Studieplan for Barns språkutvikling og språklæring 2023-24

Studieplan for Barns språkutvikling og språklæring 2023-24

  • Studiepoeng
   30
  • Studiebelastning
   Deltid (50 %)
  • Gjelder for kull
   2023
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Studieprogramnavn, bokmål
   Barns språkutvikling og språklæring
  • Studieprogramnavn, nynorsk
   Barns språkutvikling og språklæring
  • Studieprogramnavn, engelsk
   Language Learning in ECEC Institutions
  • Studienivå
   Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
  • Varighet
   2 semester
  • Studieprogramleder
   Cecilie Fodstad

Generell informasjon

Vedtaksdato

Fredag, Januar 17, 2020

Vedtaksorgan

Rektor

Kostnader

Se dmmh.no

Om studieprogrammet

Barns tidlige språkutvikling og språklæring er vesentlig for barn i et her-og-nå-perspektiv, samtidig som barneårene danner grunnlag for barns videre utvikling av språk og kommunikativ kompetanse. En pedagogisk utfordring er hvordan alle barns språktilegnelse kan fremmes i en sammensatt barnehagekontekst.

I dette studiet gis kompetanse til å møte denne utfordringen med basis i teorier og nyere forskning på feltet. Diskusjon av hva som kan forstås som kvalitet i språkarbeidet, både i et teoretisk og et praktisk perspektiv, står sentralt. Forståelser av barnehagens språkmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidig samspill, vektlegges.

Kvalitetsbegrepet i barnehagen vil videre ses i relasjon til ulike tematikker som dekkes av paraplybetegnelsen språkmiljø, slik som samtaler med barn, barnelitteraturens potensial, flerspråklighet i barnehagehverdagen, barns lek, tidlige signaler på språkvansker og autismespekteret, musikalsk samhandling og kommunikasjon, poetiske tekster og digitale hverdag. Disse tematikkene er eksempler på innganger til å vurdere og styrke barnehagens pedagogiske praksis knyttet til språktilegnelse i en inkluderende barnehage.

I studiet inngår et FoU-arbeid i egen barnehage som studenten skal planlegge, lede, gjennomføre og vurdere sammen med medarbeidere. FoU-arbeidet skal bygge på analyse av språkmiljøet og forankres i teori og nyere forskning. Det vil gi studenten faglig kompetanse til å lede pedagogiske endrings- og utviklingsprosesser knyttet til barns språktilegnelse og barnehagens språkmiljø.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er barnehagelærere og andre med tilsvarende utdanning som ønsker å tilegne seg faglig kompetanse gjennom å ta videreutdanning samtidig som de arbeider i barnehagen.

Opptakskrav og rangering

 • Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen pedagogisk bachelorutdanning med relevant tilleggsutdanning som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen.
 • Søker må arbeide i barnehage i studieperioden.

Søknadsprosessen er følgende: Søkeren må først søke til Utdanningsdirektoratet (Udir). Barnehageeier/styrer i private barnehager vil deretter godkjenne eller avslå og prioritere mellom godkjente søknader, og de godkjente søknadene vil bli behandlet av Udir. Søkerne som blir prioritert, må søke om opptak ved DMMH.

Læringsutbytte

Se emnebeskrivelse for MVBSS6000.

Organisering av studiet

Studieprogrammet består av 30 studiepoeng og er et deltidsstudium over to semestre. Studiet er på masternivå og er samlingsbasert med seks samlinger, tre i hvert semester.

Studiet forutsetter aktiv studentdeltagelse, og studenten må regne med selvstudium og arbeid med arbeidskrav utover deltagelse i samlingene. 30 studiepoeng over to semestre tilsvarer i gjennomsnitt cirka 20 arbeidstimer per uke.

Studiemodell

 • F - Fordypning
 • O - Obligatorisk
 • S - Spesialisering
 • V - Valgfritt
EmneType2023 høst2024 vår
-30

Læringsaktiviteter og vurderingsformer

Studiet har obligatoriske samlinger, og det legges vekt på studentaktive læringsformer. Studiet vil benytte studiegrupper og IKT-støttet veiledning og undervisning. 

Studentene inndeles i studiegrupper. Hver gruppe skal møtes digitalt eller fysisk mellom samlingene. Gruppene kan blant annet gi hverandre støtte, diskutere faglitteratur og utveksle erfaringer om FoU-arbeidet. Læringsplattformen er itslearning. I tillegg til nettbasert veiledning vil deltagerne få veiledning av faglærer på arbeidskrav i løpet av samlingene.

Undervisningsformene vil blant annet være forelesninger, seminar, gruppearbeid, erfaringsdeling og veiledning. Selvstudium og drøfting i studiegruppene vil være arbeidsformer gjennom hele studiet. 

Se emnebeskrivelsen for utfyllende informasjon om obligatoriske arbeidskrav og vurderingsformer.

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Fullført Barns språkutvikling og språklæring kan innpasses i DMMHs Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring (15 stp.) og Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom (15 stp.). For informasjon om opptakskrav, se studieplanen for masterstudiene.