Studieplan for Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen 2023-24

Studieplan for Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen 2023-24

  • Studiepoeng
   30
  • Studiebelastning
   Deltid (50 %)
  • Gjelder for kull
   2023
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Studieprogramnavn, bokmål
   Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen
  • Studieprogramnavn, nynorsk
   Pedagogisk leiing og læringsmiljø i barnehagen
  • Studieprogramnavn, engelsk
   Educational Leadership and Learning Environment in ECEC Institutions
  • Studienivå
   Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
  • Varighet
   2 semester
  • Studieprogramleder
   Kjersti Nissen

Generell informasjon

Vedtaksdato

Fredag, Januar 17, 2020

Vedtaksorgan

Rektor

Kostnader

Se dmmh.no

Om studieprogrammet

Endringer i samfunnet og i barnehagesektoren øker kravet til omstilling og utvikling hos arbeidstakere og i barnehagen som organisasjon. Sentralt i dette studiet er derfor pedagogisk ledelse og kompetansebygging knyttet til barnehagens samfunnsmandat. Sentralt i studiet er også forståelser av barnehagens leke- og læringsmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidige samspill.

Studiet legger vekt på at det skal være en nær sammenheng mellom drøfting av teori og reelle praksiserfaringer fra ledelse av eget utviklingsarbeid i egen barnehage. Barn og ansattes medvirkning i utviklingsarbeidet vil være sentralt. Studiet løfter opp praksis som gjenstand for refleksjon og utvikling i lys av teori og nyere forskning.

Studiet skal gi kompetanse i ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen. Dette innebærer at den enkelte student skal gjennomføre et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass knyttet til barnehagen som læringsmiljø.

Studiet har obligatoriske arbeidskrav, individuell skriftlig hjemmeeksamen og individuell muntlig eksamen.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er barnehagelærere og andre med tilsvarende utdanning som ønsker å tilegne seg faglig kompetanse gjennom å ta videreutdanning samtidig som de arbeider i barnehagen.

Opptakskrav og rangering

 • Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen pedagogisk bachelorutdanning med relevant tilleggsutdanning som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen.
 • Søker må arbeide i barnehage i studieperioden.

Søknadsprosessen er følgende: Søkeren må først søke til Utdanningsdirektoratet (Udir). Barnehageeier/styrer i private barnehager vil deretter godkjenne eller avslå og prioritere mellom godkjente søknader, og de godkjente søknadene vil bli behandlet av Udir. Søkerne som blir prioritert, må søke om opptak ved DMMH.

Læringsutbytte

Se emnebeskrivelse for MVPLL6000.

Organisering av studiet

Studieprogrammet består av 30 studiepoeng, og er et deltidsstudium over to semestre. Studiet er samlingsbasert med seks samlinger, tre i hvert semester.

Studiet forutsetter aktiv studentdeltakelse, og studentene må regne med å arbeide intensivt i perioder med arbeidskrav og selvstudium, ut over deltakelse i samlinger. 30 studiepoeng over to semester tilsvarer i gjennomsnitt ca. 20 arbeidstimer pr. uke.

Studiemodell

 • F - Fordypning
 • O - Obligatorisk
 • S - Spesialisering
 • V - Valgfritt
EmneType2023 høst2024 vår
-30

Læringsaktiviteter og vurderingsformer

Det legges vekt på studentaktive læringsformer og tilstedeværelse i samlingene. Gjennom teori, gjennomføring av utviklingsarbeid i egen barnehage og refleksjoner over egen ledelse, skal studenten få utvidet kunnskap om pedagogisk ledelse. Samlingene på DMMH vil ha varierte læringsformer med vekt på forelesning, erfaringsdeling, veiledning, samt faglig dialog både i undervisningsgruppene og i plenum. 

Studenten skal gjennom hele studieløpet lede et endrings- og utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, hvor obligatorisk veiledning og skriftlig refleksjonsarbeid inngår. På bakgrunn av disse erfaringene og egne læringsprosesser skal studentene levere en skriftlig praksisartikkel på slutten av studiet.

Se emnebeskrivelsen for utfyllende informasjon om obligatoriske arbeidskrav og vurderingsformer.

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Fullført Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen kan innpasses i DMMHs Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring eller Mastergradsstudium i barnehageledelse. For informasjon om opptakskrav, se studieplanen for masterstudiene.