Studieplan for Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen 2023-24

Studieplan for Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen 2023-24

  • Studiepoeng
   30
  • Studiebelastning
   Deltid (50 %)
  • Gjelder for kull
   2023
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Studieprogramnavn, bokmål
   Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen
  • Studieprogramnavn, nynorsk
   Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen
  • Studieprogramnavn, engelsk
   Physical Development and Activity in ECEC Institutions
  • Studienivå
   Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
  • Varighet
   2 semester
  • Studieprogramleder
   Olav Bjarne Lysklett, Wencke Helgesdotter Iversen

Generell informasjon

Vedtaksdato

Fredag, Januar 17, 2020

Vedtaksorgan

Rektor

Kostnader

Se dmmh.no

Om studieprogrammet

Videreutdanningen Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen tar sikte på å gi innsikt i ulike perspektiver på fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen og det fysiske miljøets betydning og funksjon for barnehagens hverdagsliv; herunder barns utvikling, helse, trivsel, omsorg, lek og læring. Studiet tar for seg perspektiver på hvordan pedagogisk arbeid må sees i sammenheng med planlegging, utforming og organisering av barnehagens fysiske miljø, og hvordan dette også henger sammen med det psykososiale miljøet, de ansattes omsorgspraksiser og barns trivsel i hverdagen.

Studiet har obligatoriske arbeidskrav, individuell skriftlig hjemmeeksamen og individuell semesteroppgave.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er barnehagelærere og andre med tilsvarende utdanning som ønsker å tilegne seg faglig kompetanse gjennom å ta videreutdanning samtidig som de arbeider i barnehagen.

Opptakskrav og rangering

 • Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen pedagogisk bachelorutdanning med relevant tilleggsutdanning som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen.
 • Søker må arbeide i barnehage i studieperioden.

Søknadsprosessen er følgende: Søkeren må først søke til Utdanningsdirektoratet (Udir). Barnehageeier/styrer i private barnehager vil deretter godkjenne eller avslå og prioritere mellom godkjente søknader, og de godkjente søknadene vil bli behandlet av Udir. Søkerne som blir prioritert, må søke om opptak ved DMMH.

Læringsutbytte

Se emnebeskrivelse for MVFMU6000.

Organisering av studiet

Studieprogrammet består av 30 studiepoeng og er et deltidsstudium over to semestre. Studiet er på masternivå. Studiet er samlingsbasert med seks samlinger, tre i hvert semester.

Studiet forutsetter aktiv studentdeltakelse, og studentene må regne med å arbeide intensivt i perioder med selvstudium og utføring av arbeidskrav ut over deltakelse i samlinger. 30 studiepoeng over to semester tilsvarer i gjennomsnitt cirka 20 arbeidstimer per uke.

Studiemodell

 • F - Fordypning
 • O - Obligatorisk
 • S - Spesialisering
 • V - Valgfritt
EmneType2023 høst2024 vår
-30

Læringsaktiviteter og vurderingsformer

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger på campus DMMH pr. semester, og det legges vekt på studentaktive læringsformer. Studiet vil ha nettverksgrupper og IKT-støttet veiledning og undervisning.

Innholdet i samlingene vil være teoriformidling og erfaringsdeling, samt veiledning knyttet til både individuelt arbeid og gruppearbeid. Selvstudium og drøfting på nett vil være arbeidsformer gjennom hele studiet.

Se emnebeskrivelsen for utfyllende informasjon om obligatoriske arbeidskrav og vurderingsformer.

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Fullført Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen kan innpasses i DMMHs Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring. For informasjon om opptakskrav, se studieplanen for masterstudiet.