Studieplan for emnestudier på bachelornivå - 2023-24

Studieplan for emnestudier på bachelornivå - 2023-24

  • Gjelder for kull
   2023
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Studieprogramnavn, bokmål
   Emnestudier på bachelornivå
  • Studieprogramnavn, nynorsk
   Emnestudier på bachelornivå
  • Studieprogramnavn, engelsk
   Courses at Bachelor's level
  • Studienivå
   Syklus 1: Videreutdanning lavere grad
  • Varighet
   2 semester
  • Rammeplaner e.l. som gjelder for studiet
   Studieplanen er utarbeidet i tråd med lov om universiteter og høgskoler av 1.april 2005 og forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning av 2012.
  • Studieprogramleder
   Eva Stai Brønstad, Mona Halsaunet Frønes

Generell informasjon

Vedtaksdato

Fredag, April 13, 2018

Vedtaksorgan

Gerd Ildri Førde, på vegne av prorektor BLU

Kostnader

Studieavgift iht. til bestemmelser for studieåret. Se studieprogrammets informasjonsside.

Målgruppe

Emnet BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

Målgruppen er studenter som har fullført bachelor barnehagelærerutdanning og ønsker å søke seg inn på mastergradsstudium i Barnekultur og kunstpedagogikk, men som mangler det antall studiepoeng i kunstfag som kreves for opptak til dette studiet.

Opptakskrav og rangering

For opptaket gjelder forskrift om studier ved DMMH § 2 og Forskrift om opptak til høgare utdanning. 

Emnet BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

Opptakskrav er fullført bachelor barnehagelærerutdanning, og søkere tilbys studieplass i det bestemte studiet så fremt det er ledig plass etter at tildelingen av fordypningsplasser til DMMHs heltidsstudenter er gjennomført. Det tas opp studenter på dette enkeltemnet dersom det er ledige studieplasser på tredje studieår. Studierett på enkeltemner gjelder for et studieår. 

Organisering av studiet

Emnet BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

Studiet går over to semester, høst og vår, med halv studiebelastning. Undervisningen foregår sammen med studenter fra fordypningsstudiet som gis i 3. studieår av barnehagelærerutdanningen på heltid ved DMMH. 

Studiemodell

 • F - Fordypning
 • O - Obligatorisk
 • S - Spesialisering
 • V - Valgfritt
EmneType2023 høst2024 vår
 
-30

Tilleggsinformasjon

Opptak til BHFOR3510 - 30 studiepoeng - to semestre, oppstart høst-termin.

Opptaket gir adgang kun til spesifisert emne.

Krav om skikkethet og autorisasjon

Emnet BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

Skikkethetsvurdering er regulert av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, fastsatt av KD 30.06.06, med hjemmel i Lov om universitet og høyskoler av 1.april 2005, §4-10 sjette ledd. DMMH skal vurdere om barnehagelærerstudenten er skikket for barnehagelæreryrket, og vurderingen foregår gjennom hele studiet.

 

Praksis

Emnet BHFOR3510 Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

Emnet er uten krav om praksis, da 100 dager praksis forutsettes bestått før opptak.