarbeid omkring barn. En kilde til styrke og håp? Oslo: Gyldendal akademisk. (s.23 - 202) 179 sider.

Kirkebæk, B. & Simonsen, E. (2012). Handikaphistoriske temaer – utfordringer i dag. I  E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk. (s. 76-91) 15 sider.

**Kjelland, M. (2017). Taushetsplikt og opplysningsplikt. I A. Kjønstad, A. Syse & M. Kjelland (red.), Velferdsrett II, Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Kapittel 4. (50 sider).

Larsen, T. & Wilhelmsen, G. B. (2012). Synsvansker – aspekter ved læring og utvikling. I  E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk. (s. 408-423) 17 sider.

Martinsen, H & Tellevik, J. M. (2012). Autisme – en spesialpedagogisk utfordring I  E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk. (s. 485-500) 15 sider.

Mørland, B. (2017). Samarbeid på tvers for barnets beste i lys av tillit. I E.J. Lyngseth & B. Mørland (red.), Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal akademisk. (kap. 11) 14 sider.

Mørland, B., Groven, B. & Hoven, G. (2017). Lek i spesialpedagogisk arbeid. Erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt. I E.J. Lyngseth & B. Mørland (red.), Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal akademisk. (kap.6) 13 sider.

Nilsen, V. (2008). Tiltaksmodeller med utgangspunkt i førstelinjetjeneste og andrelinjetjeneste. I R. Haugen (red.), Barn og unges læringsmiljø 3 – med vekt på sosiale og emosjonelle vansker. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (s. 189-228) 39 sider.

*Nilsen, A.C.E. & Jensen, C. (2010). Cooperation and coordination around children with individual plans. Scandinavian Journal of Disability Research, 14(1), s.. 1-14. 15 sider.

Nordøen, B. & Laberg, K.E. (2014). Autismespekterforstyrrelser – utfordringer i barnehagen. I B.I.B. Hvidsten (red.), Spesialpedagogikk i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (s.263-276) 13 sider.

Nørby, S. (2007). Emosjoner og læring. I T.S.S. Schilhab & B. Steffensen (red.), Nervepirrende pedagogikk. – en introduksjon til pedagogisk nevrovitenskap. Oslo: Kommuneforlaget. (s. 85-109) 24 sider.

**Pettersen, M. (2014). Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen med fokus på individuelle opplæringsplaner (IOP). I A. B. Reinertsen, B. Groven, A. Knutas &  A. Holm (red.), FoU i praksis 2013 conference proceedings. Trondheim: Akademika forlag. (s. 210-218) 8 sider.

Reindal, S. M. & Hausstätter, R.S. (2010). Spesialpedagogikk og etikk: Etiske problemstillinger og teorier. I S.M. Reindal & R.S. Hausstätter (red.), Spesialpedagogikk og etikk. Kollektivt ansvar og individuelle rettigheter. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (s. 11-19) 8 sider.

Reindal, S. M. (2010). Dilemmaer om ulikhet: Forskjellighet sett i lys av kapabilitetstilnærmingen som grunnlag for spesialpedagogiske virksomhet.I S.M. Reindal & R.S. Hausstätter (red.), Spesialpedagogikk og etikk. Kollektivt ansvar og individuelle rettigheter. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (s. 116-132) 16 sider.

Ruud, E.B. (2012). Tidlig intervensjon når barn blir ekskludert fra lek i barnehagen. I E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk. (s. 612-625) 13 sider.

Sandberg, K. (2012). Asylsøkende barns rettigheter. I N. Høstmælingen, E.S. Kjørholt & K. Sandberg (red.), Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 282-309) 27 sider.

Sigstad, H.M.H. (2012). Sjeldne funksjonsvansker. IE. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk. (s. 470-482) 12 sider.

Simonsen, E. (2010). Med blikk for barnet? Spesialpedagogisk profesjonsforståelse og etiske posisjoner.  I S.M. Reindal & R.S. Hausstätter (red.), Spesialpedagogikk og etikk. Kollektivt ansvar og individuelle rettigheter. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (s. 20- 38) 18 sider.

**Skarpenes, O. & Nilsen, A.C.E. (2014). Making up pupils. Norsk pedagogisk tidsskrift, nr.06-2014, s. 424-439. 15 sider.

Smith, L. (2012). FNs konvensjon om barnets rettigheter.I N. Høstmælingen, E.S. Kjørholt & K. Sandberg (red.), Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 17-30) 13 sider.

Stang, E.G. (2012). Barns rett til familie og omsorg, særlig om barnevernet. I N. Høstmælingen, E.S. Kjørholt & K. Sandberg (red.), Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 157-185) 28 sider.

Syse, A. (2012). Rettigheter for barn med funksjonshemning.I N. Høstmælingen, E.S. Kjørholt & K. Sandberg (red.), Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 204-232) 28 sider.

Slåtta, K. (2014). Barn med multifunksjonshemning i barnehagen. Kommunikasjon, deltakelse og inkludering. I  B.I.B. Hvidsten (red.), Spesialpedagogikk i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (s.313-328) 15 sider.

Solli, K-A. & Andresen, R. (2017). «Alle skal bli sett og hørt». Barnehagepersonalets synspunkter på inkludering. I A-L Arnesen (red.), Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 138-160) 22 sider.

Tøssebro, J., Paulsen, V. & Wendelborg, C. (2014). En vanlig familie? – Om parforhold, familiestruktur og belastninger. I J. Tøssebro & C. Wendelborg (red.), Oppvekst med funksjonshemming. Familie. Livsløp og overganger. Oslo: Gyldendal akademisk. (s. 80-104) 24 sider.

Ulla, B. (2017). Kroppens kraft. Kropp som del av inkludering og profesjonsutøvelse i barnehagen. I A-L Arnesen (red.), Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 184-205) 21 sider.

***Utdanningsdirektoratet (2017). Veilederen Spesialpedagogisk hjelp. Oslo: Utdanningsdirektoratet. 32 sider.

***Utdanningsdirektoratet (2017). Veilederen Spesialundervisning. Oslo: Utdanningsdirektoratet. 79 sider.

Vedeler, L. (2007). Sosial mestring i barnegrupper. Oslo: Universitetsforlaget. 159 sider.

**Wichstrøm, L., Berg-Nielsen, T.S., Angold, A., Egger, H.L., Solheim, E. & Sveen, T.H. (2012). Prevalence of psychihatric disorders in preschoolers. The Journal of Child Psycology and Psychiatry 53:6, s. 695-705. 9 sider.

Wilhelmsen, G.B. (2014). Syn eller forstyrret syn? I B.I.B. Hvidsten (red.), Spesialpedagogikk i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (s.151-172) 21 sider.

Ødegaard, E.E. & Færevaag, M.K. (2014). Barns med Downs syndrom som deltakere i barnehagen. I B.I.B. Hvidsten (red.), Spesialpedagogikk i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (s.277-298) 21 sider.

 

I tillegg ca. 50 sider selvvalgt pensum som består av to fag- og/eller vitenskapelige artikler.

 

*Lastes ned via google scholar
**Kompendium BOLK
***Lastes ned fra Utdanningsdirektoratets nettside