Studieplan for Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk 2024-25

Studieplan for Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk 2024-25

  • Studiepoeng
   30
  • Studiebelastning
   Deltid (50 %)
  • Gjelder for kull
   2024
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Studieprogramnavn, bokmål
   Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk
  • Studieprogramnavn, nynorsk
   Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk
  • Studieprogramnavn, engelsk
   Early Childhood Education and Care, Part 2: Theory on the Youngest Children
  • Studienivå
   Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
  • Varighet
   2 semester
  • Studieprogramleder
   Sissel Dahlen Fjæran

Generell informasjon

Vedtaksdato

Onsdag, Juni 2, 2010

Vedtaksorgan

Høgskoleråd

Neste periodiske evaluering

2025 vår

Kostnader

Se dmmh.no

Om studieprogrammet

Om studieprogrammet:

Studiet Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk (30 studiepoeng) inngår som del av videreutdanningen i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng på bachelornivå). Videreutdanning i barnehagepedagogikk består av følgende to atskilte enheter:

Del 1: Barnehagepedagogikk (30 studiepoeng)

Del 2: Småbarnspedagogikk (30 studiepoeng)

Studieenhetene (Del 1 og del 2) veksler på med oppstart annet hvert år og kan tas i tilfeldig rekkefølge. Studiene består av innholdselementer fra barnehagelærerutdanningen. Videreutdanningen i barnehagepedagogikk (30 + 30 studiepoeng) gir den definerte målgruppen kompetanse som er likestilt med barnehagelærerutdanning. Avlagt studium gir ikke yrkestittelen barnehagelærer, men sammen med utdanningen som ligger i opptakskravet kvalifiserer denne videreutdanningen (30 + 30 studiepoeng) til stillinger som pedagogisk leder og styrer i barnehage. 

Del 2 - småbarnspedagogikk er spesielt rettet mot arbeidet med barn under 3 år. I Norge går i dag de fleste barn under 3 år i barnehage, noe som aktualiserer behovet for kunnskap om de yngste barna. Gjennom studiet får studentene mulighet til å tilegne seg bred og oppdatert kunnskap, og nødvendig kompetanse i arbeid med de yngste barna.

I tråd med føringer i Rammeplan for barnehagen skal barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Lek, omsorg, læring og danning skal sees i sammenheng med hverandre. Sentralt i studiet er kvalitet i relasjoner og samspill mellom voksne og barn, og barna imellom. Det legges vekt på et helhetlig læringssyn og de yngste barnas medvirkning.

Kunnskap og bevisst­het om pedagogisk ledelse er en forutsetning for å lede arbeidet med kvalitet i barnehagens innhold. Å lede en pedagogisk virksomhet for barn krever evne til å observere, ana­lysere, og utvikle barnehagens psykososiale og fysiske miljø. Studiet setter søkelys på observasjon, vurdering og dokumentasjon av praksis som en forutsetning for kvalitetsutvikling. Ledelse sees på som et relasjonelt fenomen med vekt på alles deltakelse og medvirkning.

I samarbeid og forståelse med hjemmet skal ansatte i barnehagen ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Foreldresamarbeid og oppstart i barnehagen vektlegges i studiet som en viktig del av arbeidet med de yngste barna.

Tema det undervises i er blant annet de yngste barnas særegne væremåter, leke- og uttrykksformer, relasjoner, tilknytning, språk og språkutvikling, psykososialt og fysisk barnehagemiljø, kulturelt innhold og prosjektarbeid.

Målgruppe

Studiet er tilrettelagt for studenter som allerede har en treårig pedagogisk utdanning, og som ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i barnehage.

Opptakskrav og rangering

 • Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen en av følgende profesjoner:

 • allmennlærer
 • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
 • spesialpedagog
 • barnevernspedagog
 • kateket
 • steinerhøyskolens bacherlorutdanning i førskolepedagogikk
 • steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Søkere med spesialpedagogutdanning må dokumentere minimum 70 dager veiledet praksis som del av utdanningen for å kvalifisere for opptak. For de øvrige utdanningene er omfanget av veiledet praksis spesifisert i rammeplan eller tilsvarende.

Rangering
Rangering gjøres etter rangeringsreglene i § 2-7 i forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Det gis fortrinnsrett til studenter som tidligere har avlagt 30 studiepoeng fra Barnehagepedagogikk, del 1 ved DMMH eller andre studiesteder.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning
Søkere som har tatt lærerutdanning eller tilsvarende i utlandet, må få godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) for å kunne kvalifiseres for opptak (Utdanningsdirektoratet hadde ansvaret for slik godkjenning frem til 01.01.2020). For mer informasjon, se NOKUTs nettsider. Søkere med utenlandsk lærerutdanning må i tillegg dokumentere undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen.

Søkere som har morsmål fra land utenfor Norden, må dokumentere at man oppfyller språkkrav i norsk og engelsk i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har kandidaten oppnådd følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om;

de yngste barnas særegne leke- og uttrykksformer

de yngste barnas medvirkning 

betydningen av å skape gode relasjoner mellom barn og voksne, og mellom barna

psykologiske perspektiver på barns tilknytning

foreldresamarbeid og de yngste barnas oppstart i barnehagen

didaktiske prosesser og prosjektarbeid med de yngste barna, i samsvar med barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

hvordan de ulike fagområdene i studiet kan bidra med innhold og arbeidsmåter som imøtekommer de yngste barnas behov og fremmer trivsel og utvikling

 

Ferdigheter

Kandidaten;

synliggjør i egen praksis faglig kunnskap om de yngste barnas særegne lek og væremåter 

kan reflektere faglig over seg selv som rollemodell, omsorgsperson og kulturformidler for de yngste barna

kan reflektere faglig omkring pedagogisk arbeid med de yngste barna

kan anvende fagområdene i studiet i arbeid med barnegruppa på en måte som imøtekommer de yngste barnas behov og fremmer trivsel og utvikling

kan samarbeide med personalet og foreldre/foresatte

kan skape en god pedagogisk virksomhet for de yngste barna

kan ta i bruk observasjon som redskap for refleksjon over seg selv, barns væremåter og deres omsorgs-, leke- og læringsbehov

Generell kompetanse

Kandidaten;

reflekterer rundt profesjonsetiske perspektiver og synliggjør verdier i tråd med rammeplanens verdigrunnlag

har bevissthet og engasjement i spørsmål som angår de yngste barnas livsvilkår i hjem, barnehage og samfunn

 

 

Organisering av studiet

Studieprogrammet består av 30 studiepoeng og er samlingsbasert over to semestre med eksamen i siste semester. Samlingene er organisert i 3 samlingsuker (5 undervisningsdager pr uke) og 10 dager praksis i barnehage.

Planen omfatter fagene pedagogikk (16 studiepoeng), drama, musikk, kunst og håndverk og fysisk aktivitet og helse (3 studiepoeng i hvert fag) og norsk (2 studiepoeng).

Studiemodell

 • F - Fordypning
 • O - Obligatorisk
 • S - Spesialisering
 • V - Valgfritt
EmneType2024 høst2025 vår
O
-30
O
-

Øvrige krav

Politiattest
Politiattest er spesifikt knyttet til praksisdelen av utdanningen, men kreves allerede ved oppstart. Studenter skal levere politiattest ved studiestart og senest innen 14 dager etter studiestart. Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass.

Tuberkulosekontroll
Skjema for tuberkulosekontroll leveres ferdig utfylt innen 15. september. Skjemaet ligger på DMMHs nettsider. Mer informasjon om krav finnes i forskrift om tuberkulosekontroll og på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no.

Taushetsplikt
Studenter ved DMMH er underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 og universitets- og høyskoleloven § 4-6. Gjennom å godta sin utdanningsplan, gir studentene en bekreftelse på at de har lest og forstått innholdet i denne paragrafen, samt at de samtykker i å overholde kravet om taushetsplikt.

 

Praksis

Praksisperioden, med godkjent egenvurdering, vurderes til bestått/ikke bestått og er et vilkår for å gå opp til eksamen i emnet VUBHP6100.

Se emnebeskrivelse for BHPPRA610.

Læringsaktiviteter og vurderingsformer

Studiet er organisert i tre samlinger ved DMMH med 5 undervisningsdager pr samling. Studentene skal ha medansvar og medinnflytelse i studiet. Egenaktivitet og selvstendig innsats kreves for å bli godt forberedt til samarbeid med barn, kolleger, foreldre og nærmiljøet både i studiet og i en livslang læringsprosess. I studiets samlingsuker vektlegges studentaktive lærings- og undervisningsformer. Undervisningen vil variere mellom dialogbasert undervisning, forelesning, refleksjoner og arbeid i grupper. Studiet krever i tillegg at studenten arbeider selvstendig med pensumlitteratur, refleksjoner og oppgaver mellom samlingene. 

Obligatorisk tilstedeværelse
Det er krav om minimum 70 % tilstedeværelse i all undervisning. 

Praksisopplæringen er obligatorisk. Alt fravær må tas igjen.

Obligatoriske arbeidskrav
For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha oppfylt alle obligatoriske arbeidskrav, jf. § 5-2 i forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Arbeidskravene står oppført under emnebeskrivelsen. Tap av eksamensrett kan i mange tilfeller medføre en forsinkelse i studiet. Arbeidskrav vurderes av faglærer til godkjent/ikke godkjent og det er vedtatt endelige frister for å få godkjent kravene og beholde eksamensretten. Her gjelder DMMH sin vurderingshåndbok.

Vurderingsordninger
Følgende eksamensform benyttes: skriftlig eksamen. Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

For ytterligere informasjon om eksamen, sensorordninger og vilkår for å gå opp til ny eller utsatt eksamen se forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning og vår vurderingshåndbok.

Kvalifikasjon/vitnemål

Det utstedes karakterutskrift etter fullført studieprogram.

Øvrig informasjon

Generell studieinformasjon
Det skjer stadige endringer som påvirker studenters studiehverdag, og studentene ved DMMH har selv ansvar for å holde seg oppdatert. Viktige informasjonskanaler er DMMHs nettsider, Studentweb og gjeldende digital studieplattform.

Videre forventes det at studenter benytter sin studentmail.

Studieplanen er det mest sentrale informasjonsdokumentet for alle som er tatt opp på studieprogrammet og alle studenter er forpliktet til å gjøre seg godt kjent med studieplanen for sitt studieprogram.