Barnehagelærerutdanning

Bachelor barnehagelærerutdanning, er en 3-årig profesjonsutdanning på heltid.

Gjennom barnehagelærerutdanningen skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket. Å arbeide som barnehagelærer innebærer å planlegge, gjennomføre og reflektere over pedagogisk arbeid i barnehagen, samt kunne lede og veilede medarbeidere.

Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn kan oppleve å leke, undre seg og lære, ut fra sine egne forutsetninger.

 • Organisering

  Heltid
 • Studiepoeng

  180
 • Søknadsfrist

  15. april 2017
 • Startsemester

  Høst
 • Søknadskode

  253 130
 • Studieavgift

  Kr. 2 200,- per sem.

Innhold

Barnehagelærerutdanningen er bygd opp som et tverrfaglig profesjonsstudium, der innholdet er organisert i seks tverrfaglige kunnskapsområder.

 • Barns utvikling, lek og læring
 • Natur, helse og bevegelse
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Språk, tekst og matematikk
 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

I tillegg kommer et fordypningsstudium og arbeid med en bacheloroppgave knyttet til fordypningen.

Les mer om hvilke fordypningsemner du kan velge mellom.

I utdanningen er pedagogikk et sentralt og sammenbindende fag, som har et særlig ansvar for utdanningens progresjon og profesjonsinnretning.

Utdanningen er organisert ved at de seks tverrfaglige kunnskapsområdene er fordelt på de tre studieårene. Alle kunnskapsområdene går parallelt gjennom hele studieåret. Før 3. studieår skal studentene ha valgt/søkt en av de fordypningsenheter som høgskolen tilbyr det aktuelle året. I vårsemesteret i 3. studieår skal studentene i tillegg gjennomføre arbeid med og skrive en individuell bacheloroppgave.

Praksis

I løpet av tre studieår skal studentene gjennomføre 100 dager (svarer til 20 uker) veiledet praksis, hovedsakelig i barnehage.

Vurdering

Eksamensformer vil variere og følgende benyttes hver for seg eller i kombinasjon: mappeeksamen, skriftlig eksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen (utstilling, forestilling, presentasjon), hjemmeeksamen, prosjektoppgave, bacheloroppgave m.v. Eksamen gjennomføres individuelt eller i gruppe. Det vises til DMMHs retningslinjer og forskrift om studentopptak, eksamen, vurdering av praksis ved DMMH. Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

Jobbmuligheter og videre studier

 Som utdannet barnehagelærer er du kvalifisert til å arbeide som:

 • pedagogisk leder i barnehage
 • styrer for en barnehage
 • leder i skolefritidsordningen (SFO)
 • leder i andre barnerelaterte områder

Barnehagelærerutdanningen danner grunnlag for opptak til forskjellige mastergradsutdanninger. DMMH tilbyr flere emner som kan inngå i mastergradsprogram ved NTNU, for eksempel i pedagogikk (førskolepedagogikk og spesialpedagogikk).